Kunakekelwa Kwetilwane Letidla Letinye

© Roger de la Harpe
Bafuyi betilwane tekufuywa bahlushwa kulahlekelwa etigodzini tetigidzi netigidzi letimbili tema Radi njalo ngemnyaka ngendzaba yebatingeli noma tilwane letibulala letinye bese tiyatidla, kufana na jakalazi lomnyama, icaracal, ingwe, icheetah, ihyena lensundvu ngisho netinyoni letinkhulu letimnyama kanye netinja letalahleka.
Lapho khona tonkhe tilwane letibulala letinye tiphindze titidle tabekwa njengaletiyi ‘nkinga’ phambilini, tindlela letinsha tekucabanga tichubele ekutfoleni kutsi akusiso lesilwane kepha lokutingela lolokumele kugadvwe kwentela kunciphisa kulahlekelwa. Ngalokunje, kubekhona kunyakata lokusuka ekubulaleni lokungakakhetfwa kuya ekunakekeleni lokusetulu lapho khona inhlanganisela yekungenelela iyasetjentiswa ingakaguculwa kuvikela kanye nekunciphisa kulahlekelwa.
Lokugucula kusekelwa belucwalingo lwe sayensi lelatfola kutsi kubulala ngekungakhetsi kwabojakalazi kanye ne caracal lokungahle kukhombe batingeli futsi kuletinye tintfo ngisho nekukhubekisa letinkinga ngekushintja tikhundla ngesikali setilwabe letitingelako. Kwekucipha kanye naphoyizini kungaba yintfo lelimata tilwane letingahambisani nemonakalo futsi letinemandla longahambisani endzaweni.

Kubonwa/Kuchazwa kwe Tilwane

Tonkhe tinkhomo, timvu, timbuti, ema ostriches, tingulube kane nemahhashi kumele kubhalwe ngelibala lelitotichaza, ngekushi kweSento seKuchazwa kweTilwane...more

Tindlela teKubhala

Tilwane tingadvwetjwa noma tibhalwe ngensimbi leshisako noma leciniswe nge ayisi....more

Kugadza Banakekeli ne Tilwane letidla letinye

Tilwane tekufuywa tingagadvwa kuleto letitingelako ngetindlela letiningi, kufaka ngekusetjentiswa kwemadvodza lagadza umhlambi, tinja tekugadza...more

Kutingela Nje Kunakekela Tilwane

Kudubula silwane kumele kutsatfwe njengentfo yekugcina nakusetjentwa ngetilwane bese kubukwa kuncenye yekulimata lokwenta bugebengu....more

Kubonwa kwe Makati Esiganga ase Afrika

Lelikati lesiganga lase Afrika (Felis silvestris lybica) silwane semvelo sase Afrika kanye nelidloti lemakati ekufuywa. Abukeka njengemakati ekufuywa, kepha anemilente lemidze lewavumela kutsi ahlale cishe lokushona phansi nasetulu....more

Kutfolwa kwe Tingobiyane

Tingobiyane te Chacma (Papio Ursunis) a tikavami kubanesandla nekulahleka kwetilwane tekufuywa, kepha letilibutfo tingavama kwenta umonakalo lowengcele emasimini emagilebisi, etibhidvweni nasensimini yetitselo....more

Kutfolwa kwa Jakalazi-lodvonselwa Emuva Lomnyama

Lojakalazi Lodvonselwa emuva Lomnyama ubukeka njengenja. Inelibala lelimhlophe lelincane ngasemuva, umsila lomnyama kanye netindlebe letinkhulu letibovana letikhombile....more

Kubonwa kwe Hyena leNsundvu

Le hyena lensundvu (Hyena brunnea) iphindze ibitwe nge strandwolf – ligama le Afrikaans lelisho “tilwane taselwandle letifana netinja” nawulichaza kahle ngesilungu – ngendzaba yetindlela tayo lokuyaluka elwandle tifuna kudla....more

Kutfolwa kwe Ngulube yeLihlatsi

Tingulube telihlatsi (Potamochoerus larvatus) titfolwa kusuka kuncenye yase nyakatfo nase mphumalanga yase Ningizimu Afrika kusuka eningizimu ya KwaZulu-Natal, tindzawo tase Free State, bese iEastern kuya eWestern Cape....more

Kubonwa kwe Otter yase Kapa Letetingalo

Le otter yase Kapa lete tingalo (Aonyx Capensis) itfole ligama layo kusuka ecinisweni lelitsi tinyawo tawo tangembili tijwayele kugubha ngakoke atinawo tingalo. Tinyawo tawo tangemuva ticangene kancane kulinye ngalinye linyawo....more

Kutfolwa kwema Cape Gulls

Noma akhomba kutsandza imfishi, tibungu, iminenkhe, emacandza kanye netinyoni letincane, ema Cape Gull (Larus Vetula) nato tingadla tilwane letincane tekufuywa, kufana netimvu kanye nematfole....more

