I-Geology ye Mapungubwe

Ibhande Elizikhambelako le-Limpopo

©Roger de la Harpe

Nasele sikhuluma ngelimi le-Geology, iMapungubwe ilele ngaphasi kwama-granite amabili (nekuyindawo ekulu kanye ne-stable crust). Lokho kubizwa bona yi-Limpopo Mobile Belt Ngeminyaka eyadlulako eyi-250 million, i-crust nanyana isikhokho sephasi sathoma ukufuduka ebhandeni kwathi ilitje elincibilike ku-mantle lasunduzeleka ebharasini elidweni, ku-sandstone.

Lokha kwarholela ekutheni kube ne-dolerite dykes kwathi lokha i-sandstone isuka godu kwasala i-dolerite eqinileko. Ukusuka phezulu entabeni yeMapungubwe ubona isibonelo salokhu ngokusepepeneni, ubona umuda onzima oncophileko. Abantu abanengi bahlumbana bona leyi-dyke yemvelo kodwana awa liboda elikhulu elakhiwa bahlali bemapungubwe.

Isikotlelo seLimpopo

©Roger de la Harpe

Kodwana yayikhona ipilo e-Limpopo basini eminyakeni ezinkulungwane yangaphambi kokobana abantu bafike. Kutholwe amathambo wama-Dinosaur abalelwa bona asuka eminyakeni yalokha eyadlulako eyi-200 million.

Ezinye izinto zekareko le-palaeontologica ekubalwa nensalela zamathuthumbo athelako, iinunwanana umzimbazo osapheleleko, kanye nentjhotjhwani. Sele kubonakele nezinye iimporo zama-dinosaur, ezisalele edakeni elomileko.

Nanyana kungakhange khekutholwe imizimba yawo, amathulusi wabantu bakade egade bahlala eMapungubwe National Park azele indawo leya yoke. Mvanje, ama-artist efana nabathwa/san bagwala amagwala emabodeni kanye nemadwaleni asetabeni ye-Leokwe.

Translated by Busisiwe Skhosana