Ukwelapha Kweliju

© The University of Waikato Te Whare Wānanga o Waikato
Ngaphandle kokobana likukudla okuletha amandla, iliju laziwa kusukela kade bona ibulala amagciwani kanye namabhakutheriya. Gade isetjenziswa ma-Grigi, amaRomeni, beGibhide nebe-China, ukwelapha amalwelwe wemathunjini afana nenlonda ezisemathunjini, ilapha nendlebe, iinlonda ezisemphinjeni kanye nomkhuhlani lokha eNdiya, iliju le-lotus belisetjenziselwa ukwelapha amehlo.
Iliju lelapha iinlonda, ekubalwa iinlonda zokutjha nokulunjwa zinunwana kanye namathumba. Iliju nalifakwe eenlondeni lingarhelebha ukupholisa iinlonda ezingabihala ukuphola ngama-antibiotics kanye nama-antiseptic. Iliju lirhelebha ukwenza iinlonda zihlale zimanzi begodu lenza iinlonda bona zingabhibhidlhi.
Iliju lela i-psoriasis, lirhelebha uhlanza iinlonda kanye nokuvuselela amathitjhu. Iimfundo ezimbalwa zamvanje sele zitjengise bona liju liphungula ukuragela phambili kwekankere.
Iliju lokwelapha lirhona ukwelapha amabhakutheriya alwa namabhakutheriya abhalela ama-antibiotic angaba ukugula okuyingozi ebantwini. Nanyana kunjalo ukulwa kwalo namabhakutheriya kuhluka ngokobana i-nectar gade zilithathaphi. Iliju elisetjenziselwa ukwelapha kufanele lingaphekwa khulu, kufanele lisefiwe kodwana lingafuthunyezwa. Amanye amaju angathengiswa ngomncopho wokwelapha abantu ngebanga lokobana limthombo okhethekileko westjalo.

Iliju leManuka

Irhono leliju lokubulala amagciwani lenziwa kukhiqizwa kwalo ama-enzyme we-hydrogen peroxide. Irhubhululo elenziwe ezikweni eliphezulu le-Waikato elise-New Zealand ngonyaka ka-1981 sele lithole bona iliju lineleveli eohezulu yama-enzymes kuneliju elijwayelekileko. Ma-enzymes la enza i-hydrogen peroxide yemvelo. Amandla abulala amabhakutheriya weliju lemanuka abizwa ngokobana yi-UMF - Unique Manuka Factor begodu aqiniseka ikhwalithi enalo enhlahleni.
Iliju lemanaka lilapha i-Staphylococcus aureus lamalwelwe afana ne-acne, amathumbu, ukutjha ngemathunjini kanye namasotja womzimba asibaga.

Ukwala Kwezepilo

Sibawa utjheje: Ilwazeli lenzelwe ukufundisa kwaphela kanye nangomcopho wokupha ilwazi kwaphela begodu akukafaneli lisetjenziswe njengesiyeleliso sezepilo. Ilwazeli alikenzelwa ukujamiselela iinyeleliso zezokulapha nanyana ukulatjhwa okunikelwa ngusiyazi wezepilo.

Translated by Lizzy Shongwe