Tindlela teKubhala

© Chris Daly
Tilwane tingadvwetjwa noma tibhalwe ngensimbi leshisako noma leciniswe nge ayisi. Letinye tilwane tidzingo imvumo lehlukile kutsi kusetjentiswe letinye tindlela tekubhalwa, njengemakhadi lasetjentiswa ngelizinga-leliphakeme letilwane.
Kukhatsateka sekuvetiwe ngendlela yekuchazwa kwesilwane manje, ngemyalo lobhaliwe ngemnyaka wa 2018 – Incwadzi Lebhaliwe yeKuchaza Tilwane Tekufuywa Ne Ndlela Yekutfola yase Ningizimu Afrika – lephasisa kusetjentiswa kwetindlebe temapulasitiki letichaza lenkhomo, imvu, timbuti, tingulube nema aquaculture. Lobuhle kutsi lamakhadi etindlebe sekabe ngulokuhle ngekuphakama ngetulu kweminyaka, ngako nyalo ngekutfutfukiswa ngekuchazwa emsakatweni, lokunciphisako-kumfuyi lobhalako-agcine.

Kubhalwa nge Nsimbi Leshisako

Ngekusho kwemhambo wemfuyi wekuvikela kanye nekunakekela kwekubiwa kwetilwane tekufuywa te Nhlangano Yekuvikela Kwebiwa Kwetilwane Tesive, kulula kusebentisa insimbi lehlukile kulenye nalenye indlela yekumaka lokuchaza tilwane. Lamamaki emahlandla kanye nekushisa kungahlolwa kusigodvo lesincane kwentela kuciniseka kutsi kukahle ngaphambi kusetjentiswe esilwaneni.
Kukahle kuba nalabakusitako labangetulu kwamunye kanye nekubhlala letilwane ngepen lephushukako. Immobilizer noma intsambo-yasemadvolweni kumele isetjentiswe kuvikela lesilwane kutsi ingakhahleli lolosibambile.
Lensimbi itoba nelibala-lelimphunga lemlotsa umaseyilungele kusetjentiswa bese iyabekwa, ingacindzetelwa, kulesikhumba sesilwane ngekubala katsatfu. Emanti ema ayisi noma labandzako angafakwa kwentela kuphoisa lesilondza. Loluhlwa kahlekahle lucwayisa bafuyi kutsi bangafaki bulongo noma basule lesilondza ngendvwangu, ngoba loku kungachubela ekuchubekeni kwemagciwane.

Komisa Umbhalo

Umbhalo wekomisa utsatfwa kakhulu ngekutsi buntfu kunekubhala ngekusebentisa insimbi, kepha akuvami kuba yintfo lephumelelako futsi kufaka tintfo letisetjentiswako letidulile. Lesilwane kumele sivikeleke kutsi singakukhahleli nale mobiliser noma nalentsambo-lesedvolweni futsi kumele ubenemuntfu lotokusita. Tinwele tato kumele tihhulwe lapho titobhalwa khona.
Lensimbi, lekumele icine kunaleyo lesetjentiselwe kubhala, iyapholiswa ngemanti enitrogen noma ema ayisi lomisiwe ngesipirit, kuze kubengulapho lensimbi iyekela kunikela emagwebu. Initrogen noma sipirithi kumele kukhuhlutiswe ngaphambi lesilwane sibhalwe, kwentela kuviekla kuncitsika.
Luhlelo lwemfuyi lwekuvikela nekunakekela kubiwa kwetilwane lucwayisa bafuyi kutsi bacindzetele kakhulu imizuzwana lemashumi lamabili kuya kumashumi lamabili nesihlanu etilwaneni letinetinyanga letisitfupha kuya kuletisiphohlongo, kumizuzwana lemashumi lamabili nesihlanu kuya kumashumi lamatsatfu kutilwane letinetinyanga letiyimfica kuya kuletisiphohlongo ne mizuzwana lemashumi lamatsatfu kuya kumashumi lamatsatfu nesihlanu ngetulu kwetinyanga letilishumi nesiphohlongo.

Kudvwetjwa

Kudvweba kwentiwa ngelidlawu noma nge inki. Letindlebe tiyaklinwa ngaphambi kwekusebenta kwentela kuvikela le inki kutsi ingangcolisi. Lamadlawu lekubhalwa ngawo kumele acindzetelwe kuze kubengulapho kuvuleka imbobo kulesikhumba bese le inki kumele ishikishwe kulembobo.

Kufakwa kweLikhadi eNdlebeni

Ngekufakwa kwelikhadi endlebeni lelihlangotsi lalesidvuna nalesinsikati libekwa kumbe ngasehlangotsinni lwendlebe bese kuhlanganiswa ndzawonye nalolokufakwako. Lokusetjentiswa kwemakhadi emabala lahlukile noma kufakwa kwemakhadi lehlukene etindlebeni kungavumela umfuyi kutsi ahlukanise emkhatsini wetilwane letehlukene.

Translated by Phindile Malotana