Kunakekelwa Kwetilwane Letidla Letinye

© Roger de la Harpe
Bafuyi betilwane tekufuywa bahlushwa kulahlekelwa etigodzini tetigidzi netigidzi letimbili tema Radi njalo ngemnyaka ngendzaba yebatingeli noma tilwane letibulala letinye bese tiyatidla, kufana na jakalazi lomnyama, icaracal, ingwe, icheetah, ihyena lensundvu ngisho netinyoni letinkhulu letimnyama kanye netinja letalahleka.
Lapho khona tonkhe tilwane letibulala letinye tiphindze titidle tabekwa njengaletiyi ‘nkinga’ phambilini, tindlela letinsha tekucabanga tichubele ekutfoleni kutsi akusiso lesilwane kepha lokutingela lolokumele kugadvwe kwentela kunciphisa kulahlekelwa. Ngalokunje, kubekhona kunyakata lokusuka ekubulaleni lokungakakhetfwa kuya ekunakekeleni lokusetulu lapho khona inhlanganisela yekungenelela iyasetjentiswa ingakaguculwa kuvikela kanye nekunciphisa kulahlekelwa.
Lokugucula kusekelwa belucwalingo lwe sayensi lelatfola kutsi kubulala ngekungakhetsi kwabojakalazi kanye ne caracal lokungahle kukhombe batingeli futsi kuletinye tintfo ngisho nekukhubekisa letinkinga ngekushintja tikhundla ngesikali setilwabe letitingelako. Kwekucipha kanye naphoyizini kungaba yintfo lelimata tilwane letingahambisani nemonakalo futsi letinemandla longahambisani endzaweni.

Animal Identification

Tonkhe tinkhomo, timvu, timbuti, ema ostriches, tingulube kane nemahhashi kumele kubhalwe ngelibala lelitotichaza, ngekushi kweSento seKuchazwa kweTilwane...more

Branding Methods

Tilwane tingadvwetjwa noma tibhalwe ngensimbi leshisako noma leciniswe nge ayisi....more

Guardians and Predation Management

Tilwane tekufuywa tingagadvwa kuleto letitingelako ngetindlela letiningi, kufaka ngekusetjentiswa kwemadvodza lagadza umhlambi, tinja tekugadza...more

Hunting and Predation Management

Kudubula silwane kumele kutsatfwe njengentfo yekugcina nakusetjentwa ngetilwane bese kubukwa kuncenye yekulimata lokwenta bugebengu....more

Identification of African Wild Cat

Lelikati lesiganga lase Afrika (Felis silvestris lybica) silwane semvelo sase Afrika kanye nelidloti lemakati ekufuywa. Abukeka njengemakati ekufuywa, kepha anemilente lemidze lewavumela kutsi ahlale cishe lokushona phansi nasetulu....more

Identification of Baboon

Tingobiyane te Chacma (Papio Ursunis) a tikavami kubanesandla nekulahleka kwetilwane tekufuywa, kepha letilibutfo tingavama kwenta umonakalo lowengcele emasimini emagilebisi, etibhidvweni nasensimini yetitselo....more

Identification of Black-backed Jackal

Lojakalazi Lodvonselwa emuva Lomnyama ubukeka njengenja. Inelibala lelimhlophe lelincane ngasemuva, umsila lomnyama kanye netindlebe letinkhulu letibovana letikhombile....more

Identification of Brown Hyena

Le hyena lensundvu (Hyena brunnea) iphindze ibitwe nge strandwolf – ligama le Afrikaans lelisho “tilwane taselwandle letifana netinja” nawulichaza kahle ngesilungu – ngendzaba yetindlela tayo lokuyaluka elwandle tifuna kudla....more

Identification of Bush Pig

Tingulube telihlatsi (Potamochoerus larvatus) titfolwa kusuka kuncenye yase nyakatfo nase mphumalanga yase Ningizimu Afrika kusuka eningizimu ya KwaZulu-Natal, tindzawo tase Free State, bese iEastern kuya eWestern Cape....more

Identification of Cape Clawless Otter

Le otter yase Kapa lete tingalo (Aonyx Capensis) itfole ligama layo kusuka ecinisweni lelitsi tinyawo tawo tangembili tijwayele kugubha ngakoke atinawo tingalo. Tinyawo tawo tangemuva ticangene kancane kulinye ngalinye linyawo....more

Identification of Cape Gulls

Noma akhomba kutsandza imfishi, tibungu, iminenkhe, emacandza kanye netinyoni letincane, ema Cape Gull (Larus Vetula) nato tingadla tilwane letincane tekufuywa, kufana netimvu kanye nematfole....more

