I-Mapungubwe National Park

© Roger de la Harpe

Lapha Kuhlangana Khona Iinarha Ezintathu

Imithi ye-Savannah, imimithi emkhulu yemhlobo we-boabab, ilanga elihle kwamanikelela, i-Big Five ngaphasi kwesibhakabhaka, ukufuna umthunzi ngaphasi komuthi wemopani, umbala ohlaza lapha kuhlangana khona umlambo we-Limpopo kanye neweSashe, owenza indawo emkariso mraro lapha kuhlangana khona iinarha ezithathu, isiphande esidosanakwezi nesikhuthazakwesi sifihle endawo ehle yamagugu, erege nge-biodiversity, ubuhle bemvelo nokuqakatheka kwesiko.

Iindlela Zokutjhayela ngaphakathi Kwephaga ye-Mapungubwe

Nanyana ngitjelwe bona indlela ye-eco ibudisi begodu izele amatje, ayikenziwa njengesqabo zakho kanye nomtjhinakho. Yenzelwe ukukufundisa kanye nokubukela iinlwane ekufanele kutjhayelwe kiyo ngeskhathi sokuphumula....more

Abahlali Bakade be-Mapungubwe, kweSewula Afrika

Indlela yesiko leAfrika gade ingileyo engoni ibhoduluko begodu i-biodegradable. Ngikho imiphakathi ye-Bantu yatjhiya iinsalela ezimbalwa eziphathekako ukobana sizithole....more

Ukwenjiwa Kwezinto Zakade e-K2 Mapungubwe

Izinto ezimbalwa zitjengisa bona, eminyakeni edlulileko isitjhaba sabantu be-K2 bathi nabangena esifundenesi babamba baqinisa ekurhwebeni nabantu ababuya etlhagwini yanyangepumalanga....more

K2 Abantu be-Mapungubwe, kweSewula Afrika

Ukubakhona kwabantu besitjhaba samaZhizo eSchronda, nekuyindawo efundwe kuhle nge- archeological esifundeni sangeLimpopo, sahlala ukusukela ku-900 kuya ku-1000 AD....more

Ubukhosi beMapungubwe

Mhlana amalanga ama-8 kuSihlabantangana ngonyaka ka-1933, kwatholaka iliba elirarako elingaziwako bona ngelakuphi, elalizele imisebenzi yegolide, latholakala esamithini esifundeni esimumango....more

Indawo ye-Limpopo-Shashe Transfrontier Conservation Area

Ezokufaka hlangana i-Mapungubwe National Park, i-Tuli Game Reserve enarheni ye-Botswana kanye ne-Tuli Circle enarheni ye-Zimbabwe, endaweni ubukhulu bayo bungaba mahektha ayi-136 900ha....more

Amaphuzu ngeMapungubwe, kweSewula Afrika

iMapungubwe yakhiwe e-north western corner yeSewula Afrika, isendaweni lapho kuhlangana khona imilambo emibli itjhuguluke ibe mlambo munye yeLimpopo kanye ne-Shashe...more

Iinyoni zemaMapungubwe, kweSewula Afrika

Ikghono leenyoni eMapungubwe linengi khulu. Iphaga le isendaweni yemvelo yalapha kuphambana khona iindlela begodu kuza nanyana ngiyiphi inomboro yeenyoni....more

I-Complex ye Mapungubwe, kweSewula Afrika

Neminyaka yabo-1250 AD, iMapungubwe gade isesiqongolweni samandla wayo. Kwakuhlala abantu abangaba ma-500 entabeni le, lokhu kuyenza bona ibe lidorobha lokuthoma leSewula Afrika....more

I-Confluence e-Mapungubwe

Indawo eqakathekileko ephagenapha kulapha kugelezela khona imilambo emibili ibese itjhuguluke ibe mlambo munye ye-Limpopo nomlambo iShashe. Nekuyindawo lapha kuhlangana khona iinarha ezintathu....more

I-Mapungubwe Indawo Yamasiko

Intaba eqalekako yemvelo le, amalunga wayo aqiniswe lilitje elomileko nanyana i-dry-stone masonry walling, evamise ukuba yindawo eyisenta ehlangeneko yobukhosi bokuthoma obaziwako beSewula Africa....more

