Kutingela Nje Kunakekela Tilwane

©Roger de la Harpe
Kudubula silwane kumele kutsatfwe njengentfo yekugcina nakusetjentwa ngetilwane bese kubukwa kuncenye yekulimata lokwenta bugebengu. Kuphambene nemtsetfo kubulala noma kubamba tilwane letitsite ngaphandle kwemvumo lengiyo, ngako bafuyi kumele baciniseke kutsi banemvuyo lebalulekile yekutingela leti tilwane. Batophidze badzinge kusebentisa tibhamu telayisensi.
Kutfola imiphumela lemihle, lomtingeli kumele abe ngumdubuli lokwatiko futsi akhone kuyaluka kahle losebenta ngekunakekela tilwane. Labangakwati kudubula batokwenta tinkinga letinkhulu. Lokutingela kumele kukhonjiswe ngekushesha ngemuva kwekwenteka kwekutingela, kuciniseka kutsi lesilwane lesinelicala sitfole kunakwa.
Le Sisekelo se Landmark ePulazini Letilwane Tekufuywa, Indlela yekuSebenta kweMfuyi ngeNdlela-Lengalimati, Kuvunywa Kwebudlelwane kanye Nekunakekelwa Lokuhle, kufutfumalisa bafuyi kutsi bangenti emalungiselelo ekubhadal labakwatiko kutingela ngenhloko yesilwane lesibulewe, njengoba loku kukhulisa batingeli kutsi babulale tilwane letiningi ngekushesha esikhundleni salomonakalo lobangwa etilwaneni. Kwenta ngekunganaki kugocotwa kwetilwane kungaphatamisa licembu letindlela tetigaba letiningi bese kukhokha tinkinga letiningi.

Kutingela eBusuku

©Roger de la Harpe
Ngekusho Ngendlela yeKunakekelwa kweTilwane, kutingela ebusuku kusebenta kakhulu, kusukela kutilwane-letitsite lapho munye angenta ngekushesha uma khona inkinga. Umfutfo kumele utsatfwe kwentela kutfola kulimata lokubanga tilwane nekutsi kungadutjulwa emalulwane, bo ngci noma Emakati Esiganga ase Afrika. Emalambu lanalokubovu asebenta kahle njengemalambu ekusesha noma kufuna. Emalambu lamhlophe enta tilwane tetfuke phindze tibaleke.

Kutingela ku Helicopter

©Roger de la Harpe
Bafuyi kufuna baciniseke kutsi banemvumo lengiyo uma bafuna kutingela nge helicopter, njengoba imigomo leyehlukene kutifundza letehlukene. Uma usatingela ngehelicopter kungasebenta sisbili ikakhulu lapho kulukhuni khona kufika etindzaweni nasendzaweni lebanti, kudulile kungenela khona.

Kutingela nge Tinja

Tinja kumele tisetjentiselwe kufuna tilwane futsi kufuna tingabulali tilwane noma titfole kubukana nesilwane. Letinja kumele tifundziseke kahle futsi tikhone kuciniseka kutsi atenti umonakalo kuletinye tilwane ngesikhatsi kusafunwa tilwane.
Lendlela Yekunakekela Tilwane icwayisa bafuyi kutsi bagcine tinja emaketaneni kute kubengulapho lesilwane lesifunwako sibonakala nekutsi bakhulule letinja kwentela kutsi ticoshe lesilwane. Letinja kumele kutsi tinakekeleke kahle, kwentela kutsi tingalandzeli lomdlalo wekutingela ngobe tilambile. Ngalesinye sikhatsi letinja tibanekuciniseka kutsi atenti umonakalo.

Kutingela Ngemuva kweLihhashi

©Shem Compion
Batingeli bangavala umkhatsi lomkhulu nabayaluka tilwane ngemuva kwemahhashi kunekuhamba ngetinyawo, ikakhulu etindzaweni temihlabatsi yematje eKalahari. Bangabese basebentisa tinja kutsi tibasite ekufuneni letilwane.

Translated by Phindile Malotana