Ukufuya Iinyosi eSewula Africa

© Waugsberg

Into eqakatheke khulu kubafuyi beenyosi eSewula Africa abayibatlhogako nabathoma ibubulo lokufuya iinyoso lilwazi. Uzokutlhoga ukuzwisisa iindlela ezithize ukutlhogomela iinyosi, ukobana ikhekheba lazo lakheke njani, umsebenzi wazo, umzimba wazo, nokobana zidla njani, zithanda ukudla okunjani, zizuma ini, kanye namalwelwe wazo.
Abafuyi abatjha beenyosi batlhoga nomhlambi weenyosi kanye nekhekheba lapha bazozibeka khona, eduze ngokwaneleko nokudla kwazo. Umthombo omuhle wamadlelo kanye namanzi begodu amanzi azokukhiqiza isivuno esihle senyosi. Ezembatho ezivikelako kanye namathulusi wokusebenza ekhakhebeni lazo azokutlhogeka.

Imikhiqizo Yenhlanhla Ehlobene Nenyosi

Apitherapy kusetjeniswa kwemikhiqizo yenyosi ukwelapha nokukhandela amalwelwe. Ngokuya ngokwe-American Apitherapy Society, hlangana kwemikhiqizo ehlobene nenyosi kubalwa iliju, i-pollen, propolis,royal jelly kanye ne-bee venom....more

Izindlu Zeenyosi Zabafuyi Abatjha Beenyosi

Lokha nawuthoma ibubulo lokufuya iinyosi njengomfuyi wazo omutjha, umlimi utlhoga ikhekheba nanyana i-hive lazo....more

Imbalobalo Zokufuya Iinyosi eSewula Africa

Ukufuywa kweenyosi eSewula Africa akuhluki khulu kunalokho okwenziwa eenarheni ezinye. Abafuyi beenyosi abanomhlaba lapha bafuyela khona iinyosi bangaphasi kwe-5% begodu bafuye iinyosi...more

Iinyosi kanye Nokupholunethiwa

Iinyosi zidume ngeliju lazo (kane neminye imikhiqizo) eziyikhiqizako. Kodwana sele an abantu babafundise ngezinto eziqakathekileko ezizenzako njengokupholuneyitha iintjalo....more

Iinyosi kanye nemfuneko zokupholunethiwa kwentjalo

Ngaphandle kokutlolisela izindlu zenyosi zakho, kunezinye izinto ekufanele uzenze njengomfuyi weenyosi ukuletha umsebenzi wokupholineyitha eentjalweni. Ihlanganweni ye-Agricultural Research Council (ARC)...more

Iinyosi Nokwakheka Kwazo

Iinyosi zinunwana ezihlala zizinengi. Umhlambi ngamunye umumethe inyosi yinye esikazi (indlovukazi) kanye namakhulukhulu weenyosi ezibasebenzi (iinyosi esisikazi ezingabelethiko), kodwana iinyanga ezimbalwa ehlobo...more

Iintjhijilo kanye Namathuba Wabafuyi Beenyosi eSewula Africa

ESewula Africa, iinyosi kanye nemikhiqizo ezihlobene nayo (isibonelo, i-beeswax, propolis) kanye nemisebenzi yazo (ukubuthelela kwepova zinyosi ukwenzela ukukhiqiza iintjalo) ziletha imali engaba ngaphezulu kwe-R16...more

Iinyosi Kanye ne-Pollen

I-pollen yinto ekhiqizwa imbewu eveza iintjalo. Imumethe i-pollen efeyini emumethe imbewu yobudoda yestjalo - (male gametes)....more

Ulithoma njani Irhwebo Lokufuya Iinyosi

Ukufuya iinyosi kungabamdlalo owangaphandle okarisako, kodwana kungabalirhwebo eliletha inzuzo....more

Iinunwana Kanye Namalwelwe Weenyosi

Ukuba nelwazi ngeenyosi kanye nenunwana kuqakathekile lokhanyana nawufuya iinyosi ukuqiniseka bona unomhlambi onepilo kanye nekhwalithi engcono yemikhiqizo ehlobana neenyosi....more

Ukondlwa Kweenyosi

Iinyosi zitlhoga ukudla ukuze ziphile begodu zikhiqize godu. Zitlhoga ama-carbohydrates ( iswigiri kanye neliju), i-amino acid (amaprotheyini abuya ku-pollen)...more

Ukuqakatheka Kweenyosi

Iinyosi ezibutha ipova, ziletha inzuzo enengi ebantwini. Ipilo yethu isame khulu eenlwaneni ezibuthelela ipova zitjhayela bezitlhogomele ipilo ehle yebhoduluko....more

Ukwelapha Kweliju

Ngaphandle kokobana likukudla okuletha amandla, iliju laziwa kusukela kade bona ibulala amagciwani kanye namabhakutheriya. Gade isetjenziswa ma-Grigi, amaRomeni, beGibhide nebe-China...more

Amanzi Weenyosi

Bakwenza lokhu ngokuthela amanzi kancani lokha amazinga womtjhiso adlula i-35°C. Ukuncibillika kwamanzi kupholisa umoya ongaphakathi kwendlu yeenyosi urhelebhe ukuqiniseka bona amaqanda ayaqhamuseleka....more

Ngitlhoga ini Ukuthoma Ibubulo Lokufuya Iinyosi?

Abafuyi abatjha beenyosi babukela amavidiyo we-YouTube, kodwana amanengi wama-vidiyo la enziwe enarheni yange-USA kanye be-Europe. Iinyosi zeSewula Africa aziziphathi ngokufana neze narha ezimbilezi...more