Taolô ya Tlhaselo-ruo

© Roger de la Harpe

Balemirui ba leruo ba itemogela ditatlhegelô tse di ka fitlhang go R2 billion ngwaga le ngwaga ka ntlha ya ditlhasedi, tse di jaaka phokoje ya mokwatla-ntsho, thwane, nkwe, lengau, phiri e e borokwa le magakabe tota mmogo le dintša tse di sasankang.

Le fa diphologolo tsotlhe tsa ditlhasedi di ne di tlhaotse jaaka ‘mathata’ mo malobeng, ditsela tse di ntšhwa tsa go akanya di isitse kwa temogong ya gore selo se se tshwanetsweng go laolwa go fokotsa di tshenyegelo gase phologolo fela ke tlhaselo-ruo. Ka jalo, go nnile le phetogo gotswa go polao ntle le tlhaolo goya go tshamagano ya taolô e e kopaneng, e mo go yona kopakopanyo ya ditsereganyo e diriswang ka go fetofetola mo go thibeleng le go fokotseng ditatlhegelô.

Phetogo e tshegetswa ke dipatlisiso tsa bonetetshi tse di fitlheletseng gore polao e e sa tlhaoleng ya phokoje le thwane ga e samagane ka botlalo le tlhaselo-ruo, mme mo mabakeng mangwe ebile e etegetsa bothata ka go fetola tatêlanô ya maêmô a borena mo setlhopheng sa diphologolo tsa ditlhasedi. Dirai le botlhole le tsona di ka gobatsa diphologolo tse di senang molato mo ditshenyegelong, mme gape di na le seabe se se sa siamang mo tikologong.