Ditšweletšwa tša Dinose bjalo ka Dihlare

© Ruffiana

Apitherapy ke tšhomišo ya ditšweletšwa tša dinose go alafa le go thibela malwetši. Go ya ka Sehlopha sa Apitherapy sa Amerika, ditšweletšwa tša dinose di akaretša todi, modula, propolis, jeli ya bogoši le mpholo wa nose.

Modula Bjalo ka Koketšo ya Batho

Tšhomišo ya modula bjalo ka koketšo ya maphelo a batho le mabaka a kalafo e phošo. Modula wa dinose woo hwetšagalago go mabenkeleng a dijo o kgobokeditšwego ke motšweletši wa dinose ka molaba wa modula. Se se swara modula wa maoto a dibose ge di tsena ka gare ga lepokisi. Ka fao, e fokotša modula wo o lego gona wa dinose wa go fepa bana.
Dinyakišišo tše nnyane di dirilwe ka mohola wa phepo ya modula wo tala wa go dirišwa ka gare ga dijo tša phepo, le ge go le bjalo, modula e dirišwa kudu ka kalafing ya go swana le bohloko le kankere. Dinyakišišo tša Turkey (ka laboratoring) di bontšhitše modula wa dinose o na le bolayatwatši yeo e ka kaonafatšago twantšho ya bolwetši.
United State’s Food and Drug Administration (FDA) e boletše gore modula ga se mothopo ya maemo a godimo a proteine wo tsebego ke saense. Dintlha tše kgolo tša modula ke dikhapohaetreite (go feta 60%), e sego proteine - ye fapanago go ya ka mothopo wa modula.
Mohola wa phepo wa modula gantši o sekasekwa ka mameo a proteine le diaminoesiti tšeo di lego bohlokwa. Mehuta ye mengwe ya modula e ka mobose kudu, mola ye mengwe e sego bjalo. Senthara ya Apis ya Methopo ya Tshedimošo e re ‘ge go bapetšwa le ditlaleletšo tša go swana le vitamine/diminerale hwetša, modula o nale maemo a fase a diagammele tšeo di tšwelelago ka bonnyane tše go feta dikoketšo… gomme ga e a swanela go bewa sabakeng sa mohuta wa dijo le mekgwa ye mebotse ya maphelo.
Bokgoni bja tšhilafatšo ya modula ka dimetale tše boima goba dibolayasenyi e ka ba bothata bjo bongwe bja batho ba ba lago modula le ditšweletšwa tša modula.

Borotho Bja Dinose bjalo ka Koketšo ya Batho

Borotho bja dinose bo bopiwa ke dinose ka go šomiša modula, manopi, difeto tša tšhilego le todi. Go tloga fao motswako o a tswalela ka seleng go dira pedišo. Tshepedišo ya pedišo e pšatla diproteine le ditatšhe e be di dibithamine gore di be sepelelane le tlhago. Se feleletša ka ‘Borotho bja dinose’ bo fepja diboko le dinose tše nnyane bjalo ka furu ya go nona ka proteine. Borotho bja dinose bo na le phepo ya go fapana, (ya go kaonafadtšwa kudu) ge go bapetšwa le modula wo mo tala e bile o šilega gabotse ke mmele wa batho.

Motu wa Dinose bjalo ka Dihlare

Ka 400 Pele ga Matswalo a Kreste Hippocrates, ngaka ya Segerika ya kgale e ile ya tiišetša mehola ya motu wa dinose go imolla mathata a letlalo. Motu wa dinose o šomišwa ka botlalo ka dihlareng tša sebjalebjale. E ntšhiwa bjalo ka dikgapetla ke badiredi bja dinose ba baswa, motu wa dinose o šomišwa ka dillageng tša dihlare gape di šomišwa, go fa mohlala, ka ditlolong tša letlalo, disepe, dikgurumelo tša ditsepe ka lebaka la lešata, ka puong ya meno le makopantšhong go laola madi mo nakong ya puo ya marapo.

Jeli ya Bogoši – E Botse goba E Ratege eupša E Seleke Ka Morago?

