uLawulo Lokutyiwa Kwezilwanyana Zezinye

© Roger de la Harpe

Amafama afuye imfuyo aye alahlekelwe kwisiqikelelo zesigidi zebiliyoni ezimbini (2 billion) nyaka nganye ngenxa yezilwanyana ezitya ezinye ezifana nodyakalashe omnyama ngemva, ingqawa, ingwe, ihlosi, ingqawane, nonomyayi kunye nezinja ezizula esithubeni.
Apho izilwanyana ezitya ezinye zichazwe khona njenge ‘ngxaki’ ngaphambili, indlela ezintsha zokucinga zenze okokuba kuqapheleke okokuba akusiso isilwanyana kodwa ukutya ezinye ekufuna ukulawulwa ukuze kwehliswe ilahleko. Kananjalo, kukho utshintsho ekubulaleni okunga khethwanga ukuya kulawulo lwengqokelela yoluntu apho iindlela zothintelo zithe zasetyenziswa kwaye zisetyenziswa ukuthintela nokwehlisa ilahleko.
Lendlela intsha yokucinga ixhaswa lulwazi lwe sayensi yophando ethe yafumanisa okokuba ukubulala udyakalashe nengqawa aziyisombululi ingxaki yokutyiwa kwezi lwanyana kwaye kwezinye iimeko ide iyenze ingxaki ibengakumbi ngokuthi itshintshe umnombo kwingqokelela yezilwanyana ezitya ezinye. Izibambisi netyhefu zingazonzakalisa izilwanyana zibe zingenguye unobangela kwaye oku kunganegalelo elibi kwindawo engqongileyo.

Ukuphawulwa Kwezilwanyane

Zonke iinkomo, gusha, bhokhwe, nciniba, ihagu kunye namahashe kufuneka zifakwe uphawu, ngoko mthetho we Animal Identification Act (Act 6 of 2002). Ukuphawulwa kwezilwanyane akwenzi kubelula kuphela...more

Indlela Zokufaka Uphawu

Izilwanyana zinga gcogcwa okanye ziphawulwe ngentsimbi eshushu okanye ekhenkcezisiweyo. Amanye amafama aye afune imvume ekhethekileyo okokuba basebenzise ezinye iindlela zokuphawula...more

Abagcini kunye no Lawulo Lokutyiwa kweMfuyo Zizilwanyana

Imfuyo ingagcinwa okanye igadwe okokuba ingatyiwa zezinye izilwanyana kwaye oku kungenziwa ngendlela ezininzi kuquka ukusetyenziswa kwabelusi, izinja ezingonogada, i-alpacas, iidonki...more

Ukuzingela Njengendlela yo Lawulo Lwezi Lwanyana ezitya Imfuyo

Ukudubula izilwanyana ezidla imfuyo kufuneka ibezinzame zokugqibela, xa kujongenwe nemeko yezilwanyana ezitya imfuyo ze kujongiswe kanye kwezo zilwanyana zenza umonakalo...more

Ukuchonga ngembonakalo yee Kati zasendle zase Afrika

Iikati zasendle zeli lase Afrika (Felis silvestris lybica) luhlobo lwesilwanyana sakwantu okanye semveli zase Afrika kwaye sisinyanya kwii kati ezifuywa emakhaya....more

Inkcazelo nge Mfene

Iimfene (Papio Ursunis) kunqabile ukuba zitshabalalise imfuyo, kodwa zisenokwenza umonakalo omkhulu kwintsimi yediliya kwe yemifuno neziqhamo....more

uKuchonga uDyakalashe omnyama-ngemva ngokwembonakalo

Ukuze ubenolawulo oluluqilima loku lawula ukutyiwa kwezilwanyana zezinye, esona silwanyana singunobangela womonakalo kufuneka sichongwe....more

Ukuchongwa kwe Ngqawana

Ingqawane (Hyena brunnea) ikwabizwa ngokuba yi strandwolf – ngesibhulu, oku kuthetha okokuba yi “Ngcuka yase lwandle” xa igama liguqulelwa ngqo esilungwini...more

Inkcazelo nge Hodi

Amahodi (Potamochoerus larvatus) afumaneka ukusuka kwiindawo ezise mantla nase mpuma eMzantsi Afrika, ukusuka emazantsi ephondo lwa KwaZulu-Natal...more

Ukuchonga Intini

iCape Clawless Otter eyaziwa ngentini esixhoseni (Aonyx Capensis) eligama layo lisukela kwinyawo zayo zangaphambili eziqhele ukugrumba, yiyo lonto zingena...more

Inkcazelo nge Cape Gulls

Nangona zikholwa kukutya intlanzi, amanyiki, iimolluscs, amaqanda kunye nezinye iintaka ezincinane, iiCape Gulls (Larus Vetula) zisenokutya nemfuyo encinci, efana neegusha kunye...more

Inkcazelo nge Ngada

Ingada (Felis caracal caracal) sisilwanyana esinendlebe ezimnyama ngasemva, ze apha encamin yazo zibetsolo kunye noboya obufukufuku. Ingada inoboya obufutshane obuxineneyo, obunombala osenokuba...more

