Imikhiqizo Yenhlanhla Ehlobene Nenyosi

© Ruffiana

Apitherapy kusetjeniswa kwemikhiqizo yenyosi ukwelapha nokukhandela amalwelwe. Ngokuya ngokwe-American Apitherapy Society, hlangana kwemikhiqizo ehlobene nenyosi kubalwa iliju, i-pollen, propolis,royal jelly kanye ne-bee venom.

I-Pollen Njengesingezeleli Ebantwini

Ukusetjenziswa kwe-pollen njengesingezeleli sezepilo yabantu kanye nangomncopho wokwelapha kusaphikisanwa ngakho. I-pollen yenyosi ikhona emavikilini wokudla kweepilo kubuthelelwa bafuyi benyosi ngetrebhu ye-pollen. Itrebhu le ikukuruja isuse i-pollen enyaweni zenyosi lokha inyosi nayingena ngendlinazo. Njeke lokhu kuphungula i-pollen inyosi eyipha abentwabayo.
Irhubhululo esele lenziweko lezakhimzimba ezitholakala ku-pollen ehlaza esebenza njengezakhimzimba ebantwini lincani, kodwana i-pollen sele isetjenziswa njenge-therapy eqeda ukuvuvuka kanye nekankere. Iimfundo zeTurkey (-in vitro) sele zitjengise bona i-pollen irhona ukuqeda amabhakutheriya okwenza bona abantu bangabanjwa msinya malwelwe.
Ihlangano ye-United State’s Food and Drug Administration (FDA) ibike bona i-pollen akusi mthombo oregileko owaziwako kwezesayentsi. Nokobana i-pollen izele ngama-carbonhydrates (angaba ngaphezu kwe-60%) ingasi maprotheyini – ahluka ngokuya ngomthombo we-pollen.
Ukobana i-pollen inezakhimzimba ezingangani kuvamiswe ukumedwa ngezinga lamaprotheyini enawo kanye nama-amani acid. Eminye imihlobo ye-pollen inezakhimzimba ezinengi, lokha eminye enganazo. I-Apis Information Resource Centre Information Resource Centre ithi lokha nakumadaniswa iingezeleli ezifana namapeli anamavithamini/namaminerali i-pollen imumethe ileveli ephasi yezakhimzimbezi begodu akukafaneli ijamiselele ukudla okuhle kanye nezepilo. Imetheriyali ebudisi nanyana iimbulali zenunwana zingaba ngomunye umraro ebathengini abababantu abathenga imikhiqizo ehlobene ne-pollen.

Uburotho Benyosi Njengesingezeleli Sokudla Kwabantu

Uburotho benyosi benziwa zinyosi ngokusebenzisa i-pollen, nectar, nama-enzyme wokugaya ukudla kanye neliju. Ihlanganisela le iyavalwa ukwenzela bona ibile. Indlela yokubila kwayo irholela ekuphukeni kwamaprotheyini kanye nestatjhi kulethe amavithamini, arholela ekwenzekeni koburotho benyosi obuphiwa ilava kanye nenyosi ezincani njengokudla okuzele amaprotheyini. Uburotho benyosi bunezakhi mzimba ezihlukileko nezincono lokha nazimadaniswa ne-pollen ehlaza begodu umzimba womuntu ubugaya ncono.

I-Beeswax Ngeshlahla

©Frank Mikley
Ngeminyaka yabo-400 BC udorhodere wakade, wavuma bona ngembala i-beeswax iyapholisa amalwelwe weskhumba. I-Beeswax isetjenziswa khulu enhlanhlaneni zesimanjemanje. Ikhitjhwa zinyosi ezibasebenzi, i-beeswax isetjenziselwa ukuzesa iinhlanhla begodu isetjenziswa ukwenza isbonelo,emakhrimini weskhumba,eensibheni,entweni zokuvala iindlebe zokuvalelela itjhada, abodorhodere bamazinyo bayisebenzisela ukulawula ukubluya lokha nabahlinza abantu.

I-Royal Jelly – Ikhamba Phambili Nanyana Njani?

