Bhejane Weligolide wase Mapungubwe

Leseyatiwa - Nyalo

©Roger de la Harpe

Mapungubwe yindzawo letsandzekako, netintsaba letinkhulu letisetulu kanye netihlahla tetimphandze letinkhulu letisetigodzini letiwela eMfuleni wase Limpopo - yindzawo lekahle longayikhetsa uma ufuna kucala liningi lebaphatsi noma bantfu labanemandla.

Sigodlo semaShona sekucala lebesisuka lana ngemnyaka wa 1200 - incenye yelisiko lelikhulu lelakha emakhaya ematje eNingizimu Afrika yonkhe ngaphambi kufike bantfu labamhlophe.

Kuncibikiliswa kweliGolide kwenteka cishe kuwowonkhe lamakhaya, kwatsi iMapungubwe nayi'tfolwa' bantfu labatingelako labamhlophe ngemnyaka wa 1932, tintfo lebetentiwe ngeligolide bantfu lebetingabaleki, kuto kukhona bhejane weligolide - lowatiwako nyalo, watfolwa. Lendlela yase Mapungubwe, lowachaza lobhejane weligolide, ngumklomelo losetulu wase Ningizimu Afrika.

Translated by Phindile Malotana