Ukondlwa Kweenyosi

© Magnus Manske
Iinyosi zitlhoga ukudla ukuze ziphile begodu zikhiqize godu. Zitlhoga ama-carbohydrates (iswigiri kanye neliju), i-amino acid (amaprotheyini abuya ku-pollen), i-lipids (ama-fatty acid, sterols), amavithamini, amanimenerali (itswayi) kanye namanzi.
Iinyosi ezenza iliju zitlhoga ukudla okunezakhimzimba ezahlukahlukeneko ezibuya ku-pollen ukuze zirhone ukukhiqiza ama-enzyme amhlobo ohlukeneko. Ama-enzymes ayatlhogeka emzimbeni weenyosi ukususa itjhefu emizimbeni yazo, nekuyitjhefu evela embulalini zeenunwana kanye nemalwelwemi bezakhe amasotja womzimba aqinileko angangenwa malwewe. Umzimba obuthakathaka, urholela ekungondleki kuhle komzimba kanye nendlala ngizo ezibanga ukufa kwazo.
Iinyosi eziqinileko ezondleke kuhle zisinda ngcono esomisweni kanye nebusika begodu zibeletha ezinye iinyosi ezincani kunalezo ezingakatholi ukudla kweenyosi okungezelweleko.

Uzipha Njani Iinyosi Ukudla

Ukupha iinyosi ukudla kuyatlhogeka lokha umhlambi weenyosi unganakudla okwaneleko okubekiweko nalokha kunganamadlelo amanengi. ESewula Africa, yi-12% kwaphela yomhlaba engasetjenziselwa umkhiqizo weentjalo ezifana neethelo, lokha iintjalo zemvelo zeenyosi ezifana ne-fynbos esesifundeni sange-Western Cape nazo zincani. Iintjalo zemvelo ziphungulwa sisomiso kanye nomlilo wamadlelo.
Iliju ezindlwini zenyosi mthombo wokudla weenyosi ebusika begodu ngesinye isikhathi ukutlhogeka kweentjalo ezihlumako ezizele i-nectar. Ngesikhathi sesomiso nanyana lokha nasele lingekho i-nectare, iinyosi zisebenzisa amavikili weliju ase zindlini zazo ukuphila. Eskhathini esinengi ukudla okungezelweleko kweenyosi kuyatlhogeka ngemva kokuvuna.
Njeke kuqakathekile eemfuyeni weenyosi ukobana ahlale atjheje isilinganiso seliju ezindlini zeenyosu ukobana akale kobana akutlhogeki ukudla kokungezelela, nange izindlwezo zitlhoga ukufuduselwa endaweni enokudla kwemvelo.
Ukudla kokungezelela kungenza ngcono umhlambi wenyosi kanye nepilo yendlovukazi.

Uziphani Iinyosu?

©Syrio
Iinyosi zitlhoga ama-carbohydrates (iswigiri) kanye namaprotheyini.
Ama-carbonhydrates asetjenziselwa ukutlhogomela izingo lomtjhiso elisemzimbeni wenyosi kanye nalelo elingaphakathi kwezindlu zeenyosi.
Iinyosi zitlhoga i-pollen emthombo wamaprotheyini, amavithamini,amaminerali kanye namanye ama-carbonhydrates. I-pollen isetjenziselwa ukukhiqiza ijeli yesgodlo ephiwa indlovukazi kanye nabantwabayo.

Ukupha Iinyosi - Iswigiri

Ungaphi iinyosi ukudla ngaphandle kwalokha kubuya ezinlweni zazo. Amalwelwe weenyosi afana ne-American foulbrood angarhatjheka ngeliju begodu angabanga bona kube nokutheleleka kwawo lapha zihlala khona. Godu, umnuko weliju,ungarherha iinyosi ezigcekezako ekutheni zingene lezi ezinye ezindlini zazo.
Kungcono uziphe amapele ajwayelekileko amhlophe nanyana istrubhu esenziwe ngeswigiri emhlophe kanye namanzi. Ungasebenzisi iswigiri ehlaza, enzotho nanyana i-molasses ngombana intwezi zingenza bona zithulule iinyosi.
Abanye abafuyi beenyodi bathanda isilinganiso esiyincenye yinye yeswigiri encenyeni yinye yamanzi (1.1-dilution) lokha abanye bathanda istrubu esidege kanye nencenye ezimbili zeswigiri encenyeni yinye yamanzi, kodwana ihlanganisela yeswrigiri kufanele ifuthunyezwe okuzokwenza bona iswigiri ibe yi-caramel.
Istrubhu sizokuba kudla okudla kokungezelela kweenyosi kugcugcuzele iinyosi ukobana zikhiqize iinyosi ezincani. Istrubhu esidege sisetjenziselwa ukulethela iinyosi ukudla ezindlini zazo lokha ukudla nasele kuphela. Kuphakanyiswa bona uthome ukuzipha ilitha yinye yestrubhu. Lokhu kufanele kwanele amalanga ambalwa.
Beka istrubhu etreyini engatjhingeliko ngaphasi kwendlu yeenyosi ubeke utjani, kanye namatje ukuze iinyosi zirhone ukufinyelela estrubhini ngaphandle kokobana ziwele kiso beziminze.

Ukupha Iinyosi i-Pollen

©JMK
I-pollen ilethwa mihlobo eminengi yeentjalo ezikhipha i-pollen ezirhona ukubona ziinyosi nazisezindlini zazo kodwana ukutlhogeka kungenzeka ekuthomeni kwetwasahlobo. Iinyosi zithanda i-pollen enamaprotheyini angaphezu kwayi-25%. Hlangana kwemithombo ye-pollen kubalwa i-sunflower (14%), eucalyptus (20%) kanye ne- Aloe davyana (28%). I-pollen ye-Canola iyafana ngeleveli ephezulu yeprotheyini.
Ngeskhathi setlhogeko, i-pollen ingangezelelwa ngokusebenzisa iinjamiseleli ze-pollen (thenga ebarhwebini abathengisa iinsetjenziswa zeenyosi) nanyana i-pollen yemvelo. I-pollen ingabanga ukutheleleka ngamalwelwe weenyosi njeke lokha nawungezelela ukudla kweenyosi nge-pollen yemvelo, buthelela kwaphela esemhlanjini oqinileko begodu ongaguliko.
U- Dr. Eric C. Mussen, we-The University of California Davis, inarheni ye-USA uphakamisa bona ziphiwe i-brewer’s yeast, nekukudla kwenyosi kokungezelela okufana ne-pollen ngokwezakha mzimba.
Kungadliwa komile, kodwana kuthiwa zikudla ngcono lokha nakumanzi kufane ne-peanut butter. Iinyosi ezincani ezinezindlu ezimbalwa zingahlanganisa i-yeast kanye nestrubhu esiyi-50%. Songa ukudla ngetjhwaratjhwara ukwenzela bona kungomi.
Ulimi ohlala ngendaweni ye-Paarl, u-Nico Langenhoven sele athole bona ukuzipha ihlanganisela yeliju ena-5% nanyana 10% (efakwa emafreyimini anabantwana beenyosi emaduzelani kwabantwana beenyosi) kusebenza kuhle. Kusatjhiwo njalo sebenzisa iliju ilisendlini zeenyosu kungasi langaphandle ngombana lingaletha amalwelwe.

Translated by Lizzy Shongwe