I-royal jelly yinto emhlophe efana nesihlahla sokuhlamba amazinyo esiphuma ngemlonyeni wenyosi ezibasebenzi begodu iinyosi ziyifunza ilava kanye nenyosi eyindlovukazi.
I-royal jelly isetjenziselwa khulu ukwenza izinto zokuhlamba kodwana ingasetjenziselwa nokwenza iinjamiseleli zokudla. I-royal jelly ingathengiswa ifretjhi, nanyana ihlanganiswe nemikhiqizo eminye efana ne-yoghurt. Inomnuko oqinileko, umnambitheko otjhuqileko begodu ibambeka njengesihlahla sokuhlamba amazinyo. Okuya ngokobana indlovukazi yenyosi ibeletha isikhathi esingangani kuthiwa nebantwini yenza njalo. Umkhumbulo onjalo kusengakavunyelwana ngawo nanyana kwenziwe irhubhululo elinengi ngakho.
Irhubhululo elinengi elenziwe nge-royal jelly ebantwini, khulukhulu benarheni ye-Eastern Europe, kodwana iimfundo ezinengi zibudisi ukuzenza ngomncopho wokuhlola zesayentsi. Nanyana kunjalo, ukuhlolwa okwenziwa e-Japan kutjengisa ukuphila kwezomkhumbulo ebantwini nokobana iletha irhono lokujamelana ne-glucose begodu ingezelela ukwakheka kwamaseli wegazi elibomvu. Irhubhullo lemfundo ze-in vitro sele lithole bona i-royal jelly iletha ama-antibiotic kodwana lokhu kuyaphungula nayibekwe iskhathi eside nanyana ingakabekwa kuhle.

I-Propolis Njengeshlahla Sokwelapha

©Onésime
I-propolis yi-glue enamathelako eyenziwe zinyosi ngorhomu obuya emithini begodu isetjenziswa ngaphakathi kwezindlu zenyosi ukwenza bona indlu ibe butjhelelezi, ivale laphaa kubharase khona begodu ibulala namagciwani. Yaziwa ngelinye ibizo okuthiwa yi-“Russian penicillin propolis, isetjenziswa enarheni ezinengi lapha ama-antibiotics angasimanengi. Inama-antioxidant, ibulala amabhukutheriya, imulwane, iinkowani, ukuvuvuka, kanye nenlonda. Isetjenziselwa ukukhandela amagciwane enlondeni, ipholisa iinlonda zemlonyeni kanye nezensinini, ivuselela amathitjhu we-cartilage, iphungule ukuvuvuka ngaphakathi kwemithambo ipholise nenlonda ezingaphakathi komzimba ngokuya ngokwemfundo ze- Polish and German studies. I-propolis isetjenziselwa ukupholisa iinlonda zokulala khulu embhdeni-/bed sores nokutjhiswa makhemikhali,mtjhiso ne-radiation.

Itjhefu Yenyosi Esetjenziswa Ukuqeda Ukuvuvuka

Itjhefu yenyosi zeliju itjhuqile, imamanzi anganambala amumethe ihlanganisela yamaprotheyini abanga ukuvuvuka adlala nendima eyenza igazi elondileko. Sele isetjenziswe iminyaka eminengi, ithandwa khulu eChina kanye nenarheni ye-Eastern Europe namhlanje lapha isetjenziselwa ubulwelwe bokuvuvuka. Ijoviwa nanyana izeswe njengekhrimu ukuphungula ukuvuvuka emalwelweni wamathambo, edinini, endololwaneni kanye naku-multiple sclerosis (MS).
Itjhefu yenyosi ikhitjhwa ngokudlulisa igezi ngometjisi obekwe ngaphakathi kwendlu yenyosi. Lokhu kukwatisa iinyosi kwenze bona zitinye umetjisi lo, kube kulapha kubuthelelwa khona itjhefu le.
Tjheja: Ilwazeli lenzelwe ukufundisa kanye nokukupha ilwazi kwaphela begodu akukafaneli bona lisetjenziselwe ukwelapha. Ilwazeli alikenzelwa ukujamisela iinyeleliso zokulatjhwa ngudorhodere nanyana ukulatjhwa ozokuphiwa kusiyazi wezepilo.

Translated by Lizzy Shongwe