Busisiwe Skhosana

My name is Busisiwe Prudance Skhosana, I was born and raised at the place called Kameelrivier B, former KwaNdebele under the province of Mpumalanga but I am now based at Olivenhoetbosch, Gauteng. I matriculated at Tholulwazi Senior Secondary School a couple of years back. I graduated with a Bachelor of Arts in media studies from the University of Venda under the Department of Communications and applied language studies.

During my course of studies, I majored in languages, which is isiNdebele, my home language, as well as English. As a media student I did modules that included introduction to translation, editing, interpreting, meaning sound and sentence construction as well as orthography and terminology among other modules.
Because of the passion I have for languages,

I am currently doing a Postgraduate Certificate in Education through UNISA, as I am hoping to one day plough back what I have studied at Varsity by teaching languages at FET level. I am currently a freelance translator for SouthAfrica.co.za, which is a job I enjoy and love. I also consider myself privileged as it allows me to promote my language isiNdebele that was previously disadvantaged.

Ndebele
Ibizo lami ngingu Busisiwe Prudance Skhosana, ngibelethelwe, bengakhulela endaweni ebizwa bona kuse Kammelrivier B, Kwandebele ngaphasi kwesifunda se Mpumalanga kodwana kwanjesi ngihlala e Olivenhoetbosch esifundeni se Gauteng, Ngaceda u-matric wami esikolweni samabanga aphezulu esibizwa bona seTholulwazi Senior Secondary School, eminyakeni embalwa eyadlulako, ngaragela phambili ngafunda e-University ye Venda ngenza iimfundo ze-Bachelor of Arts in media studies ngaphasi kwe-Department of Communications and applied language studies.

Lapha ngangenza Isindebele nekulilimi lekhethu kanye ne English, hlangana namanye ama-modules egade ngiwenza kubalwa i-introduction to translation, editing, interpreting meaning, sound and sentence construction, kanye ne orthography and terminology.

Ngebanga le thando enginalo, nekguluphelelo lokwazi amalimi woke weSewula Africa, nokubona ilimu lekhethu lithuthuka njengamanye amalimu, ngenza iimfundo zobutitjhere e-UNISA ezibizwa bona yi-Postgraduate Certificate in Education lapha ngelinye ilanga ngithemba bona ngizakufundisa emabangeni aphezulu, begodu ngitjale nelwazi engilithole lokha ngifunda e-University yeVenda ebantwanneni abasakhulako. Okwanje ngisebenza njenge-freelance translator ye-SouthAfrica.co.za nokumsebenzi engiwuthanda, nengiwuthabela khulu. Ngizibona nginetjhudu ukuba ngomunye wabathuthukisa ilimi lekhethu, ngokusebenzela ikampani le, njengombana ithuthukisa amalimi woke weSewula Africa, kubalwa nalawa agade agandelelweko ngeskhathi esadlulako.