Kutfolwa kwe Ngwe

©Shem Compion
Lelibito le ngwe (Panthera Pardus) litsetfwe egameni lesi Greek lelisho libhubesi nelikati lelimnyama, ngendzaba yenkholelo yakucala kutsi tingwe betinengati lesemkhatsini yemabhubesi kanye nemakati lamnyama. Lengwe ichazwa njengayinye yaletinkhulu tilwane letidla inyama.
Lengwe yase Afrika ihluka ngebukhulu kanye nelibala kushiyane ngendzawo yayo nalapho ihlala khona. Ngekusho kwe South African National Biodiversity Institute (SANBI), libala layo lihambela kusuka kumtfubi lohhwabile kuya kuloligolide lelitopele noma loshwaphene, neluhlobo lolumnyama kanye nelibala lemagungumence lelentiwa yinsotja.
Tingwe tase Kapa letisuka dvute nasetindzaweni tetintsaba tase Western Cape tivama kuba tincane kunaleto letitfolwa ekupheleni kwelive, naletindvuna letikala ngakumashumi lamatsatfu nakunye ngema kg bese letinsikati tikala kumashumi lamabili nakunye ngema kg. Letindvuna eKruger National Park, ngalokungabonwa, tingakala lokungaba ngema kg lamashumi lasihlanu nesiphohlongo, tibe letinsikati tikala 37,5 kg.
Ngekungayi ngaloku, lelikhaya letingwe tase Kapa likhudlwana ngenca yekubaphansi kwekudla, lekuhambela emkhatsini wa 200 km² na 1 000 km², nawucudzanisa naloko kwaleto tase Kruger National Park, lekuhambela emkhatsini wa 25 km² kuya ku 50 km².
Lapho ema cheetah anemabala lahamba ngalinye, tingwe tinemabala latindingilizi letatiwa ngema rosettes emitimbeni yato kannye nemabala lacinile lamunyama emilenteni yato, enhloko, emaceleni kanye nasemilenteni lengemuva. Tinemabala lasindzako kakhulu futsi atinawo lamalayini lamunyama ebusweni lakhona kuma cheetah.
Tivama kutsandza tindzawo tetihlahla tema koppies kanye nema riparian futsi atitsandzi indzawo lenetjani. Ngekusho kwe SANBI, ikoppies itsatffwa njengendzawo lehlala tilwane tasesigangeni njengetingwe letincane kanye netindlela tekugadza laphokhona tikhona kubona tilwane. Ngesikhatsi tingwe tifika esigabeni sekukhula nasetinetinyanga letimashumi lamabili nakune, tivame kuhlangana kusuka eminyakeni lemitsatfu budzala. Tingwe letincane letimbili kuya kuletintsatfu titalwa ngumake munye, ngemuva kwekumitsa sikhatsi lesingaba ngemalanga lalikhulu.
Tingwe letincane tiyatalwa bese tiyafihlwa emahlahleni lamakhulu. Loku kwentiwa kutsi atikaphephi ngesikhatsi semunyaka wato wekucala wekuphila, ikakhulu nangabe tiphila endzaweni lapho khona kudla kuyindlala/kutekahle. Ngekusho kwe SANBI, timo tetingwe letincane tihambela emkhatsini wa 35% na 90% kushiyane ngendzawo letihlala kiyo. Letinsikati tikhulisa letincane ngaphandle kwelusito. Leletincane tivame kushiya bomake bato ngesikhatsi setinetinyanga letilishumi nesihlanu budzala.

Indlela yeKubulala ne Kudla

©Roger de la Harpe
Tingwe tilwane tasebusuku, kepha tingaphitsitela ngemahora entsatsakusa uma tingaphatanyiswa. Kudla kwato kuhambela kusuka etilwanyaneni letincane kuya etilwane letinkhulu kanye naletinye letidla inyama, kepha titsandza tilwane letikala ema kg lalishumi kuya ku mashumi lamane ema kg. Tinombolo te Caracal kanye naJakalazi kuvame kutsi tehle etindzaweni lapho khona ticudzelene nengwe ngekudla.
Ngekusho kwe Mbhalo weKunakekelwa kweTilwane, tingwe tivame kutingela etindzaweni letinetilwane tekufuywa lelapho tindlela letinye tilukhuni. Tingwe tatiwa kutsi tibulala ngetulu kwaletikudzingako, kepha tibese tidla sinye sidvumbu ngesikhatsi.
Tinemandla futsi tiyesindza kunemacheetah, ngakoke atiticoshi tilwane letititingelako kepha tiyatigadla bese tizuba tukwato. Lesilwane sibese siyacindzetelwa ngekulunywa entsanyeni noma kuchochocho bese siyadvonswa simikiswe lapho siyodlelwa khona endzaweni lephephile, njengekutsi, ngaphansi kwelihlatsi lelimunyama, emkhatsini wematje noma etulu esihlahleni. Kubhaleka kwekudvonswa kuye lapho lesilwane setsetfwe samikiswa khona, ngaloko, kutobonakala.
Tingalo tingaphindze tibonwe ngetulu noma emahlombe etilwane tekufuywa letinkhulu, lefutsi intsamo yesilwane lesincane ingephuka. Ngekusho kwe Mbhalo weKunakekela Tilwane, tinwele letinkhulu tiyaphuma, ngalengwe levama kudla kusuka ngekhatsi kwalemilente yangemuva ibe idla linye li kg kuya kumabili ema kg enyama. Atikavami kususa ematfumbu.

Kunakekela

©Shem Compion
Tingwe tilwane letivikelwe futsi eWestern Cape, ngulabo labongako labavumeleke kwenta emahhoko ekucipha. Kuletinye tifundza, bafuyi bafaka secelo semvumo sekubeka emahhoko ekucipha futsi kumele batsintsane nalabaphetse kongiwe kwemvelo kwentela kuphindze babukele tingwe, lesetibanjiwe.
Tinjatetimvu kanye nemadonki kubelusito lokukhulu ekuvikeleni tinyamatane letibanjwe tingwe, kepha letinja kanye nemadonki kudzinga kukhuliswa netilwane letifuywako kwentela kusebenta njengebavikeli. Kufenisela kanye nekuvalela esibayeni kwetilwane tekufuywa nako kuyasita.

Translated by Phindile Malotana