Boitsebišo Bja Cape Gulls

©Karl Svendsen
Ge e le gore di rata hlapi, diboko, dimoluskse, mae le dinonyana tše nnyane, Cape gulls (Larus Vetula) di na le go hlasela diruiwa tše nnyane, tša go swana le dinku le mamane.
Cape Gull di na le go kgomarela go mafelong a mabopo gomme di na le ditho tša godimo tše ntsho le ditho tša ka tlase tše šweu, hlogo, molala le mesela. Godimo ga maphego go na le marothontho a maweu mo ntlheng ya tše kgolo, mola e le gore ditho tša ka fase ke tše šweu le bontsho kgauswi le mafelelong. Tše kgolo di na le mahlo a leswiswi mahlo le lerontho la go phadima le khubedu mo ntlheng ya bills e serolwane, yeo go ya ka Dutch Ramahlale Niko Tinbergen chicks peck ge di nyaka dijo.
Dinonyana tše kgolo di kgona go fofa go fihla 128 cm go ya go 142 cm gomme di kala 0,6 cm go ya go 1,3 kg. Cape gulls ke dinonyana tše kgolo tša go rata go dula fela tšeo di dulago mo dihlopheng tše kgolo mo mafelo a lewatle. Ka ntle le Toropokgolo ya Cape Town, ga nke di feta dikhilometara tše mmalwa ka gare ga naga. Dinonyana tša go feta mengwaga ye 24 di rekotilwe gammogo le dinonyane tšeo di fofillego go feta 1 211 km go tloga segolengsa tšona, le ge e le gore di na le go boela go dikholoning tša tšona tša matswalo.

Go Bolaya le Mokgwa wa Phepo

©Roger de la Harpe
Gantši di a kopano ka moka mo lefelong la go ja, eupša gape di tsebwa di hlasela ditsongwa boima, gantši di nyaka ya mahlo a setsongwa pele. Mokgwa wa tšona wa phepo o swana le wa dikgomo, setsongwa seo se hlasetšwego gantši o hwetša di butšwe mahlo, molomo, mokhubo goba marago.

Taolo

©Karl Svendsen
Gulls tša lewatle ke diphedi tše di šireleditšwego, ka fao balemi ba swanetše hwetša tumelelo di laola. Go thibela tshenyo, le ge go le bjalo, go kaone go fokotša methopo wa dijo tša maiterelo, ka go kaonafatša taolo ya ditlakala. Ditšhitswana tša ditšhila di swanetše go hlokomelwa, didirišwa tša phpo tša dinonyana di swanetše go tlošwa le dibjana tša dijo tša diruiwa di swanetše go ba ka gare.
Ditšhireletša tša modumo le tša, tša go swana le diponagatšo goba dipopi tša go tšhoša, di ka dirišwago tloša dinonyana go diruiwa tše di le kotsing le dikgato di ka tšewa go šireletša diruiwa ge di le kotsing. Ewes tše imilego, go fa mohlala, di swanetše go išwa dikampeng tše nnyane, moo go lego bonolo gore mohlokomedi a di hlokomele, dibekeng tše mmalwa pele ga pelego di swanetše go dula fao dibeke tše mmalwa ka morago ga lambing, go fihlela tšona le bana ba tloga kotsing.
Go hwetša tshedimošo ka botlalo ikopanye le Predation Management Forum Secretariat.

Translated by Lebogang Sewela