Thibelo ya Bohodu bja Leruo

© Chris Daly
Batšweletši ba nama ye khubedu ba lahlegelwa ke makgolo a dimilione tša diranta ka lebaka la bohodu bja leruo. National Stock Theft Prevention Forum e na le dintlha tše di latelago tšeo di ka se thušego fela go šireletša balemi kgahlanong le bohodu bja leruo eupša gape le go nolofatša tshekišo ge lehodu e hwetšwa:

Swaya Diruiwa tša Gago

©Marinda Louw
Ke molao mo Afrika Borwa, diphooflo ka moka di swanetše go swaiwa gabotse ka nomoro ya boitšhupo ya moswananoši ya mong. Go boima go swara mahodu a diruiwa ge thuo ya diruiwa tše e sa laetšwa.

Bala Diphoofolo

©Eric Miller
Diphoofolo e swanetše go balwa ka mehla go tseba tahlego le mathata a ka hlagago. The National Stock Theft Forum e eletša balemi go dira bjalo bonyane bja gatee ka beke, ge e le gore ga ba kgone go dira ka mehla. Go kaone ge balemi ba ka bala diruiwa k abo bona, eupša ga go kgonagala go dira mehl, go lekola go netefatša gore dinomoro di nepagetšego.
Lahlegelo ya diruiwa le teko ya go di swanetše go bega go maphodisa ka pela. Ge o ka ema sebaka se se telele go ba boima gp šala morago bohlatse le go swara mahodu. Diphoofolo tšeo e sego tša gago di swanetše go bega go maphodisa le balemi ba kgauswi. Ga o nyake mahodu gore a šomiše lefelo la gago bjalo ka lefelo la go fihla dithoto tša bona, goba thušo.

Poloko ya Bohlatse

©Chris Daly
O be le rekoto ya dingwadišo ka botlalo ka moo go kgonegago gomme o e sware ka tshwanelo.

Kgwebo ya Diruiwa

©Eric Miller
Bang ba bafsa ba swanetše go fiwa sengwalwa sa boitsebišo seo se nago le leina le sefanesa mong, leina le atrese ya moreki le morekiši le letšatši la kgwebišano. Moreki o swanetše go boloka tokumente ye ngwaga ka moka bjalo ka bohlatse bja go reka.
Barekiši ba goba auctioneers ba hloka bohlatse bja go fa bohlatse bja gore ba ka rekiša diruiwa tša mong. Letšatšikgwedi la tumelelo le swanetše go ba la sebjale le tshedimošo ka ga mohuta goba mehuta ya diruiwa, leswao la diruiwa, bong, gape le mmala wa diruiwa ge di sa swaiwa ka tsela ya maleba.

Dinamelwa

Banamediša le conveyers ba hloka setifikeiti sa go tloša ka nle le gore diruiiwa išwa ka tsela ya setšhaba ka naga ya gago. Setifikeiti se swanetše go ba le leina le atrese ya motho yo a filwego setifikeiti seo, atrese ya fao diruiwa di tšwago le fao di išwago, leina la mootledi, letšatši leo a filwego, le ge go nyakega, tshedimošo mabapi le dinamelwa. Mohuta goba mehuta ya diruiwa le maswaya, bong, palo le mmala wa diruiwa, ge e le gore ga di a swaiwa ka tsela ya maleba, go swanetše go bolelwa.

Pego ya Melato

Gantši balemi ba ga bege bohodu bja leruo, ka lebaka la matsapa a mantši le nako ya go dira bjalo. Pego ya melato e bohlokwa, e sego fela go swara mahudu, eupša gape ka lebaka la gore e tla fa intasteri diseswantšho tše nepagetšego kudu ka ga bohodu bja leruo, go ka feletša go dira gore Mmušo o dire methopo ye mentši, go ya ka dipeelano tša badiredi le didirišwa, go lwantšha bosenyi.
Gopola gape gore ge o bega molato ka pela, go na le kgonagalo ye kgolo ya go hwetša lehodu.

E Fa Bohlatse

©Roger de la Harpe
Gantši mahodu a sepela ka tokologo, ka ntle le nako le maatla a šomišitšwego go ba swara le go bega molato kgahlanong le bona, ge balemi ba sa fe bohlatse ka kgorong ya tsheko. Elelwa gore, tsheko e na le mohola go bolemi ka moka.

Translated by Lebogang Sewela