Taolô ya Tlhaselo-ruo

© Roger de la Harpe

Balemirui ba leruo ba itemogela ditatlhegelô tse di ka fitlhang go R2 billion ngwaga le ngwaga ka ntlha ya ditlhasedi, tse di jaaka phokoje ya mokwatla-ntsho, thwane, nkwe, lengau, phiri e e borokwa le magakabe tota mmogo le dintša tse di sasankang.
Le fa diphologolo tsotlhe tsa ditlhasedi di ne di tlhaotse jaaka ‘mathata’ mo malobeng, ditsela tse di ntšhwa tsa go akanya di isitse kwa temogong ya gore selo se se tshwanetsweng go laolwa go fokotsa di tshenyegelo gase phologolo fela ke tlhaselo-ruo. Ka jalo, go nnile le phetogo gotswa go polao ntle le tlhaolo goya go tshamagano ya taolô e e kopaneng, e mo go yona kopakopanyo ya ditsereganyo e diriswang ka go fetofetola mo go thibeleng le go fokotseng ditatlhegelô.
Phetogo e tshegetswa ke dipatlisiso tsa bonetetshi tse di fitlheletseng gore polao e e sa tlhaoleng ya phokoje le thwane ga e samagane ka botlalo le tlhaselo-ruo, mme mo mabakeng mangwe ebile e etegetsa bothata ka go fetola tatêlanô ya maêmô a borena mo setlhopheng sa diphologolo tsa ditlhasedi. Dirai le botlhole le tsona di ka gobatsa diphologolo tse di senang molato mo ditshenyegelong, mme gape di na le seabe se se sa siamang mo tikologong.

Tshupo ya Diphologolo

Dikgomo tsotlhe, dinku, dipodi, dintšhe, dikolobe le dipitse di tshwanetse go tshwaiwakgwebo le letshwao la go supa, go ya ka Molao wa Tshupo ya Diphologolo...more

Mekgwa ya Tswaokgwebofatso

Diphologolo di ka kwadiwa mo mmeleng kgotsa go tshwawakgwebo ka tshipi e e mogote kgotsa e e suleng dikgapetla....more

Batlhokomedi le Bolaodi ba Bobatana

Diruiwa di ka tsa tlhokomelwa kgatlhanong le bobatana ka ditsela tse di farologaneng, go akaretsa ka tiriso ya badisa, dintša tša go tlhokomela,...more

Go Tsoma Jaaka Bolaodi ba Bobatana

Go thuntsha sebatana tota go tshwanetse go tsewa jaaka tiriso ya bofelo fa o tshwaragane le bobatana mme e supilwe mo disenying tse di dirang tshenyo e e rileng....more

Tshupô ya Phage

Phage, Felis silvestris lybica, ke mofuta wa phologolo e e tlholegileng mo Afrika, mme ke badimo ba katse ya selegae. Di lebega jaaka dikatse tsa Selegae, fela di na le maoto a...more

Tshupô ya Tshwene

Ditshwene tsa Chacma, Papio Ursunis, ga se gantsi di rwala maikarabelô a tatlhegelô ya leruo, fela mephato e ka baka ditshenyô tse di feteletseng mo ditshimong tsa morara, merogo le tsa maungo...more

Tshupô ya Phokoje ya Mokwatla-Montsho

Go laola tlhaselo-ruo ka botswerere, phologolo e e bakang tshenyô e tlhoka go supwa ka nepagalo. Matshwao a molongô, kgobalo ya marapo, mekgwa ya phepô, metlhala le...more

Tshupô ya Phiri e e Borokwa

Phiri e e borokwa (Hyena brunnea) e itsagale gape jaaka strandwolf – lefoko la se- Afrikaans le le rayang gore “sefêlaphiri sa lobopo” fa le fetolelwa ka tlhamalalo go...more

Tshupô ya Kolobe ya Naga

Dikolobe tsa naga, Potamochoerus larvatus, di fitlhelwa gotswa kwa dikarolong tsa Afrika Borwa tse di kwa bokone le botlhaba go simolola kwa borwa jwa KwaZulu-Natal...more

Tshupô ya Lenyibi la Kapa

Lenyibi la Kapa (Aonyx Capensis) le tsaya leina la lona la sekgoa gotswa mo ntlheng ya gore dinao tsa lona tsa kwa pele di diretswe go epa mme ka jalo ga di na manala. Dinao...more

Tshupô ya Cape Gull

Le fa di na le go rata ditlhapi, diboko, sikalookgopa, mae le dinonyane tse di nnye, Cape Gulls, Larus Vetula, di ka tlhasela gape diruiwa tse di nnye, tse di jaaka dinku le dinamane....more