Inkcazelo nge Hlosi

Ihlosi (Acinonyx jubatus) yikati enkulu enamachokoza asisangqa amnyama asesikhumbeni esi golide. Linentloko encinci enamehlo aphezulu kunye neendlebe ezimfutshane ezimnyama ezizangqa, ze zibe nencam emhlophe....more

Ukuchonga Oonomgrwabayi Ngokwembonakalo

Oonomgrwabayi bangenza ilahleko kwimfuyo, ngokufanayo nakwisivuno, iziqhamo, neefama zomdiliya. Inani elinyukayo liyaxhalabisa ngokwegalelo labo kwizirhubuluzi, iintaka ezincinci nezinye iintlobo zeentaka....more

Identifikasie van Mak Honde

Izinja zasekhayeni (Canis familiaris) zingenza umonakalo omkhulu kwimfuyo esefama. Abanye abantu bacinga okokuba zizinja ezizulayo ezilambileyo ezenza umonakalo...more

Ukuchongwa Kwentaka uKhozi

Intaka ukhozi nezinye iintaka zamaxhoba ziye zityholwe ngokunge kuko okokuba zibulala izilwanyana ezincinci, kuba ziye ziqhubeke zisitya isilwanyana esifileyo, azifani nengqawa okanye udyakalashe zona ziye...more

Ukuchongwa kwe Chelesi

iHoney Badger ekwaziwa ngokuba yi (Millivora capensis) sisilwanyana esiqinileyo, inesikhumba esiqinileyo, yiyo ke lonto imoto yokuqala yamaJoni Omkhosi wesizwe yathatha igama layo kwigama lesibhulu...more

Inkcazelo nge Ngwe

Igama lengwe lesiNgesi elithi leopard (Panthera Pardus) licatshulwe kuma gama esiGrike athetha ingonyama kunye ne panther, ngenxa yenkolelo yakudala yokuba ingwe yingonyama edibene ne panther....more

Ukuchonga kwe Ngcukacheya

Ingcukacheya (Crocuta Crocuta) lelona hlobo likhulu kusapho lwe ngcuka. Zinenkangeleko enkulu, oku kwezi nja ezinkulu kakhulu, ubude ngesiqhelo ngama 120 cm ukuyo kuma kuma 180 cm nobunzima obungama...more

uKuchongwa kwe Ngcuka yase Kapa

Endala ibubude obu ngama 86 ukuya ku 97 cm nobunzima obungu 2,5 ukuya ku 4 kg, ingcuka yase kapa (Vulpus chama) ikwaziwa ngokuba yingcuka esilivele okanye isilver fox ngelase mzini yenye yezilwanyana...more

Ukukhathalela Izilwanyana Eziluhlobo Olutya Imfuyo yakho

Izilwanyana ezitya imfuyo zazibonwa nje “ngotshaba” ekufuneka kuzanywe ngandlela zonke ukulitshabalalisa, amafama kwezi ntsuku ayaqonda okokuba ngaphandle kokuzama ukugcina indalo...more

Izinto Ekufanele Zenziwe Efama Ukuthintela Ukubiwa kwe Mfuyo

Ngaphandle kokulandela umthetho ukwenza lula okokuba Ama Polisa akwazi ukubamba kwaye atshutshise amasela, iNational Stock Theft Prevention inikeza lengcebiso ilandelayo kwindlela amafama...more

Ulawulo Lokutyiwa Kwemfuyo Zizilwanyana kunye Nomthetho

Utyiwo lwemfuyo zizilwanyana sesona soyikiso sikhulu kwezomnotho zamafama amatsha, asaqalayo kunye nabo bathengisa imfuyo ephilayo. Ikwasiso nesona sizathu sikhulu esenza amafama...more

i-Predation Management Forum

Abavelisi bemfuyo bathatha ulawulo lwezilwanyana ezitya ezinye ngokuzimisela de iNational Wool Growers Association, iRed Meat Producer’s Organisation...more

Uthintelo Lokubiwa Kwemfuyo

Abathengisi benyama ebomvu rhoqo ngonyaka baphulukana nemali engange zigi zeerandi ngenxa yokubiwa kwemfuyo. iNational Stock Theft Prevention Forum inezingcebiso zilandelayo ezingazunceda...more

Ubuchwephesha bale Mihla kunye Nolawulo Lokubiwa Kwemfuyo

Uphuhliso nokwenziwa kobu chwephesha bale mihla obutsha zenza amafama akwazi ukukhusela nokujonga imfuyo kunye nezilwanyana ezitya imfuyo. Ukusebenzisa amaphekepheke (tags)...more

Ukusetyenziswa kwe Thyefu ku Lawulo Lwezilwanyana Ezitya Imfuyo

Izinambuzane, eziquka izinambuzane ezithanda imfuyo, fungicides, herbicides, ezongeziweyo (additives) kunye ne adjuvants zingasetyenziswa kuphela ngenjongo ezichazwe kwimibhalo. Ayikho kokubhaliweyo enenjongo...more

Izithiyeli kunye Nolawulo Lwezinyana Ezitya Imfuyo

Izithiyeli zingasetyenziswa ukubamba izilwanyana ezitya imfuyo, kodwa kufuneka zitheyelwe ngulowo ukwaziyo ukuthiya kwaye zisetyenziswe ngendlela engonzakalisi...more