Taolo Ya Hlaselo

© Roger de la Harpe
Balemirui ba ba le tahlego ye e ka bago R2 pilione ngwaga o mongwe le o mongwe ka lebaka ka dibatana tše, go swana le phukubje ya bontsho ka marago, caracal, nkwe, lepogo, phiri ye sootho le crows le dimpša tša stray.

Moo diphoofolo tša dibatan ka moka di be di bitšwa ‘mathata’ mo nakong ye e fetilego, mekgwa ye mefsa ya ka nagana e tlišetše temogo ya gore ga se phoofolo eupša hlaselo yeo e swanetše go laolwa go fokotša tahlego. Ka fao, go bile le fetogo go tloga go dipolao go ya go taolo ka moo kopantšho ya namolo e šomišwago in go thibela le go fokotša tahlego.

Phetogo e thekgwa ke dinyakišišo tša saense tšeo di hweditše dipolao tša go se kgethe tša phukubje le caracal ga se gantši e rarolla hlaselo le ka dinako tše dingwe e na le go matlafatša bothata ka go fetola tatelano ka pakana ya dibatana tša diphoofolo. Meloba le mpholo di gobatša diruiwa tšeo di se nago le maikarabelo a tshenyo melawana e be se se ba le seabe se sempe go tikologo.