Boitsebišo Bja Cape Clawless Otter

©Roger de la Harpe
Cape clawless otter (Aonyx Capensis) e hwetša leina la yona mo ntlheng ya gore maoto a yona a ka pele a kgona go epa ka fao ga a na manala. Maoto a ka pele a webbed gannyane ka manala a mararo mo leong le lengwe le lengwe.
Ke diphedi tše diphatlaladitšwego ka bontši mo Borwa bja Afrika, di dula mo dinokeng tše kgolo le bontši bja mepete ya meetse. Meetse a hlwekilego ke senyakwa se bohlokwa sa tikologo, go ya ka A conservation assessment of Aonyx capensis, e sego fela go nwa eupša gape ka lebaka la gore otters ga e na llaga la ka gare la makhura ka fao e swanetše go hlatswa letlalo la yona ka (thermoregulation).
Cape clawless otters ke tše kgolo, di kgona go fihlela 2 m ka botelele gomme di kala go fihla 10 kg le 21 kg. Di na le letlalo/maboya a mmala wo tsothwa leo le bonalago e le lentsho ge le thapile, ka molomo wo mošweu, seledu, mogo, ditsebe le godimo ga sehuba le ditedu tše telele tše šweu tša go ba le bosehla. Mesela ya tšona, ya botelele bja 50 cm e šomišwa go e thekga ge e dula godimo ga maoto a yona a ka pele le go hlohleletša ka meets ge e rutha. Di bapala ka marago a tšona ge di sepela mo nageng.
Go ya ka Interesting facts about Cape Clawless Otters (Aonys Capensis), Tša Jared Harding, otters tše ke diphoofolo tša boduti di dula ka gare ga lefelo le dihlopha tša diphoofolo tše ka bago tlhano. Phofoolo yengwe le yengwe e na le legae la yona la go fapafapana gomme e dula e le noši go fihla ka sehla sa tswadišo ka Desemere.
Bana ba ka bago b aba raro ba belegwa ka morago ga dikgwedi tše pedi tša tlhabollo. Bana ba godišwa ke bomme ba bona le dula le bomme go fihla putšong ya thobalano ka ngwaga wa mathomo. Bana ba tlogela go anya ge ban a le matšatši a 60.

Go Bolaya le Mokgwa wa Phepo

©Roger de la Harpe
Cape clawless otters di mafolofolo ka moso le mathapama, go eya ka moo di dulago gona. Mo Drakensberg, go fa mohlala, gantši di bonwa di swaregile di tsoma mo magareng a mathapama, mola e le gore mafolofolo bošego go ila go kopana le batho le dimpša mo mafelong ao a sa tšhireletšago mo Cape Peninsula le Gauteng. Le ge go le bjalo go tsoma ka, go ka phethwa ka nako efe goba efe ya letšatši le letšatši.
Ka tlwaelo di phela ka ditsengwa tše nnyane, tša go swana le hlapi, crabs, digwegwe goba dikhunkhwane, eupša di ka ba mathata mabapi le diruiwa tša maphego goba dihlapi tša dipolaseng moo gantši bolayago diphoofolo tša go feta tše di nyakegago. Dikwana le tšona di ka fetoga motšwasehlabelo wa Cape clawless otters, o hwetša setsongwa sa gona se felela ke moya ka morago ga go longwa mo nkong. Otters ka di ka ja dinko, ditsebe le melomo ya dikwanyana ka dinako tše dingwe le mafahla.

Taolo

©Roger de la Harpe
Predation Management Manual e eletša balemi go šitiša tahlego ka dinete tša motato tša botelele bja metara, gammogo le legora la mohlagase le bewe 45 cm go ya fase. Go iša dirua ka lešaking bošego, tšhomišo ya bahlokomedi le bahlokomedi ba diruiwa ba ka thuša go hlokomela diruiwa tše di lego kotsing.
Balemi ba swanetše go botšiša mabapi le tumelelo go tšwa go ba taolo ba maleba ge ba nyaka go swara ka otter ka molaba. Puku e eletša balemi go bea bolo ya thenese ka garae ga serobe gore otters di phele di swaregile ge di swarwa le go thuša go thibela kgobalo.

Translated by Lebogang Sewela