I-Ecology, Flora kanye Fauna ye Mapungubwe

iMapungubwe ibonwa ngehlanganisela ye-Mopane Bushveld kanye neemila zomhlobo we-savannah. Imihlobo emnengi eyahlukahlukeneko yeendawo zemvelo esephageni le irholele ekutheni kube neenlwane ezinengi ezahlukahlukeneko....more

I-Geology ye Mapungubwe

Nasele sikhuluma ngelimi le-Geology, iMapungubwe ilele ngaphasi kwama-granite amabili (nekuyindawo ekulu kanye ne-stable crust)....more

Induduma yeMapungubwe

Ekupheleni kwe-millenium ye-common Era, etlhagwini yePumalanga, abakhambi ngenkeepe be-Arab kanye nebe-Asia gade bathole umoya wesikhathi sokuthoma kokurhweba...more

Imnyuziyamu yeMapungubwe, kweSewula Afrika

Umnqhopho wemnyuziyamu yeMapungubwe kubulunga koke ekukhongozelwe ukwenzela bona isizukulwana esizako sizakuba nomlando ngendawo le....more

Amahlali we-Mapungubwe National Park, kweSewula Afrika

Amahlalo weMapungubwe mahle khulu! Woke amakampa wokuphumula womane asandukwakhiwa, njeke mahle kwamanikelela. Akunamarantabula enziwe ngotjani abhorako lapha....more

Izinto Ezenziwa eMapungubwe National Park

Ukwenza izinto ezingakajayeleki hlangana kwemithi emazimuzimu yesigodlo semithi womhlobo we-baobab, ekusilaphazekeni, eesandeni ematjeni kwenza ube nekhambo elikarisako lesthuthuthu entabeni....more

iMapungubwe Ehlangothini Lomlambo i-Limpopo River

Kunomtletlana wendlela ogijima ehlangothini lomlambo ILimpopo River. Yakhe yasetjenziselwa ukupatrola umngcele ohlangana neSewula Africa kanye neZimbabwe...more

Kutholwe iMapungubwe, kweSewula Afrika

iMapungubwe trade yathoma yaziwa ngonyaka ka-1930, lokha amakhuwa athoma ukugibela entabeni le kokuthoma....more

Ubhejani Werhawuda iMapungubwe

iMapungubwe yindawo ekarisa khulu, eneendunduma ezikulu ezispara phezulu kanye nemithithi yomhlobo weboabab otjhinga nganca komlambo obizwa bona yi-Limpopo River...more

Ukuwa kweMapungubwe, kweSewula Afrika

Iminyaka eama-75, abantu beMapungubwe gade baphila ipilo ephambili. Gade babusa urhulumende wabo ogade unobukhulu ubuyi-30 000 square kilometers barhweba esifundeni soke...more

Ukukhula Komnomtho weMapungubwe, kweSewula Afrika

Ngeminyaka yabo-1220 AD, abantu be-1220 AD, bathatha isiqunto sokobana bafudukele kwenye indawo enqhono....more

Izinto Ezabuthelelwa eMapungubwe, kweSewula Afrika

Ijunivesithi yePitori iphethe ama-artefacts amanengi atholwa eMapungubwe kanye neK2 bese kuthi amanye amancani ama-artefacts abese-Wits University....more

BIbizo iMapungubwe, kweSewula Afrika

Ngonyaka ka-1933, kwatholakala iliba elingaziwa bona livelaphi eduze kwesamithi yelitje lemvelo indaweni esele liyi-centrepice yeMapungubwe National Park....more

UNESCO kanye ne Mapungubwe Cultural Landscape

iMapungubwe yindawo yetuthuko yabantu bendulo be-Afrika egade baphumelele magega nomlambo we-Limpopo River kusukela ngo-900 AD kuya ku-1300 AD....more

Ukuvakatjhela iMapungubwe

iMapungubwe National Park yavulela umphakathi amasango wayo ngo-2004. I-Reserve le yihlecizele imikariso mraro, kanye nemiraro. Ngayithola ilokho imthombo wethabo kanye nehlohlozelo....more

Iimvakatjhi ze Mapungubwe National Park

iMapungubwe National Park ithola iimvakatjhi ezimakhulu ngelanga (ekubalwa iimvakatjhi ezibantwana beskolo) iinomboro yemvakatjhi ikhuphuka ngeskhathi soke....more

Isitjhaba samaZhizo seMapungubwe ngeLimpopo

Unyaka ka-900 AD waziba njengonyaka lapha kwathoma khona i-Iron Age yakade eSewula Afrika....more