Ubhejani Werhawuda iMapungubwe

Esele Adumile

©Roger de la Harpe
iMapungubwe yindawo ekarisa khulu, eneendunduma ezikulu ezispara phezulu kanye nemithithi yomhlobo weboabab otjhinga nganca komlambo obizwa bona yi-Limpopo River, kuyindawo ongathanda ukuyikhetha nawufuna ukuthatha ikhambo. Ubukhosi bamaShona bakade babuhlala la, kusukela ngeminyaka yabo-1220, incenye yesiko elikhulu elakha izindlu ngamatje egade lihlala koke eSewula Afrika ephakathi ngaphambi kokobana kufike amakhuwa amakholonisti. Ukuncitjikiliswa kwerhawuda kwakenziwa bahlali abanengi balapha, begodu kuthe lokha kutholwa iMapungubwe, itholwa bazumi bamakhuwa ngonyaka ka-1932, kwatholakala ama-artefacts werhawuda, ekubalwa hlangana nawo ubhejani werhawuda esele adumile. I-The Order of Mapungubwe, etjengiswa depicted ngobhejani werhawuda, umtlomelo wezinga eliphezulu wokuba mdosi phambili / leadership award.

Translated by Busisiwe Skhosana