Izindlu Zeenyosi Zabafuyi Abatjha Beenyosi

©Ivan Leroy Brown, Beegin
Lokha nawuthoma ibubulo lokufuya iinyosi njengomfuyi wazo omutjha, umlimi utlhoga ikhekheba nanyana i-hive lazo. I hive kulapha iinyosi zizokuhlala khona, zikhulise abantwana bazo, zibeke amaqanda abekelwa yikosazane yazo aphephile begodu zikhiqize iluju kanye nezinye izinto ezizidlako. Imihlambi yeenyosi itlhogwa ukukhanjiswa (zihlezi ezindlini zazo nanya endlwaneni zayo) ukusuka eplasini linye ukuya kwelinye lapha ziyokwenza khona i-pollunation.
Ungathoma ngezindlu ezisebenzileko, zenzele izindlu zazo ngokwakho nanyana uzithengele eziloso uzihlanganisele wena (msebenzi okhulu). Kungcono ukuzithengela izindlu zazo ezitja. Abafuyi beenyosi abanengi eSewula Afrika basebenzisa i-Langstroth hives, eyenziwe ngeskhuni salapha eSewula Afrika.
Mvanje izindlu zeenyosi ezinengi zenziwe ngeskhuni esibizwa bona yi-marine plywood, eqine ukudlula i-plywood ejwayelekileko. Izindlu zeenyosi ezenziwe ngesamende kanye neplayistiki nazo zingastejenziswa ngombana ziqinile. Izindlu zeenyosi ezenziwe ngeplayistiki zakheke kuhle kodwana ziyabiza.

Izindlu Zeenyosi Ezisebenzileko

Ukuthenga izindlu zeenyosi ezisebenzileko kungaletha amalwelwe emhlambini yakho yeenyosi njele kuyatlhogeka bona usterilayize izindlwezo. Imakamuro wezindlu zeenyosi angaserilaziwa ngamakhemikhali afana ne-hypochlorite kanye ne-acetic acid nanyana enziwe ngetotjhi. Tjheja lokha nawufaka i-Waksol ezindlwini zeenyosi. Mhlamunye ungabuza ihlangano yangekhenu efuya iinyosi ukobana ikuphe umhlahlandlela.

Izindlu Ezihle Zabelimi Abathoma Ukufuya Iinyosi?

Izindlu zeenyosi zimumethe amakamerwana phasi begodu zinamafreyimu alisumi enziwe ngekhuni ekamerweni. Ifreyimu linye linestrbhe esondileko esirhelebha iinyosi ukobana zithome ukhwaka amakhekheba wazo.
Phezu kwamakamero layo, ufaka elinye (elinesvalo phezulu) elinamafreyimu elisumi enestrebhe esondileko. Ungaba nama-supers amathathu ukuya kwamahlanu endlini yinye. Iliju livunwa emafreyimini lawo.
Ukukhandela indlovukazi yeenyosi ukobana ibekele amaqanda, ungabeka i-queen excluder eyenziwe ngeplayistiki nanyana ngesimbi - ukuze irhone ukudlula lula hlangana namafreyimi.

Ngesinye iskhathi iinthiyo ezenziwe nge-pollen zisetjenziswa njengobungeno bezindlu benyosi. Amatrbhu la abuthelela i-pollen esuka eenyosini lokha nazibuya eendlini zazo. I-pollen kufanele ibuthwe malanga woke ifakwe isiqandisini yenziwe irhwaba, isetjenziswe lada njengokudla kokungezelela kwendlovukazi lokha ukudla nakutlhogekako. Kodwana akusingobo boke abafuyi beenyosi abavumelana nokusetjenziswa kwamatrebhu we-pollen la. Abanye baqabanga bona yenza kube buthaka ukubuthelela i-nectar kanye nokungena kweenyosi ezindlweni zazo.
Kuphakanyiswa bona ubeke izindlu zeenyosi esitendini nanyana esigodweni - kungasikhuphasi. Akwenzi bona kubelula kwaphela emgogodlhenakho lokha nawusenza izindlunu zazo, kodwana kuzokurhelebha ukukhandela ukuzunywa ziinunwana ezirharhabako kanye namakhondlo. Amabubulo arhweba ngensentjenziswa zeenyosi afana ne-Bee Ware aphakamisa ukuzesa i-grease edala estendini nanyana esgodweni lapha kunezindlu zazo ukukhandela ukobana iintjhontjhwani zizihlasele izindlwezi kanye nokubeka izindwezi phezu kwendlu. Beka izindlu zeenyosezi emthunzini oyi-60% ehlobo.

Uzithengaphi Izindlu Zeenyosi?

Abarhubhululi lapha ikhwalithi ehle yezindlu zeenyosi kanye neesetjenziswa zokufuya iinyosi zingathengwa nanyana joyina ihlangano engakunikela iseluleko sokobana ungazithengephi izindlu zeenyosi kubosiyazi bokufuya iinyosi. Ukungezelela, iinluleko zabo kanye neemfundiso zabo ziqakathekile ebafuyini abasathomako. Thenga izindlu zeenyosi kanye nezinye iinsetjenziswa zenyosi emabubulweni amanengi kanye nemabubulweni wezokulima athengisa iinsetjenziswazi.

Translated by Lizzy Shongwe