Ku Hlayisa Tinyoxi e Afrika Dzonga

© Waugsberg
Xilo xa nkoka swinene lexi vahlayisi va tinyoxi e Afrika Dzonga lexi vaxilavaka loko vasungula ku hlayisa tinyoxi i vutivi. Uta fanele kutwisisa thekiniki yaku lawula tinyoxi, xivumbeko xa baku, mintirho ya tinyoxi, miri wa tona na ndlela leyi tidyaka hiyona, swakudya leswi ti swirhandzaka, leswi karhataka tinyoxi na mavabyi ya tona.
Vahlayisi va tinyoxi lavantshwa vata fanela kuva na ntlawa wa tinyoxi, baku xikan’we na ndzhawu leyinga ekusuhi swinene na laha kungana swakudya swa tinyoxi. Ndzhawu ya kahle laha tingata tilavela kona swakudya na mati swita tisa mbuyelo wa kahle wa vulombe. Swiambalo swa vusirheleli na switirhisiwa swin’wana kuswitirhisa eka baku na ntlawa wa tinyoxi swita laveka.

Switirhisiwa leswi Fambelanaka na Tinyoxi tani hi Murhi

Apitherapy i kutirhisiwa ka switirhisiwa swa tinyoxi kuva kutshunguriwa xikan’we naku siveriwa ka mavabyi. Kuya hiva American Apitherapy Society, switirhisiwa...more

Mabaku ya Tinyoxi eka Vafuwi va Tinyoxi

Loko u sungula ku hlayisa tinyoxi tani hi n’wamapurasi lontshwa wo hlayisa tinyoxi uta fanela kuva na vuhlayiselo bya tinyoxi. Laha hilaha tinyoxi tingata tshama kona....more

Tinhlayonhlayo to Hlayisa Tinyoxi eAfrika Dzonga

Nhlayo ya vahlayisi va tinyoxi laha tikweni ra Afrika Dzonga ayi hambanani kule na leka matiko lawan’wana. E hansi ka 5% ta vahlayisi va tinyoxi e Afrika Dzonga vana misava ya vona laha vahlayisaka ehansi ka 5% wa tinyoxi....more

Tinyoxi na Pollination

Tinyoxi ti dumile hikokwalaho ka vulombe bya tona (na switirhisiwa swin’wana) leswi tiswihumesaka. Kambe kuve na kutlakuka eka kulemukisiwa eka nkoka wa vukorhokeri lebyi tinyoxi tibyi endlaka eka ku chela pollen eka swimilani....more

Tinyoxi na Swilaveko swa Pollination eka Swimilani

eHandle ka kutsarisa swisaka/ mabaku ya tinyoxi, kuna swilaveko swokarhi leswi vahlayisi vatinyoxi vafaneleke kuswifikelela kunga ku endla vukorhokeri bya pollination eka swimilani swa swakudya....more

Tinyoxi na Mahanyelo ya Tona

Tinyoxi ta vulombe i switsotswana swa kahle naswona swihanya swiri mintlawa leyikulu. Exikarhi ka ximumu, kungava na tinyoxi tale xikarhi ka 50 000 - 60 000 eka ntlawa, xikan’we nati drones nati queen....more

Mintlhontlho na Mikateko eka Vahlayisi va Tinyoxi

Xiphiqo lexikulu swinene laha Afrika Dzonga iku pfumaleka ka mphamelo wa vulombe. E Afrika Dzonga, kuva ntsena 15% ya vulombe lebyi humelerisiwaka kusuka eka flora ya laha kaya loko kupimanyisiwa na 70% e Australia....more

Tinyoxi ta Vulombe na Pollen

Pollen i mapa lawa ya humelerisiwaka hi swirhabyani leswi tswalaka mbewu swa swimilani. Swina mbewu ya mapa leyingana tindzoho letingana ti gametes ta xinuna (ti sperm cells ta ximilani)....more

Ndlela yo Sungula ku Hlayisa Tinyoxi

Ku hlayisa tinyoxi kungava vuhungasi byin’wana byo tsakisa swinene, kambe swinga hundzuka bindzu ra nkarhi hinkwawo ro endla mali....more

Switsotswani na Mavabyi ya Tinyoxi

Ku tiva ngopfu hi switsotswana na mavabyi ya tinyoxi ta vulombe swina nkoka swinene eka vahlayisi va tinyoxi ku tiyisisa leswaku vana ntlawa wa tinyoxi lowu hanyeke...more

Ku Phameriwa ka Tinyoxi ta Vulombe

Ku phamela tinyoxi swina nkoka swinene loko ntlawa wa tinyoxi wuri na swakudya swintsongo leswi hlayisiweke naswona kungari na swakudya sworinganela swa ntumbuluko laha tinga kona....more

Nkoka wa Tinyoxi ta Vulombe

Ti pollinators, hi xitalo, titisa mbuyelo wohambana hambana eka vanhu. Vukahle bya hina byiya hi swilo swotala swa ecosystem na mintirho ya swona. Kotala, ti pollinators hitona tingana xiave naku tiyisisa rihanyu ra kahle eka ti ecosystems leti....more

Nkoka wa Vutshunguri bya Vulombe

E handle ka kuva swiri swakudya leswinga fuwa naku tala energy, vulombe i khale byi tiveka hiku kusukela eka malembe ya khale kuva tiri nati antimicrobial nati antibacterial....more

Mati ya Tinyoxi

Tinyoxi ta vulombe tilava mati eka swikongomelo swimbirhi. Xosungula, mati yatirhisiwa ku katsiwa na vulombe lebyinga crystallised leswaku byita kota ku katsiwa na swakudya swa brood....more

Xana ndzi Lava yini Kusungula Kuhlayisa Tinyoxi?

Xilo xa nkoka swinene lexi vahlayisi va tinyoxi e Afrika Dzonga lexi vaxilavaka loko vasungula ku hlayisa tinyoxi i vutivi....more