Ukutlhadlhulwa kwaBokatsubomango be-Africa

©Robert Hofmeyr
Ukatsu bomango be-Africa (Felis silvestris lybica) zinlwane ze-Africa zendabuko begodu zibezimu babokatsu abafuywa emakhaya. Bafana nabokatsu abafuywa emakhaya, kodwana banenyawo ezide ezenza bona barhone ukuhlala baqonde.
Abokatsu bomango banoboya obubomvu okusasanda, kanye nokubomvu okungeneleleko obutholwa kilabo abahlala eendaweni ezimanzi, kuthi abanombala okhanyako batholakala eendaweni nanyana emfundeni ezomileko, bese baba nemida, efana neyabokatsu abafuywa ekhaya kodwana imida yabokatsu bomangwaba imbalwa kinebekhaya begodu ivulekile. Bavamise ukuba namatjhatjhazi a-cream entanyeni, emathunjini kanye nahlangana nemilenze.
Ukatsu womango angaba yi-85 ukuya ku-100 cm begodu unobudisi obuyi-2.5 ukuya ku-6 kg. Ugijima njenge-caracal, kodwana mncani. Ubude bokatsu womango omdala ngaphambili esandleni sangokwesokudla kanye nenyaweni ezingemva buyi-36 mm ngobude.
Babokatsu abazihlalela babodwa, ngaphandle kwalokha nakusikhathi sokobana bahlangane ngokomseme nanyana lokha abasikazi bbtlhogomela abentwabazo. Ezisikazi zikhiqiza abokatswana abahlanu qobe ukatsu osikazi, abathoma ukuzuma lokha nabanemveke eziyi-12 ubudala begodu bathoma ukuzijamela lokha nabanenyanga ezihlanu ubudala.
Batloliswe njengelwane ezisengozini khulu, ngebanga lokobana babahlanganisa ngokomseme nabokatsu bekhaya. Begodu abokatsu bomango abamsulwa abangakahlanganiswa sele baphelile kwezinye iindawo lapha kunabokatsu bekhaya.

Iphethini Yokubulala Neyokudla

©Roger de la Harpe
Abokatsu bomango badla iinlwane ezincani, ezifana namakhondlo, imiqasa, iinyoni, iimphephenu, iinyoka nembhadwa kodwana babazumi abakhulu benkukhu kanye nezimvana ezinamalanga amane ubudala kwezinye iinyawo.
Bald imbue winey ngeskhathi sinye, begodu bathoma ngokuyiluma intamo, bayidosele kude nanyana bayifihle. Ngaphasi kweskhumba semvu leyo uzokubona kuhle imaraga yenzipho zabo. Ngesinye isikhathi abayibulali imvu, ekurholela ekutheni ivuvuke intamo, ihloko yayo ihlale iqale phasi beyenzi imidumo erarako ngombana izabe iqunteke umthambo entanyeni. Abokatsu bomango bavamise ukudla inyama esesifubeni kanye nehlangana kwamagoji, bese batjhiya amathumbu.

Ukubatlhogomela

Abokatsu bomango akusikanengi babanga imiraro efuyweni. Umonakalo ungakhandelwa ngokobana kusetjenziswe ifensi yabojakalasi (ekuyifensi engaba yi-1.2 m ngobude evuleke nge-74 mm) ifensi yegezi, ukuvalelwa kwenlwane ezisengozini. Amatjhada kanye nama-deterrent enza imidumo, ukusetjenziswa kwabonogada benlwane, abafana nezinja zomhlobo we-Anatolian, amadonki nanyana itje kanye nabelusi abazokugadela izimvu ngesikhathi lapha zingaba sengozini khona.
Abafuyi batlhoga imvume yokobana babambe abokatsu bomango. Ukusetjenziswa kwamakheji azinthiyo anebheyithi, avamise ukusetjenziselwa ukubamba ama-caracal kusebenza kuhle lokha nawulinga ukubamba abokatswaba.
Ukuthola ilwazi elinabileko thinta iforamu yokutlhogonyelwa kwenlwane ezizumako.

Translated by Busisiwe Skhosana