Zwishumiswa zwo no Shuma u Swaya

© Chris Daly
Zwifuwo zwi nga di fhiwa luswayo kana u nwaliwa hu tshi khou shumiswa iron ine ya khou fhisa. Vhanwe vhafuwi vha thoma vha wana thendelo ya u shumisa zwine vha swaya ngazwo, hune nga maanda ha vha hu tshi khou shuma microchips kha zwifuwo zwine zwa vha zwa maimo anntha.
Ho vha na u twenyea hune ho do ambiwa nga mulandu wa zwine zwa shuma kha u swaya zwifuwo, zwine zwo vha zwo nwaliwa nga vha mulayo nga 2018– Draft Document For A Livestock Identification And Traceability System South Africa – hu tshi khou tutuwedziwa u shumiswa ha ndevhe ine ya vha ya plastic zwine zwa shuma kha u talusa kholomo, nngu, mmbudzi, nguluvhe na dzi khovhe. Zwavhudi ndi zwa uri zwa u shumisa zwa ndevhe ndi zwithu zwine zwo no shuma vhukuma lwa minwaha, zwine zwa zwino zwo no khwathisedzwa nga zwa zwititshi zwa radio, zwine zwa vha uri zwi ya thusa kha zwa u nwalisa zwithu zwau zwire kha bulasi lau.

Zwa u Swaya nga Iron Ine ya vha uri i Khou Fhisa

Uya nga vha The farmer’s guide to the prevention and handling of stock theft vha National Stock Theft Prevention Forum, zwi ya leluwa u shumisa iron yo khetheaho kha zwithu zwine zwa vha uri zwo fhambana, zwa uri i khou fhisisa hani unga zwilingedza nga u thoma wa isa kha thanda usaathu thoma u shumisa kha tshifuwo, ndi zwavhudi uri hu vhe na vhathu vho no swika vhavhili uri vha kone u thusa. Hu fanela uvha na zwithu zwine zwa vha zwo fara milenzhe yazwo hu tshi khou shavhiwa uri tshifuwo tshi nga kha di raha raha.
Iron i do vha na muvhala wa girei arali i tshi khou vha yo lugela u shuma, wa kona u i vhea u songoi putedza kha lukanda lwa tshifuwo u tshi khou vhalela nga zwituku luraru. U nga shumisa madi au rothola u fhungudza kha mufhiso. Hu ya tsivhudziwa vhafuwi uri vha songo dodza matoko kana vha phumula tshilonda nga tshiambaro, ngauri zwi ya disa u kavhiwa.

Freeze Branding

Hu pfi ndi yone ine ya vha na vhuthu u fhira iron ine ya vha i tshi khou fhisa, fhedzi asi tshifhinga tshothem hune ya bvelela nahone na u dura iya dura. Tshifuwo tshi fanela u fariwa milenzhe u shavhisa uri tshi nga raha hezwi u zwiita huna muhu ane avha uri u khou thusa. Mavhudzi afanela uvha o vheulwa hune ha khou do dzula hone tswayo.
Iron ine ya vha uri ina maanda u fhira heila, iya fhungudzwa nga zwiludi nga tshipiriti u swikela iron isi tsa bva madi a u fhisa. Wa kona u kulukusha tshipiriti,u saathu thoma u swaya tshifuwo, u thivhela u bva.
The farmer’s guide to the prevention and handling of stock theft vha tsivhudza vhafuwi uri vha fanela u tou puedza vho khwatha lwa second dza 20 uya kha 25 kha tshifuwo tshine tsha vha na minwedzi ya malo uya kha ya 18 ha vha na 30 uya kha 35 kha tshifuwo tsho no fhiraho minwedzi ya 18

Tattoo

I i twa nga tsha u nwala na mushonga wa u dodza. Ndevhe dzi ya kulimagiwa hu saathu thomo u shumiwa, u shavhisa uri ink inga elela. Muthu o fara tsha u nwala tsha tattoo u fanela u tshiputedza u swika hu tshi vhonala mulindi kha lukanda wa kona u raba ink hothe.

Zwa u Ambadza Tshinina

Zwa u ambara kha ndevhe ya tsadzi naya tshinna zwi ya pangiwa kha ndevhe inwe na inwe wa zwi tanganyisa nga tshithu tshine tsha kona u fara. U shumiswa ha dzi tag dzine dza vha uri adzi khou fana zwi ya thusa vhafuwi uri vha kone u fhambanya zwifuwo zwavho.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe