Taolo Ya Hlaselo

© Roger de la Harpe
Balemirui ba ba le tahlego ye e ka bago R2 pilione ngwaga o mongwe le o mongwe ka lebaka ka dibatana tše, go swana le phukubje ya bontsho ka marago, caracal, nkwe, lepogo, phiri ye sootho le crows le dimpša tša stray.
Moo diphoofolo tša dibatan ka moka di be di bitšwa ‘mathata’ mo nakong ye e fetilego, mekgwa ye mefsa ya ka nagana e tlišetše temogo ya gore ga se phoofolo eupša hlaselo yeo e swanetše go laolwa go fokotša tahlego. Ka fao, go bile le fetogo go tloga go dipolao go ya go taolo ka moo kopantšho ya namolo e šomišwago in go thibela le go fokotša tahlego.
Phetogo e thekgwa ke dinyakišišo tša saense tšeo di hweditše dipolao tša go se kgethe tša phukubje le caracal ga se gantši e rarolla hlaselo le ka dinako tše dingwe e na le go matlafatša bothata ka go fetola tatelano ka pakana ya dibatana tša diphoofolo. Meloba le mpholo di gobatša diruiwa tšeo di se nago le maikarabelo a tshenyo melawana e be se se ba le seabe se sempe go tikologo.

Boitšhupo bja Diphoofolo

Ka moka ga dikgomo, dinku, dipudi, dipere dimpšhe, dikolobe le swanetše go fiwa maswaya, go ya ka Animal Identification Act (Act 6 of 2002)....more

Mekgwa ya go Swaya

Diruiwa di ka fiwa mswao ka tshipi ya go fiša goba tonya. Balemi ba bangwe ba hloka tumelelo e kgethegilego go šomiša maina a...more

Bahlokomedi le Taolo ya Hlaselo

Diruiwa di ka hlokomelwa kgahlanong le hlaselo ka ditsela tša go fapafapana, go akaretšwa ka go šomiša badiši, bahlokomedi ba...more

Go Tsoma bjalo ka Taolo ya Hlaselo

Go thunya setabane go swanetše go bonwa bjalo ka selo sa mafelelo ge o nyaka go laola ditabana o ikemišeditše tšeo di hlola tshenyo....more

Boitšhupo Bja Dikatse Tša Naga Tša Afrika

Katse ya naga ya Afrika (Felis silvestris lybica), ke mehuta wa tlhago wa Afrika le wa mogologolo katse ya ka gae....more

Boitsebišo Bja Tšhwene

Ditšhwene tša Chacma (Papio ursunis) ga nke di hloa tsheyo ya diruiwa, eupša setšhaba sa tšona se ka hlola tsenyagalo ya dirapa tša merara, merogo le dirapa tša dienywa dirapa....more

Boitsebišo bja Phukubje ya Bontsho ka Morago

Phukubje ya bontsho ka morago e swana le mpša. E na le mokokotlo wa go ba le marontho a mašweu ka morago, mosela wo montsho le ditsebe tša go šupa tše hubedu....more

Boitsebišo bja Phiri ya Mmala wo Motsothwa

Phiri ye sootho (Hyena brunnea) e bitšwa strandwolf - le lentšu la Seafrikanse le rago “phiri ya lebopo” ge e fetolelwe go Seisimane - ka lebaka la mekgwa wa yona ya...more

Boitsebišo bja Kolobe Ya Sethokgwa

Dikolobe tša sethokgwa (Potamochoerus larvatus) di hwetšagala go tšwa go Leboa Bohlabela le dikaralo tša bohlabela tša Borwa bja Afrika mo Borwa bja KwaZulu-Natal...more

Boitsebišo Bja Cape Clawless Otter

Cape clawless otter (Aonyx Capensis) e hwetša leina la yona mo ntlheng ya gore maoto a yona a ka pele a kgona go epa ka fao ga a na manala....more

Boitsebišo Bja Cape Gulls

Ge e le gore di rata hlapi, diboko, dimoluskse, mae le dinonyana tše nnyane, Cape gulls (Larus Vetula) di na le go hlasela diruiwa tše nnyane, tša go swana le dinku le mamane....more

Boitsebišo Bja Caracal

Go caracal (Felis caracal caracal) e hwetša leina la yona go tšwa go lentšu la Turkish Word “karakula”, le rago gore tsebe e ntsho....more

Boitsebišo Bja Lepogo

Lepogo (Acinonyx jubatus) le hwetša leina la yona go tšwa go lentšu la Sehindi “Chita”, le rago gore “ya go ba le marothontho” ka lebaka la marothontho...more

Boitsebišo Bja Crows

Crows di ka hlola tahlego ye e tseneletšego go diruiwa gammogo le go dibjalo, balemi bja dienywa le grape balemi....more

Boitsebišo Bja Dimpša Tša Gae

Dimpša tša gae (Canis familiaris) di ka hlola tshenyo ye kgolo mo polaseng ya diruiwa. Batho ba bangwe ba nagana gore ke dimpša tše swerego ke tlala fela tšeo di hlolago tshenyo...more

Boitsebišo Bja Dintšhu

Dintšhu le dinonyana tše dingwe di hlwa di gakantšhwa ka phošo gore di bolaile diruiwa tše nnyane, ka lebaka la gore di tla tšwela pele go ja diphoofolo tša go hwa,...more

Boitsebišo Bja Honey Badger

Honey Badger (Mellivora capensis) ke seamuši se se bogale, sa letlalo le lekoto, ke ka lebaka leo South Africa’s first Infantry Combat Vehicles...more

Boitsebišo Bja Nkwe

Leina la nkwe (Panthera Pardus) le tšwa go mantšu a a Greek a ra gore ditau le panther, ka lebaka la tumelo ya pele ya gore dinkwe di be di tšwa ditau le panther....more

Boitsebišo bja Phiri Ya Marothontho

Phiri ya marothontho (Crocuta crocuta) ke ye kgolo mo lapeng la diphiri. Di lebelela go swana le dimpša tše, tše sebopiwa se boima...more

Boitsebišo Bja Cape Fox

Tše kgolo di na le botelele bja go lekana 86 go 97 gomme di kala dikilogramo tše 2,5 c go ya go 4 kg, Cape fox (Vulpus chama) e tsebja gape bjalo ka silver fox...more

Go Hlokomela Dibatana tša Gago

Moo dibatana di be di bonwa bjalo ka manaba ao a swanetšego go fedišwa ka moka, balemi ba ba mo matšatšing ba lemoga gore...more

Ditiro tša mo Polaseng go Thibela Bohodu bja Leruo

Ntle le go latela molao gore maphodisa a sware mahodu ga bonolo, National Stock Theft Prevention Unit e fa dikeletšo ka ditsela...more

Taolo ya Hlaselo le Molao

Hlaselo ke ye nngwe ya ditšhošetšo tše dikgolo go balemi bja moša ba ekonomi, bao ba tšwelelago kgwebo, gammogo le diruiwa....more

Mokgatlo Wa Taolo Ya Dihlaselo

Batšweletši ba diruiwa ba tšea taolo ya hlaselo ye e tšwelago pele gore National Wool Growers’ Association, Red Meat Producers’ Organisation, Mohair Growers’ Association...more

Thibelo ya Bohodu bja Leruo

Batšweletši ba nama ye khubedu ba lahlegelwa ke makgolo a dimilione tša diranta ka lebaka la bohodu bja leruo....more

Theknolotši le Hlaselo Taolo

Tlhabollo ya theknolotši ye mpsha e go dumelela balemi go šireletša le go ngwala pego ya diruiwa le dibatana....more

Tšhomišo ya Mpholo mo Taolong ya Hlaselo

Dibolayasenyi, tšeo di akaretšago dibolayakhunkhwane, dibolayafankase, dibolayangwang, dioketšwa, le adjuvants di ka šomišwa...more

Melaba le Taolo ya Hlaselo

Molaba o ka dirišwa go swara dibatana, eupša molaba o swanetše go bewa ke setsebi le go šomišwa ka tsela yeo e sa gobatšego diruiwa....more