Identification of Caracal

Le Caracal (Felis caracal caracal) itfole ligama layo ebitweni le Turkish “karakula” lekuchaza indlebe lemnyama. Njengoba leligama ligcizeleela, limuva letindlebe telikati lelimnyama letimunyama, lokungetetelwa ngulokudze lokumnyama lokucijile...more

Identification of Cheetah

Le Cheetah (Acinonyx jubatus) itfole libito layo kusuka egameni le Hindi “Chita”, lekuchaza kutsi “leyo yemabala” ngenca yemabala ayo layindingilizi lamnyama kulesikhumba sayo lesiyigolide....more

Identification of Crows

Tinyoni letentiwa kudla (Corvus albus) kanye ne raven-yentsamo lemhlophe (Corvus albicollis) ngutona tibanga inkinga emapulazini. Tinyoni letindzala timnyama indzawo yonkhe...more

Identification of Domestic Dogs

Tinja tekufuywa emakhaya (Canis familiaris) kungenta umonakalo lomkhulu etilwaneni letifuywa emapulazini. Tinja tilwane letineluchweba futsi tinemsindvo....more

Identification of Eagles

iVerreaux (Aquila verreauxii) noma lusweti lelimnyama livame kutfolakala ngasetintsabeni nasenhlanyelweni lenematje lamakhulu eAfrika yonkhana. Leti tinyoni letimnyama tinetinyawo letimtfubi, umlomo locijile kanye na V lomhlophe ngasemuva kwato...more

Identification of Honey Badger

Le Honey Badger (Mellivora capensis) silwane lesinenkhani lesincane lesineboya lobunsundvu lokhanyako, lesicinile, nesikhumba lesicinile, lekungiko lokwenta kutsi munye wase Ningizimu Afrika...more

Identification of Leopard

Lelibito le ngwe (Panthera Pardus) litsetfwe egameni lesi Greek lelisho libhubesi nelikati lelimnyama, ngendzaba yenkholelo yakucala kutsi tingwe betinengati lesemkhatsini yemabhubesi kanye nemakati lamnyama....more

Identification of Spotted Hyena

Le hyena yemabala (iCrocuta Crocuta) nguyona iyinkhulu kulomndeni. emaHyena emabala abasesigabeni sekukhula kusuka kuminyaka lemitsatfu ngebudzala, ngekuhlangana lokwentekako ngemnyaka....more

Identification of the Cape Fox

Ngebudze balendzala yemasentimitha lamashumi lasiphohlongo nesitfupha kuya kumashumi layimfica nesikhombisa nesisindvo sa 2,5 kg kuya ku 4kg, le Cape Fox (Vulpus chama), leyatiwa nge Silver Fox, ngusinye setilwane letincane eNingizimu Afrika....more

Looking After Your Predators

Lapho tilwane betivame kubonwa khona njenge “sitsa” lebekumele sibulawe ngayoyonkhe indlela, bafuyi kuleti tikhatsi bakhandza kutsi ngaphandle kwekusita...more

On-farm Practices to Prevent Stock Theft

Ngaphandle kwekulandzela umtsetfo kwentela kutsi kubemelula kumaphoyisa kutsi abambe futsi agwebe emasela, Libandla Lelivikela Kwetjiwa kweSitoko seSive...more

Predation Management and the Law

Tilwane ngutinye letiyinkinga lenkhulu letfusako ekuphileni kwemnotfo lomusha, kucondzanisa kanjalo nebafuyi betilwane letifuyelwa kutsengiswa....more

Predation Management Forum

Bakhiciti betilwane tekufuywa batsatsa kunakekela tilwane letitingelako ngekucinisa kwentela kutsi Inhlangano ye Sive Lekhulisa Insontfo, neNhlangano ye Bakhiciti be Nyama leBovu, Inhlangano Lekhulisa Boya kanye Nendzawo Legcina Tilwane Tesiganga yacala...more

Stock Theft Prevention

Bakhiciti benyama lebovu ngemnyaka balahlekelwa tigidzi temarandi ngeliRandi ngenca yekwebiwa kwetilwane....more

Technology and Predation Management

Lokutfutfuku kwemishina lemisha kuvumela bafuyi kutsi bavikele phindze bagcine kwati ngemfuyo netilwane letidla letinye....more

The Use of Poison in Predation Management

Emakhemikhali labulala tilwane, lekufaka ekhatsi ikhemikhali yekubulala tilwanyana, ikhemikhali lebulala lokuphila etintfweni letiphilako, ikhemikhali...more

Traps and Predation Management

Kucipha kungasetjentiswa ekubambeni tilwane, kepha lemicipho kumele ibekwe ngulonelwati futsi isetjentiswe ngendlela lengeke ilimate tilwane....more