iNational Park yase Mapungubwe

© Roger de la Harpe

Lapho Emave Lamatsatfu Ahlanganakhona

Indzawo leyomile lebanti levulekile lenkhulu, lenetihlahla letinkhulu, kuphuma kwelilanga lokutsatsa umphefumulo, Letilwane letinkhulu letisihlanu lengiphansi kwesibhakabhaka lesifuna umtfunti ngaphansi kwetihlahla te mopani ... libhudlo lalokuluhlata lapho imifula yase Limpopo ne Sashe ihlangana, enta imimangaliso lapho emave lamatsatfu ahlangana ... lenandzawo lekhulisako, lechazanako lefihla Buntfu lobuhle Bemhlaba, lobuphakeme betintfo letehlukene letiphila emhlabeni, buhle lobukhulu kanye nebumcoka beslisiko.

Tindlela Tekushayela phakatsi kwe Mapungubwe National Park

Nomanje ngitjeliwe kutsi letindlela tilukhuni futsi tinematje, atikakhiwa ngendlela yekutsi wena ubenelukhuni kanye nemishina yakho. Yentiwe ngendlela yekubuka lenhle, lefundzisako kanye...more

Bantfu Labahlala Kucala eMapungubwe

Indlela yemphilo yemasiko eAfrika yayikadze ingulelungile futsi lengagamuka iphndze ibuyele emuva emhlabeni kepha ingabulali. Kungako lemimango ye Bantu yakucala yashiya ngemuva tintfo...more

Kugagabula eK2 - Mapungubwe

Liningi letintfo likhomba kutsi, ekuhambeni kweminyaka, bantfu be K2 baphila sikhatsi lesidze futsi bangatshintjwa esigodzini base baseatikhonsola ngekutsengisa nendzawo lengaseceleni kwelwandle...more

Bantfu be K2 base Mapungubwe

Lobukhona be Zhizo eSchroda, indzawo leyafundvwa kahle eSifundzeni sase Limpopo, satsatsa kusuka ku AD lengamakhulu layimfica kulatinkhulungwane. Ngako, licembu lelisha lebantfu langena...more

Sigodlo sase Mapungubwe

Ngemnyaka wa 1933 natisiphohlongo enyangeni yaMabasa, lithuna lelimangalisako lelatfolwa lendzawo lengatiwa, lebeligcwele umsebenti weligolide, belakhiwe ngelitje lemvelo libanjwe...more

Indzawo Lenakekela Umhlaba Nendzawo Yayo lese Limpopo-Shashe

Ngenyanga yeNhlaba emnyakeni wa 2006, iNingizimu Afrika, Zimbabwe kanye ne Botswana basayina Umlayeto Wekuvisisa (UW) lochaza kutsi lokuhlangana kwabo...more

Emaciniso Langiwo aseMapungubwe

iMapungubwe yakhiwe enyakatfo nshona lesekoneni yase Ningizimu Afrika, lapho kuhlangana umfula weLimpopo ne Shashe. Isegedeni neBotswana kanye ne Zimbabwe, ibukene ne Tuli Block....more

Tinyoni taseMapungubwe

Likhono letinyoni eMapungubwe alipheli. Lephakhi isendzaweni lenetemvelo ngasemgwacweni kanye nalenye inombolo yetinhlobo tetinyoni letingavela. Kungumcabango kutsi lesigodzi sitfwele...more

Sicumbi Semabhilidi eMapungubwe

Nga 1250 AD, iMapungubwe beyisematseni ngemandla ayo. Bantfu labangaba tinkhulungwane letisihlanu lebebahlala kulentsaba, futsi lokuyenta indzawo lephumelele kutsi ibelidolobha lekucala le...more

iMapungubwe Lapho Imifula Lemibili Ihlanganakhona

Kuvetwa kwalephakhi kuhlangana kwemifula yeLimpopo kanye neShashe, lendzawo lapho kuhlangana emave lamatsatfu. Kutsatsa lendzawo lenhle, lephakhe seyakhe incumbi yetintfo...more

Indzawo Yemasiko Lese Mapungubwe

Lenantsaba Lenhle Yemvelo Lesendzaweni Lecinile Yekutivikela etitseni, lecindzetelwe futsi ngetincenye ngematje lomile ebondzeni, ngumkhatsi longakavami longakaphuki waleSigodlo sekucala...more

Betintfo Letiphilako, Titjalo kanye neTilwane yase Mapungubwe

iMapungubwe ichazwa yinhlanganisela yeTindzawo Temahlatsi aseMopane kanye netitjalo letisendzaweni levulekile. Tinhlobo tetilwane netitjalo letiningi letihlala kulephakhi tikhokhe...more