Ke seela sa go swana le sekgomaretši go tšwa ‘dikgelesweng tša molomo’ wa dinose tša bašomi gomme e feptja diboko le nose ya kgošigadi.
Tšhomišo ye kgolo ya jeli ya bogoši ke ka ditlolong eupša e šomišwa gape bjalo ka koketšo ya dijo. Jeli ya bogoši e ka rekišwa e le foreše, e tswakilwe le ditšweletšwa tše dingwe tša go swana le yokate goba goba e omišwe ka go gatšetša.
E na le monkgo wo maatla, tatso ya bodila le phegelelo ya sekgomaretši sa seela. Go theilwe godimo ga kgotlelelo le go nona ga nose ya kgošigadi, kakanyo e dirilwe gore jeli ya bogoši e ka ba le dithoto tša mohola go swana le bathong. Kakanyo e ka, ka ntle le dinyakišišo tše dintšhi tša, ga e sego ya tiišetšwa.
Dinyakišišo tše dintšhi tša ditlamorago tša jeli ya bogoši mo bathong di dirilwe, kudukudu ka Bohlabela bja Yuropa, eupša dinyakišišo tše dintšhi di boima go sekaseka ka mohola wa tša saense tša dipoelo.
Le ge go le bjalo, nyakišišo ya Sejapane e bontšhitše kgotlelelo ye e kaonafetšego ya swikiri ya tlhago le maphelo a monagano le kgolo ka tšweletšong ya disele tše khubedu tša madi. Ka dinyakišišo tša ka laboratoring di hweditše gore jeli ya bogoši e na le tiragalo ya dilwantšha twatši eupša se se fokotšega goba go bolokwa lebaka le letelele go go se bolokwe ga botse.

Propolis bjalo ka Sehlare

Propolis ke sekgomaretši sa go kgomarela se se ‘tala bja leratadima sa dinose’ se se dirilwego ke dinose go tšwa borekhung gomme e šomišwa ka gare ga motšhitšhi, go tswalela mašoba, le go hlwekiša. Gape e tsebjago bjalo ka “phenisilini ya kua Russia”, propolis e šomišwa ka dinageng tše dintšhi ka moo dilwantšha twatši ga di hwetšagale ka bophara. E na le antioksidente, sebolaya twatši, selwantšha phetetšo, selwantšha fankase, thibela sešo le dithoto tša thibela thurugo. E šomišwa go thibela phetetšo ya dintho, go fodiša dišo tša molomo le marinini, go mpshafatša lešetla, e fokotša thurugo gareng ga ditšhika le go alafa dišo, go ya ka dinyakišišo tša ka Poland le Jeremane. Propolis gape e šomišwa go fediša dišo tša bolao gammogo le khemikhale, phišo le go fiša ke mahlasedi.

Mpholo wa Dinose bjalo ka Thibela Thurugo

Mpholo wa todi ya dinose ke seela sa go mmala wa meetse, go hloka mmala seo se nago le motswako wa diproteine tšeo di hlolago thurugo ya gona fao gomme e šoma bjalo ka setiiša madi.
E šomišitšwe mengwagakgolo, kudu ka China le ka Bohlabela bja Yuropa lehono mo e šomišwago gantšhi mo bolwetšing bja thurugo bjo bo sa folego. E ka hlabelwa goba e šomišwe bjalo ka lebebe go fokotša thurugo mo malwetšeng, a go swana le bolwetši bja marapo, clerosis tše dintšhi (MS), go fokotša bohloko bja fase ga mokokotlo le go bušetša eupša sejabana sa thenese.
Mpholo wa dinose o ntshiwa ka go fitiša mohlagase go ralala le bewa ka gare ga Hive. Se se agitates le tša di-BEE, di hlolago go loma mafofa, go tšwa moo mpholo o tla kgobokeditšwego. Dinose ga di gobatšwe mo tshepedišong ye.
Ka kopo ela hloko: Tshedimošo ke ya thuto le mabaka a go fa tshedimošo fela gomme e ka se hlathollwe bjalo ka keletšo ya kalafo. Tshedimošo ga e a ikemišetšwa go tloša keletšo ya kalafo goba kalafi ye e neelwang ke batlhokomedi ba maphelo.

Translated by Lebogang Sewela