Sigaba Semutsi we Luju

© The University of Waikato Te Whare Wānanga o Waikato
Ngaphandle kwekuba kudla lokunika emanutrition kanye nemandla, luju belisolo laiwa kusuka etikhatsini takadzeni kutso lelapha ligciwane futsi lite emagciwane. Lalisetjentiswa belaphi bema Greek, emaRoma, emaGibhithe kanye nema Shayina kwentela kwelapha tifo telishubhu njengetilondza letisesiswini kanye nekuba ngumutsi webuhlungu bendlebe, tilondza letisemphinjeni kanye nekukhwehlela ube use Ndiya, luju lwe lotus lwasetjentiselwa kwelapha kulimala kweliso.
Luju lwelapha kulima phindze lelaphe tilondza, kufaka ekhatsi kusha kanjalo nekusutelwa tilwanyana kanye nematfumba. Kufakwa kweluju kungasita kwelapha tilondza tekulimala letingavumelani netifotonkhe kanye nekukhona kubulala emagciwane. Kutiya kweluju kwenta tilondza tifutfumale phindze kunike indzawo kutsi kwelaphe kulimala.
Luju lwelapha ema psoriasis, kuyasita ngekuklina tilondza phindze libuyise tigadla tetinhlayiya. Tifundvo letiningi tamuva tiphindze tabonisa kutsi luju lunciphisa kuchubeka kwesifo samdlavuza.
Sigaba semutsi weluju sinemandla ekusebenta ngemagciwane ngekungavumeli emagciwane langenta kukhubateka kwemphilo kubantfu. Nomakunjalo, letintfo temagciwane tishiyana ngetindlela tetintfo letinongotelako. Luju lolusetjentiselwa umutsi noma tindlela tekulapha ingcondvo kumele tisetjentiswe, tigcwalisiwe kepha atikashisiswa. Luju lolunye lolufana ne manuka lungamakethwa njengemutsi webantfu ngenca yebumcokka balo kanye nemiphumela lehlukile yetintfo talo.

Luju lwe Manuka

Lomsebenti wekwelapha emagciwane etinhlobeni letiningi teluju ngenca yekwakheka kwe enzymatic ye hydrogen peroxide, intfo lesemkhatsini leyelapha emagciwane. Bacwalingi base New Zealand eNyuvesi yase Waikato yatfola ngemnyaka wa 1981 kutsi luju lwe Manuka linesigaba lesiphakeme kakhulu nge enzymes kune luju lwangempela. Ngule enzymes leyenta lehydrogen peroxide yendalo. Lamandla elunu lemanuka ekubate emagciwane abonakala njenge UMF – Unique Manuka Factor – futsi iciniseka ngelizinga lemutsi wayo.
Luju lwe Manuka lumisa kulimala kwe Staphylococcus aureus phindze lisita kwelapha timo letihambela kusuka ku acne kanye nekugula lokucansulako ku acid ye reflux kanye nekuceka kwendzawo yasesinyeni.

Inchazelo Yemutsi

Lwati lwalemfundvo kanye netidzingo telwati kuphela ngekutsi kungahle kungatsatfwa njengekucebisa ngekwemutsi. Lolwati alukahlelwa kutsi lumelele kucebisa ngekwemutsi noma kwelapha lokunikwa tati letibuke temphilo.

Translated by Phindile Malotana