Ukuvakatjhela i-Mapungubwe

I-Reserve Ehle

iMapungubwe National Park yavulela umphakathi amasango wayo ngo-2004. I-Reserve le yihlecizele imikariso mraro, kanye nemiraro. 

©Jacques Marais

Ngayithola ilokho imthombo wethabo kanye nehlohlozelo. Esinye isivakatjhi esele sikhulile esivela eThohoyandou sangitjela bona woke umuntu oza eMapungubwe ufuna kuthiwe ngeyakhe. Begodu ngivumelana naye.

Ufika Njani Khona

©David Fleminger

IMapungubwe National Park isebangeni elimakhilomitha ama-530 ePumalanga yeJwanisbhege (480kms nawusuka ePitori). Kungakuthatha ama-iri amahlanu kuya kwasithandathu ukuya khona kuyangokobana i-Traffic injani, kodwana ngeze uzisole. Ukusuka eJwanisbhege, thatha iN1 oya ePolokwane ujike e R521 oya e-Dendron. Ngemva kwe-Dendron (ebizwa Mogwadi), ragela phambili uye e-R521 eya eVivo.

Uzokubona indlela eqondileko ehlanu kwentabeni ye-Soutpansberg evele esikgweni esisipara uzokudlula ipente yetjingalanga. Ngemva kweVivo kuza i-hunting mecca of Alldays.

Indlela izomba iyengesidleni iye ngesinqeleni ragela phambili uye ngendlela i-R521 eya e-Pontdrift. Amakhilomitha ayi-11 ngaphambi kwe-Pontdrift border post, uzokubona itjhwayo elitlolwe Mapungubwe jikela esandleni sokugoma endleni i- R572 uragele phambili amakhilomitha ayi-23 uye esangweni elikhulu. Ungaye eMapungubwe ngendlela ye-Mussina.

Ukulandela indlela le, ragela phambili ngo-N1 udlule iPolokwane / Pietersburg kanye neMakhado/Louis Trichardt to Musina/Messina. Emessina jikela ngesandleni sesincele e-R521 utjhayele amakhilomitha ayi-60 ukuya esangweni elikhulu. Zonke iindlela eziya esangweni elikhulu leMapungubwe zineskontiri begodu zisebujameni obuhle.

Stock up at Polokwane

©Jacques Marais

Tjheja bona iPolokwane yidorobha elikhulu lokugcina ozolibona, njeke thenge yoke into ozoyitlhoga. IMapungubwe yiphaga ozenzela ukudla abakuthengisi.

Amadorobha we-Dendron, Vivo, kanye ne-Alldays anentetjhi zepetroli kanye neentolo ezincani ezimbalwa. Khumbula ukuzalisa e-Alldays ngombana azisekho iintetjhi zepetroli hlangana ne-Alldays kanye ne Mapungubwe. Estejinesi akusanapetroli ekhona eMapungubwe. Istetjhi sePetroli esiseleko siseDongola Ranch, nesemakhilomitheni ayi-30 nawusuka esangweni elikhulu eliya eMussina.

Ubujamo Bezulu kanye ne-Malariya

©Ton Rulkens

iMapungubwe isencenyeni yenarha eyomileko, begodu izulu ngonyaka lina ehlobo hlangana namamilimitha ayi-350-400. Njengoba kutjhiwo ngaphambili, isifundesi sihlale somile eskhathini esinengi. Kutjhisa khulu ehlobo, kufike ku-45 degrees. Ubusika bufuthumele kodwana ebusuku kumakhazana.

Kumqabango omuhle ukuza nezambatho ezifuthumeleko nangabe uzokutjhayela ebusuku. iMapungubwe itjhwaywe njengendawo enemalariya, njeke ungakhohlwa ispreyi sabonompopoloza. Kodwana ikghonakalo yokuba nabonompopoloza abathwele iMalaria iphasi kuneyeKruger, nanyana kunjalo akunamuntu okhe wabika bona imphethe. Ungazikhethela bona uzokusela isihlahla semalariya namkha awa.

Translated by Busisiwe Skhosana