Kufundvwa Kwemhlaba neMatje eMapungubwe

Ngenkhulumo yekufundza umhlaba nematje, imapungubwe lehlala kubheyisini emkhatsini kwemagranite lamabili emigodzi (incenye lenkhulu yesikhumb lesicinile sangaphandle). Lenankinga...more

Intsaba yeMapungubwe

Ngasekupheleni kwemnyaka wekucala weSikhatsi Lesatiwako, lomncele losempumalanga wase Afrika wawuphitsitela/uchazana. Bantfu baselwandle base Arab nema Asian batfola kutsi lesikhatsi...more

Umsamo wase Mapungubwe

Incenye yalomsamo yekufuna kugcina lokwabutfwa kwentela insha yakusasa. Kuyasebenta ngNyuvesi Yetintfo yase Ningizimu Afrika kwentela kutfola litiko letensimbi kutsi litfutfuke linani lasendzaweni...more

iPhakhi Yesive leseMapungubwe

Lesi sicephu sephathi yase Mapungubwe. Lendzawo yekuhlala yinhle! Tonkhe letindzawo tekuphumulela takhiwe kabusaha,kansi nalemiphumela mihle. Kute tindlu tetjani letingachazani...more

Tintfo Letenteka ePhakhi yeSive saseMapungubwe

Kutihlanyisa emkhatsini wetinkundzi letinye letinemandla tasetigodlweni letintsatfu - lesihlahla lesikhulu sase Afrika - emigwacweni lengcolile naku...more

iMapungubwe iseMnceleni weMfula wase Limpopo

Lena yimigwaco leminingi lehamba ngasemnceleni wase Limpopo. Wake wasetjentiselwa kusesha lokumatima kuvikela emagede emkhatsini weNingizimu Afrika ne Zimbabwe, futs yintfo lephilako...more

Lokwatfolwa ngeMapungubwe

Umsebenti wekucala wesimanje wentsengo yase Mapungubwe wanyamalala ngemnyaka wa 1930, ngesikhatsi bantfu labamhlophe bacala kubuka lentsaba kwekucala. Akususwanga...more

Bhejane Weligolide wase Mapungubwe

Mapungubwe yindzawo letsandzekako, netintsaba letinkhulu letisetulu kanye netihlahla tetimphandze letinkhulu letisetigodzini letiwela eMfuleni wase Limpopo - yindzawo lekahle...more

Kubhudlika kwe Mapungubwe

Iminyaka lemashumi lasikhombisa , bantfu base Mapungubwe baphila imphilo yabo esikalini lesikhulu. Bahola sive sabo nahulumende lobowuphatsa emakhilomitha latinkhulungwane...more

Kukhula Kwelidolobha lase Mapungubwe

Ngetikhatsi tabo AD 1220, bantfu base K2 bacolela kusuka baye endzaweni lencono. Tintfo betibahambela kahle, yini ngalokukhula ngekuphangisa kwentsengiso kanye nemadlelo abo...more

Umcokelelo we Mapungubwe

Le Nyuvesi yasePitoli itfwele tintfo letiningi letentiwe ngemuntfu letitfolwe eMapunguwe nase K2,lene mcokelelo lencane lebanjwe yi Nyuvesi yase Wits. Lokubuhlungu, letitintfo leticokelelwe...more

Leligama Lelitsi Mapungubwe

Ngemnyaka wa 1933, lokutfolwa kwelithuna lelingatiwa lokuncomekako kwenteka dvute nemhlangano welitje lemvelo lelibanjwe ngekucina lokutsiwa nyalo ngumhlobiso wePhakhi Yesive...more

iUnesco kanye neNdzawo Yemasiko ase Mapungubwe

iMapungubwe yindzawo yandvulo yesive sase Afrika lesachakaza ngasemnceleni weMfula we Limpopo kusuka ngesikhatsi semakhulu layimfica kuya kunkhulungwane nemakhulu...more

Kuvakashela iMapungubwe

Le Phakhi Yesive yase Mapungubwe yavulela sive emagede ayo ngemnyaka wa 2004. Yindzawo yetilwane netihlahla letinhle; lebhalekako, lehlukile Kanye nalegcwele imimangaliso....more

Tivakashi ePhakhi Yesive lese Mapungubwe

I Phakhi yeSive yase Mapungubwe utfola tinkhulungwane tetivakash ngelilanga (kufaka ekhatsi tikolwa letiningi letihamba ngemacembu)futsi naletinombolo tiyakhula sonkhe sikhatsi....more

Bantfu be Zhizo base Mapungubwe, eLimpopo

Sikhatsi semakhulu layimfica sitsatfwa njengekucala SalobekuyiNsimbi Lendzala eNingizimu leseningizimu. Solo kukhona tinkhulumo letinconota ngekutsi kumbe...more