Ukutlhadlhulwa kweNgwemabala

©Shem Compion
Ibizo lengwemabala i-cheetah (Acinonyx jubatus) livela ebizweni lesi-Hindi ekuthiwa yi-“Chita”, elitjho kobana “enamatjhatjhazi” ngebanga lokobana inamabala anzima emaboyeni abombala osarhawuda. Zinenhloko ezincani namehlo amabili amakhulu kanye nendlebe ezifitjhani ezirondo ezinzima ezinamampete amhlophe.
Inelayini elinzima elifana nebharasi, elisuka ewugwini eliphakathi lelihlo liye kwelinye ihugu lomlomo begodu lirhona ukudosa nanyana iqalisise lokha nayizuma emini. Imisila yazo mide inzima, inamabala amaringi anzima nakaya epenteni yomsila.
Imizimba yawo edweni eqinileko yenza bona zirhone ukugijima i-120 km/hr okwenza bona zibe zinlwane ezinebelo khulu ephasini. Ezisikazi zincani unalezo eziduna iinlwane ezidala ziyi-1.8 m ukuya ku-2.2 m ubude begodu zinobudisi obuyi-40 kg ukuya ku-60 kg. Ngokuya ngokwe-Tenikwa Website, ingwemabala ayibalwa njengokatsu kungasi ngebanga lokobana ayibhodli lokha nayijabulileko. Ngenye yabokatsu abambalwa abanganawo amazipho avulekileko, njeke amazipho wawo ayabonakala eemporweni. Ingwemabala iyakwazi ukududa, nanyana zingakuthandi nje, ayirhoni ukugibela kuhle phezulu, nanyana zisebenzisa imithi enga ilengile nanyana amagatja alengileko ukuphumula nanyana ukuhlola izinto.
Eziduna azihlala endaweni yinye begodu zikhamba zihlala eendaweni ezinezingwe mabala ezisikazi. Ngaphandle kwamabhubezi, ngizozodwa iinlwane ezibokatsu ezitlama iinqhema, ezivamise ukuba nezingwe mabala ezisikazi eziba nabentwana abathathu. Ezisikazi, zihlangana nezinye ezidala ngeskhathi sokuya emsemeni, ekungaba kunini enyakeni. Zizithwala amalanga ayi-92, begodu zibelethe abentwana abane. Abentwanabo babelethwa banoboya obuloso obugijima emgogodlheni bufike emahlalweni, oburhelebha ukubavala, begodu babafihla etjanini obude nanyana ngaphasi kwemithi emifitjhani.
Ngokuya ngokuka-Tenikwa, 90% yebentwana bezingwemabala bafa ngaphambi kokobana babe nenyanga ezintathu ubudala, encenye yabo ibulawa zinlwane ezizumako. Enye i-40% ibulawa kukubabuthaka kanye namasotja womzimba abuthaka. Izingwemabala zaziwa njengelwane zomango ezingasiyingozi lokha nazithwasisiweko begodu sele zisetjenziswe njengabakhambisani lokha nakuzunywako iminyaka eyi-5000. Ngebhadi azibelethi kuhle nazivalelweko.

Iphetheni Yokubulala Nokudla

©Justin Fox
Izingwemabala zizuma emini, ekuvamise kube sekuseni khulu nanyana ngemva kwamadina. Zithanda ukuhlala etjanini obuvulekileko, emahlathini avulekileko kwesinye iskhathi entabeni, ngebanga lokobana zivamise ukulandelela iinlwane ezifuna ukuzihlasela iskhatjhana ngaphambi kokobana sisigijimise.
Ngemva kokuzibamba, nange sisikhulu siyarhanywa silunywe entanyeni lokha esincani sibulawa ngokulunywa msinya ehloko. Zidla msinya ngemva kokubulala islwane, ngebanga lokobana azirhoni ukulwa nezinye iinlwane zibangisane ukudla ezikuzingeleko. Imbambo zidliwa ekugcineni kanye neskhumba amathambo kanye nemisila akudliwa. Ingwemabala ayibuyi izokubulala godu.

Ukutlhogonyelwa

©Shem Compion
Izingwe mabala zinlwane ezivikelweko, njeke akukafaneli bona zibulawe. Hlangana kweziyi-100 000 ezigelagela e-Africa encenyeni ze-Middle East kanye ne-Central Asia eminyekeni ye-twentieth century, gade kuneziyi-7 500 ezisaseleko emangweni kanye nalezo eziyi-1 000 ekusafanelwe zitholwe eSewula Africa.
Ukulungisa umraro wenlwane ezizumako lo, i-Predation Management Manual, ibeke umbono wokobana Abafuyi bakhe iimbaya ngamagatja babeke imbuzi ephilako esbayeni njengebheyithi. Isithiyo esenziwe ngekheji kutlhogeka kobana sibekwe ebungeneni besbaya ukubamba ingwemabala. Be-Nature conversation kufanele bathintwe kuze bafuduse ingwemabala lokha nabayibonileko. Nakungasinjalo, ingafakwa isidakwamizwa bese iyafuduswa.
Ifensi yabojakalasi, i-mesh fence ingaba yi-1.2 m phezulu ibe nembobo eyi-74 mm nanyana ifensi yegezi, ama-deterrent enza itjhada, umkhanyo, nokuvalelwa kwefuyo embayeni, ukusebenzisa abelusi kobana bakugadele ifuywakho kungarhelebha ukukhandela bona iinlwane zomango zikonele.

Translated by Busisiwe Skhosana