Tshupô ya Thwane

Thwane (Felis caracal caracal) e tsaya leina la yona gotswa mo lefokong la se- Turkish “karakula”, le le rayang gore tsebe e ntsho. Jaaka leina le kaya, lemorago la ditsebe...more

Tshupô ya Lengau

Lengau (Acinonyx jubatus) le tsaya leina la lona la sekgowa gotswa mo lefokong la se-Hindi “Chita”, le le rayang gore “yo o dikôlô” ka ntlha ya dikôlô tse ntsho tse di...more

Tshupô ya Magakabe

Magakabe a ka baka ditatlhegelô tse di kgolo go balemirui ba leruo ga mmogo le ba dijalo, maungo le diterebe. Dipalo tse di oketsegang tsa ona di baka tlhobaboroko e e...more

Tshupô ya Dintša tsa Selegae

Dintša tsa selegae (Canis familiaris) di ka baka tshenyô e kgolo mo dipolaseng tsa leruo. Batho bangwe ba akanya fa ele fela dintša tse di sasanka di tshwerwe ke tlala tse di bakang tshenyô,...more

Tshupô ya Dintsu

Dintsu le dinonyane tse dingwe tse di tsomang gantsi di latofatswa ka phoso mo polaong ya diruiwa tse nnye, ka ntlha ya gore di tlile go tswelela go iphepa ka phologolo e e suleng, go sa...more

Tshupô ya Magogwe

Magogwe (Mellivora capensis) ke weasel e e thata ya letlalo le le kima, mme ebile ke ka ntlha eo dikoloi tsa sesole tsa ntwa tsa ntlha mo Afrika Borwa di tsereng leina la...more

Tshupô ya Nkwe

Leina la nkwe (Panthera Pardus) le bopilwe gotswa mo mafokong a seGerika a a kayang tau le panther, ka ntlha ya tumelo ya maloba ya gore dinkwe e ne ele letsopa-tswakwa gotswa magareng ga tau le panther...more

Tshupô ya Phiri e e Dikôlô

Phiri e e dikôlô (Crocuta crocuta) ke phiri e kgolo go gaisa mo lolapeng lwa diphiri. Di lebega jaaka dintša tsa mmele o o bopegileng ka bogolo, gantsi ka boleele jwa 120 cm...more

Tshupô ya Phokoje ya Kapa

Ka boleele jwa bogodi jwa 86 goya go 97 cm le bokete jwa 2,5kg goya go 4 kg, Phokoje ya Kapa (Vulpus chama), e e itsagaleng gape jaaka Phokoje e e Selefera, ke nngwe ya...more

Go Tlhokomela Dibatana tsa Gago

Fa dibatana di neng di bonwa e le “mmaba” o o tshwanetseng go senngwa ka gotlhe gotlhe, balemirui ba mo malatsing ano ba lemoga gore kwa ntle...more

Ditiragalo tsa mo Polaseng tsa go Thibela Bogodu ba Diruiwa

Kwa ntle ga go ya ka molao go dira gore go nne bonolo gore mapodisi a tshware le go otlhaya magodu, Yuniti ya Thibelo ya go Utswiwa ga Thoto ya Bosetšhaba...more

Bolaodi ba Bobatana le Molao

Bobatana ke nngwe ya dikgwetlho tse dikgolo thata mo go tsweleleng ga ikonomi e ntšhwa, e e golang mmogo le balemirui ba diruiwa ba bogwebi....more

Foramo ya Taolô ya Tlhaselo-ruo

Batlhagisi ba leruo ba tsaya taolô ya ditlhasedi e e tsweletseng ka tlhoafalo mo ebileng National Wool Growers’ Association, Red Meat Producers’ Organisation, Mohair Growers’ Association le...more

Thibelo ya Bogodu ba Dithoto

Bantshakuno ba nama e khibidu ka ngwaga ba latlhegelwa ke makgolo a le dimilione tsa diranta ka ntlha ya bogodu ba dithoto....more

Thekenoloji le Bobatana

Tlhabololo ya thekenoloji e ntšhwa e letlelela balemirui go sireletsa diruiwa botoka le go di sala morago le dibatana....more

Tiriso ya Botlhole mo Bobataneng

Dibolayadisenyi, tse di akaretsang dibolayakhunkhwane, dibolayamouta, dibolayatlhatshana, ditlaleletso le di-adjuvant di ka dirisiwa fela mo mabakeng a a kailweng...more

Dirai le Bolaodi ba Bobatana

Dirai di ka dirisiwa go tshwara dibatana, fela dirai di tshwanetse go tlhomiwa ke moitseanape le go dirisiwa ka tsela e e sa gobatseng diphologolo....more