Inkcazelo nge Cape Gulls

©Karl Svendsen
Nangona zikholwa kukutya intlanzi, amanyiki, iimolluscs, amaqanda kunye nezinye iintaka ezincinane, iiCape Gulls (Larus Vetula) zisenokutya nemfuyo encinci, efana neegusha kunye namathole.
iCape Gull ithanda ukuhlala kwiingingqi eziselunxwemeni kwaye zinemitla emnyama kunye nemizantsi emhlophe, iintloko iintamo kunye nemisila. Apha emantla emaphikweni zinamachokoza amhlophe, logama emazantsi nangaphakathi kumnyama. Iintaka esele zindala zinamehlo amnyama kunye nechokoza elinombala obomvu ogqamileyo encamini yemilomo yazo etyheli. Ngokubhalwe ngusosayensi oli Dutch uNiko Tinbergen, amantshontsho axhola kweli chokoza xa efuna ukutya.
Iintaka esele zindala zisenokuba namaphiko ali 128 cm ukuya kuma 142 cm kwaye zinobunzima obuyi 0,6 cm ukuya kwi 1,3 kg. iiCape gulls ziiintaka ezingabhabhi kangako ezihlala ngobuninzi kwiingingqi ezise lunxwemeni. Ngaphandle kwengingqi yase Kapa, azifane zihlale kwindawo ethe qelele nolwandle. Ngokwe ngxelo eshicilelweyo ezintaka zingaphila iminyaka engaphaya kwama 24 ubudala. Kwakunye neentaka esele zibhabhe imigama engaphaya kwe1 211 km ukusuka kwiindaw ezihlala kuyo, nangona zivamise ukuphinda zibuyele kumaqela ebezizalelwe kuwo.

Indlela Yokutya neyo Kubulala

©Roger de la Harpe
Zivamise ukuhlala ndawoni nye kwiindawo ezifumana kuyo ukutya, kwaye zaziwa ngokulipakanyela ixhoba. Ziye ziqale ngamehlo exhoba xa zilihlasela. Indlela ezitya ngayo iyafana neye crows, umzimba wexhoba uqala ukuvulwa emehlweni, emlonyeni, embonweni okanye ngasemva.

Ulawulo

©Karl Svendsen
iiSeagull ziintaka ezikhuselweyo, ngoko ke amafama kufuneka abenempepha mvume ukuze azilawule. Ukuthintela umonakalo, kulicebo elihle ukunciphisa ukutya okuthe saa. Ungakwenza oku ngokulawula inkunkuma yakho ese yadini/ fama yakho. Qinisekisa ukuba imigqomo ka doti iyavaleka, ukutya okutyiwa ziintaka kufanele kususwe kwaye neenkonkxa zokutyela izilwanyana zasekhaya ezifana nezinja okanye iikati kufuneka zifakwe ngaphakathi.
Izinto zokugxotha iintaka ezisisandi okanye izipili okanye I scarecrows zingasetyenziswa ukoyikisa ezi ntaka zingahlaseli imfuyo. Kungathathwa nalamanyathelo ukukhusela imfuyo ebuthathaka. Iigusha ezimithiyo, umzekelo, kufanele zifuduselwe kwiindawo ezincinane. Nalapho kuzakuba lula khona ukuba umalusi azikhathalele ngendlela efanelekileyo, kwiiveki ezimbalwa emva kokuzala, kwaye kufuneka zihlale khona isithuba seeveki ezimbalwa emva kokuzala, de kube kanti onke amatakane azo awasekho buthathaka.
Ngenkcukacha ezithe vetshe qhakamshelana nabe Predation Management Forum Secretariat.

Translated by Zizipho Silwana