Phindile Malotana
Swati Translator

Phindile Malotana from Swaziland, studied in Swaziland and moved to South Africa in 2009. Working as an admin officer for a private company in Pretoria. And also, a siSwati translator for South Africa Online ®

Swati
Phindile Malotana lophuma eSwatini, ngente tifundvo tami tonkhe khona eSwatini. Ngifike eNingizimu Afrika ngemnyaka wa 2009. Ngisebentela inkapani lesePitoli. Ngiphindze ngihumushele iTranslations sacoza.