U Fuwa Notshi Afrika Tshipembe

© Waugsberg
Tshithu tsha ndeme musi u tshi ṱoḓa u fuwa ṋotshi kha ḽa Afrika Tshipembe ndi uvha na nḓivho. U fanela uvha na zwithu zwine wa tea u zwiḓivha zwa u dzi langa, tshivhumbeo tsha tshiṱaha, mushumo wa ṋotshi, muvhili wadzo na kufhele kwa zwiḽiwa zwine dza zwifuna, zwiḽi na malwadze.
Vhafuwi vhaswa vha fanela u thoma u wana mmbi ya hone kana hune dza ḓo dzula hone, hune ha vha tsini na zwiḽiwa.
U ḓala ha zwiḽiwa na maḓi zwiita uri dzi anwe dzi nnzhi. Zwiambaro zwine zwa kona u tsireledza musi u tshi khou ṱoḓa u shuma na mmbi yadzo zwi ya ṱoḓea.

Notshi dzi tshi Tanganiswa na Zwibveledzwa zwa Mushonga

Uya nga vha American Apitherapy Society, hezwi zwibveledzwa zwa notshi ho katelwa, mutoli, luvholela, propolis, royal jelly na vhutuku ha notshi....more

Vhudzulo ha Ṋotshi kha Mufuwi Muswa

Musi u tshi khou thoma u fuwa ṋotshi u fanela u vha huna hune dza ḓo dzula hone. Hune dza ḓo kona u bveledza makumba hune dza ḓo vha dzo tsireledzea na u bveledza mutoli....more

Tshitatisitiki tsha u Fuwa Notshi Afrika Tshipembe

Profile ya u fuwa ṋotshi Afrika Tshipembe a i tou fhambana na ya manwe mashango. Zwine zwa vha fhasi ha 5% vha vha vha tshi langa shango ḽine dza vha dzi tshi khou fuwelwa...more

Ṋotshi na u Bebisa Tshimela

Ṋotshi dzi ḓivhelwa mutoli wadzo na zwinwe zwibveledzwa zwine dza bveledza. Huna zwithu zwa ndeme zwine ṋotshi dza ita nga u kona u bebisa tshimela. Hezwi ndi zwithu zwine zwa takula tshirunzi tshazwo...more

Ṋontshi na u Kona u Bebisa Zwimela

Nga nnḓa ha unwalisa zwa hivonzes,huna zwinwe zwithu zwine zwa ṱoḓea musi u tshi toda uri dzi bebise zwimela. Agricultural Research Council (ARC) muṱodulusi Mike Allsopp...more

Ṋotshi na Kuitele Kwadzo

Ṋotshi ndi zwikhokhonono zwine zwa tshilea nazwo nahone zwi tshila zwi mmbi. Mmbi inwe na inwe hu ya vha huna ya tsadzi, na dzine dza swika zwigidi dzine dza vha dzi tshi kho shuma...more

Khaedu na Zwikhala kha Fuwa Notshi kha Afrika Tshipembe

Vhuthada vhuhulwane Afrika Tshipembe ndi u fhungudzea ha vhubvo ha mutoli. Afrika Tshipembe hu bveledzwa mutoli une wa swika 155 ubva kha dza mvelo dza flora ho vhambedzwa...more

Notshi dza Mutoli na Pollen

Pollen ndi tshi shumiswa tshine tsha bveledzwa nga mbeu. Tshi vha tshina pollen ine ya vha thethe ine ya vha ina mbeu ya tshinna....more

Nḓila dza u Thoma u Fuwa Ṋotshi

U fuwa ṋotshi zwi nga takadza nga nnḓa, fhedzi zwi nga ḓi tou hula zwa vha zwa vhubindudzi vhuhulwane....more

Zwikhokhonono na Malwadze kha Notshi

U divha uri huna zwikhokhonono na malwadze ndi zwa ndeme kha mufuwi wa notshi uri akone u vhona uri notshi dzawe dzi vhe na mutakalo na u kona u bveledza zwa khwine....more

U fha Zwiliwa Notshi dza Mutoli

Fhedzi ya toda carbohydrates (swigiri kha nectar kana mutoli), amino acids (protein ubva kha pollen), lipids (fatty acids, sterols), vitamins, minerals (muno) na madi....more

Vhundeme ha Notshi dza Mutoli

Zwa u bebisa zwimela zwi ya thusa nga maanḓa na kha vhathu. Mutakalo washu uya bva na kha uvha hone ha zwe notshi dza ita. Zwa u bebisa zwimela zwina zwithu zwinzhi...more

Vhundeme ha u Lafha ha Mutoli

Nga nnda ha uri ina pfushi na u fha maanda, mutoli wo divhiwa ubva tsha minwahani ya kale kale nga u kona hayo u lafha antimicrobial na antibacterial....more

Maḓi a Notshi

Ṋotshi dza mutoli dzi ṱoḓa maḓi dzi tshi khou itela zwithu zwivhili. Tsha u thoma u fhungudza ṱapila kha mutoli, uri u kone u engedzwa kha zwiḽiwa. Tsha vhuvhili i ṱoḓa maḓi u fhungudza...more

Ndi Mini Zwine Fanela Itwa Musi Toḓa u Fuwa Notshi?

Tshithu tsha ndeme musi u tshi ṱoḓa u fuwa ṋotshi kha ḽa Afrika Tshipembe ndi uvha na nḓivho. U fanela uvha na zwithu zwine wa tea u zwiḓivha zwa u dzi langa...more