Kutfolwa kwe Caracal

Le Caracal (Felis caracal caracal) itfole ligama layo ebitweni le Turkish “karakula” lekuchaza indlebe lemnyama. Njengoba leligama ligcizeleela, limuva letindlebe telikati lelimnyama letimunyama, lokungetetelwa ngulokudze lokumnyama lokucijile...more

Kutfolakala kwe Cheetah

Le Cheetah (Acinonyx jubatus) itfole libito layo kusuka egameni le Hindi “Chita”, lekuchaza kutsi “leyo yemabala” ngenca yemabala ayo layindingilizi lamnyama kulesikhumba sayo lesiyigolide....more

Identification of Crows

Tinyoni letentiwa kudla (Corvus albus) kanye ne raven-yentsamo lemhlophe (Corvus albicollis) ngutona tibanga inkinga emapulazini. Tinyoni letindzala timnyama indzawo yonkhe...more

Kutfolwa Kwetinja Letifuywa Emakhaya

Tinja tekufuywa emakhaya (Canis familiaris) kungenta umonakalo lomkhulu etilwaneni letifuywa emapulazini. Tinja tilwane letineluchweba futsi tinemsindvo....more

Kutfolwa kwe Masweti

iVerreaux (Aquila verreauxii) noma lusweti lelimnyama livame kutfolakala ngasetintsabeni nasenhlanyelweni lenematje lamakhulu eAfrika yonkhana. Leti tinyoni letimnyama tinetinyawo letimtfubi, umlomo locijile kanye na V lomhlophe ngasemuva kwato...more

Kubonwa kwe Honey Badger

Le Honey Badger (Mellivora capensis) silwane lesinenkhani lesincane lesineboya lobunsundvu lokhanyako, lesicinile, nesikhumba lesicinile, lekungiko lokwenta kutsi munye wase Ningizimu Afrika...more

Kutfolwa kwe Ngwe

Lelibito le ngwe (Panthera Pardus) litsetfwe egameni lesi Greek lelisho libhubesi nelikati lelimnyama, ngendzaba yenkholelo yakucala kutsi tingwe betinengati lesemkhatsini yemabhubesi kanye nemakati lamnyama....more

Kubonwa kwe Hyena yeMabala

Le hyena yemabala (iCrocuta Crocuta) nguyona iyinkhulu kulomndeni. emaHyena emabala abasesigabeni sekukhula kusuka kuminyaka lemitsatfu ngebudzala, ngekuhlangana lokwentekako ngemnyaka....more

Kutfolwa kwe Cape Fox

Ngebudze balendzala yemasentimitha lamashumi lasiphohlongo nesitfupha kuya kumashumi layimfica nesikhombisa nesisindvo sa 2,5 kg kuya ku 4kg, le Cape Fox (Vulpus chama), leyatiwa nge Silver Fox, ngusinye setilwane letincane eNingizimu Afrika....more

Kugadza noma Kunakekela Tilwane Takho

Lapho tilwane betivame kubonwa khona njenge “sitsa” lebekumele sibulawe ngayoyonkhe indlela, bafuyi kuleti tikhatsi bakhandza kutsi ngaphandle kwekusita...more

Emalungiselelo eKufuya kwentela Kuviekla Kwebiwa Kwesitoko

Ngaphandle kwekulandzela umtsetfo kwentela kutsi kubemelula kumaphoyisa kutsi abambe futsi agwebe emasela, Libandla Lelivikela Kwetjiwa kweSitoko seSive...more

Kunakekelwa kwe Tilwane kanye Nemtsetfo

Tilwane ngutinye letiyinkinga lenkhulu letfusako ekuphileni kwemnotfo lomusha, kucondzanisa kanjalo nebafuyi betilwane letifuyelwa kutsengiswa....more

Inkhundla yeKunakekela Tilwane Letitingelako

Bakhiciti betilwane tekufuywa batsatsa kunakekela tilwane letitingelako ngekucinisa kwentela kutsi Inhlangano ye Sive Lekhulisa Insontfo, neNhlangano ye Bakhiciti be Nyama leBovu, Inhlangano Lekhulisa Boya kanye Nendzawo Legcina Tilwane Tesiganga yacala...more

Kuvikeleka kwe Tilwane Letebewe

Bakhiciti benyama lebovu ngemnyaka balahlekelwa tigidzi temarandi ngeliRandi ngenca yekwebiwa kwetilwane....more

Kunakekela Tilwane neMishina Yesilungu

Lokutfutfuku kwemishina lemisha kuvumela bafuyi kutsi bavikele phindze bagcine kwati ngemfuyo netilwane letidla letinye....more

Kusetjentiswa kwe Phoyizini eKunakekelweni kwe Tilwane

Emakhemikhali labulala tilwane, lekufaka ekhatsi ikhemikhali yekubulala tilwanyana, ikhemikhali lebulala lokuphila etintfweni letiphilako, ikhemikhali...more

Kucishwa ne Kunakekelwa kwe Tilwane

Kucipha kungasetjentiswa ekubambeni tilwane, kepha lemicipho kumele ibekwe ngulonelwati futsi isetjentiswe ngendlela lengeke ilimate tilwane....more