Iindlela Zokumerega

© Chris Daly

Iinlwane zingafakwa i-tatoo nanyana zimeregwe ngesimbi etjhisako. Abanye abafuyi batlhoga isivumelwa esikhethekileko sokusebenzisa ezinye iindlela zokumerega, lapha kusetjenziswa khona ama-microchips wezinga ekhamba phambili efuyweni.
Sele abantu baveze ukutjhwenyeka kwabo ngendlela esetjenziswa gadesi yokumerega ifuyo,lapha kugadangiswe khona umthetho ngonyaka ka-2018 – obizwa bona yi-Draft Document For A Livestock Identification And Traceability System South Africa-ukugcugcuzela ukusetjenziswa kwamacici enziwe ngetjhwaratjhwara atjengisa bona iiinkomo, izimvu, iimbuzi, iimfarigi kanye nelwane zemanzini. Ubuhle kukobana amacici sele athandwa khulu mvanje, ngombana sele afakwa iwayilensi, eyenza bona kube lula bona abafuyi babeke amarikhodi.

Ukumerega Ngesimbi Etjhisako

Ngokuya ngokwe-The farmer’s guide to the prevention and handling of stock theft ye-National Stock Theft Prevention Forum, kulula ukusebenzisa iinsimbi ezehlukeneko zesimbi yemaraga ukobana imaraga yesimbi izokuhlala njani ngokobana isimbi itjhisa kangangani kungahlolwa esiqetjhini sesimbi ukuqiniseka bona zilungile ngaphambi kokobana zisetjenziswe efuyweni.
Kuncono ukuba nabarhelebhi abanengi ngombana kukurhelebha ukumerega ifuywakho esibayeni. Kufanele kusetjenziswe into yokubopha ifuywakho amadolo ukukhandele bona ifuyo ingararhi loyo ozabe ayibambile.
Isimbi izokubanombala osamlotha lokha nayilungile ukusebenza bese ibekwa, ingagandelelwa esikhunjeni sefuyo kubalwa kathathu kabuthaka. Inceba lingapholiswa ngamanzi amakhaza nanyana anerhwabalaza. Umhlahlandlela lo uyelelisa abafuyi kobana bangafaki bulongwe nanyana basule inceba ngetjhila, ngombana lokhu kungenza bona sibhibhidlhe.

I-Freeze Branding

I-freeze branding ibonwa iyindlela elula nengcono yokumerega ifuyo kunokusebenzisa isimbi etjhisako, kodwana ayihlali iphumelela begodu kusetjenziswa iinsimbi ezidurako. Ifuyo kufanele ikhandelwe ekobaneni ikurarhe ngento yokubopha ifuyo amadolo begodu kutlhogakala bona ube nomuntu okurhelebhako. uboya kufanele bukerwe lapha kuzokumeregwa khona.
Isimbi, kutlhogakala bona iqine kunale esetjenziselwa ukumerega ifuyo ngokuyitjhisa, begodu isimbi ekwenziwa ngayo i-freeze branding ipholiswa ku-nitrogen nanyana erhwabalazeni elomisiweko lafakwa i-methylated spirits, isimbi ize ilise ukukhipha amagwebu. I-nitrogen eseleko nanyana i-spirit kutlhogeka bona sitlukutlwe ngaphambi kokobana ifuyo imeregwe ngazo, ikukhandela bona Inga gelezi.
Umhlahlandlela i-The farmer’s guide to the prevention and handling of stock theft uphe isiyeleliso ebafuyini sokobana bagandelele isimbi imizuzu eyi-20 efuyweni ezinenyanga eziyi-8 ukuya kweziyi-8, imizuzu engaba yi-25 ukuya ku-30 efuyweni enenyanga ezilithoba ukuya kwezilisumi nabunane kanye nemizuzu eyi-30 ukuya kweyi-35 efuyweni enenyanga ezilisumi nobunane.

Ama-Tattoo

Ukufakani-tatoo efuyweni kwenziwa nge-ink nanyana i-plier. Iindlebe ziyahlanjwa ngaphambi kwalokho ukukhandela bona i-ink ingazali koke. I-tattoo plier kutlhogakala bona igandelelwe kuze kuvele umgodi eskhunjeni, bese i-ink izeswa emgodini.

Ukubhoboza Iindlebe

Lokha nakubhotjozwa ifuyo eduna nesikazi, ibhotjozwa kwenye nenye indlebe bese ihlangananiswa nge-applicator. Ukusetjenziswa kwmaqiqi anombala ohlukahlukeneko nanyana ukubhotjozwa kwendlebe ezahlukahlukeneko kuvumela bona abafuyi barhone ukuhlukanisa hlangana kwefuyo ehlukahlukeneko.

Translated by Busisiwe Skhosana