Kunakekelwa Kwetilwane Letidla Letinye

© Roger de la Harpe
Bafuyi betilwane tekufuywa bahlushwa kulahlekelwa etigodzini tetigidzi netigidzi letimbili tema Radi njalo ngemnyaka ngendzaba yebatingeli noma tilwane letibulala letinye bese tiyatidla, kufana na jakalazi lomnyama, icaracal, ingwe, icheetah, ihyena lensundvu ngisho netinyoni letinkhulu letimnyama kanye netinja letalahleka.

Lapho khona tonkhe tilwane letibulala letinye tiphindze titidle tabekwa njengaletiyi ‘nkinga’ phambilini, tindlela letinsha tekucabanga tichubele ekutfoleni kutsi akusiso lesilwane kepha lokutingela lolokumele kugadvwe kwentela kunciphisa kulahlekelwa. Ngalokunje, kubekhona kunyakata lokusuka ekubulaleni lokungakakhetfwa kuya ekunakekeleni lokusetulu lapho khona inhlanganisela yekungenelela iyasetjentiswa ingakaguculwa kuvikela kanye nekunciphisa kulahlekelwa.

Lokugucula kusekelwa belucwalingo lwe sayensi lelatfola kutsi kubulala ngekungakhetsi kwabojakalazi kanye ne caracal lokungahle kukhombe batingeli futsi kuletinye tintfo ngisho nekukhubekisa letinkinga ngekushintja tikhundla ngesikali setilwabe letitingelako. Kwekucipha kanye naphoyizini kungaba yintfo lelimata tilwane letingahambisani nemonakalo futsi letinemandla longahambisani endzaweni.