Ukutlhogonyelwa kweNlwane Ezizumako

© Roger de la Harpe

Abafuyi baloba imali engaba yi-2 billion qobe nyaka ngebanga lenlwane ezizumako, ezifana nabojakalasi abanzima, ama-caracal, izingwemabala, ama-hyena anzotho ngebala, amadlanga kanye nezinja ezingavalelwako.

Lokha iinlwane ezizumako gade zibonwa njengomraro eskhathini esadlulako, iindlela ezitja zokuqabanga sele zirholele kobana akusizinlwane kodwana yindlela ezizuma ngayo ekufanele bna itlhogonyelwe ukuphungula umonakalo. Njeke sele iindlela zokwenza zitjhugulukile sele zingasabulawa iinlwane ezizumakwezi, sele kuhlanganiswa iindlela zokukhandela nokunciphisa ukulotjwa kwefuyo.

Itjhuguluko elisekelwe yirhubhululo elenziwe yesayensi sele lithole bona ukubulawa kwabojakalasi kanye nama-caracal akurhelebhi ukukhandeleni ukuzunywa nkudliwa kwefuyo kodwana kwesinye isiikhathi kwenza bona umraro lo ukhule, khulu. Iinthiyo kanye netjhefu kungalimaza iinlwane ezinganamlandu nanyana ezingakenzi umonakalo begodu kulethe umphumela omumbi ebhodulukweni.

Translated by Busisiwe Skhosana