Lepokoso la Dinotshi la Balemi bja Bafsa

© Ivan Leroy Brown, Beegin

Ge o thoma poloko ya dinotshi molemi wo mofsa o hloka lefelo la tšona. (Hive)/lefelo la dinotshi ke moo dinotshi di tla dulago gona, go godiša bana ba bafsa, go bokolo mae a tšona, le go tšweletša todi le dilo tše dingwe tša dijo. Dikholoni tša dinotshi le tšona di nyaka go išwa go lefelong la tšona, go tšwa go polaseng ye nngwe go ya go ye nngwe ka mabaka a tulafatšo.
O ka thoma ka lepokoso la dinotshi le šomilego, o ka dira lepokoso ka bowena goba o reka ditlabakelo e be o di kopanya ka bowena (ke mošomo wo mogolo). Bokaone ke go reka lepokoso le lefsa. Bontši bja balemi ba dinotshi mo Afrika Borwa ba šomiša mapokoso a (langstroth), ao a dirilwego ka dikgong tša mophaene. Gonabjale bontši bja mapokoso a dinotshi a dirwa ka dikota tša mo lewatleng, gomme di tiile go feta dikota tša go tlwaelega.
Mapokoso a khonkhoriti le dipolastiki a ka ba dikgetho tše dingwe ka ge le ona kgona go dula sebaka se se telele. Mapokoso a dinotshi a go dirwa ka polastiki a hlamilwe gabotse eupša a tura.

lepokoso la Dinotshi le šomilego

Go reka goba lepokoso la dinotshi leo le šomišitšwego le ka tšweletša malwetši mo kholoning ya gago ka fao go bohlokwa go hlwekiša lepokoso le šomišitšwego. Dirišwa tša lepokoso di ka hwekišwa ka dikhemikhale tša esiti, go swana le hypochloride le esiti ya acetic goba di ka šomiša serumula goba le ka lekolwa gabotse. Mo Afrika Borwa, mapokoso a dinotshi ka moka a lekolwa goba a tsentšhwa ka gare ga Waksol ya go fiša kudu goba parafene go šireletša dikgong. O hlokomele ge o diriša waksol go mapokosong. Mohlomongwe o kgopele keletšo go mokgatlo wa balemi bja dinotshi.

Lepokoso la Dinotshi le Kaone la Balemi ba Bafsa

Lepokoso la dinotshi le na le ngwako wa lapa ka fase gomme le na le diforeime tša dikgong tše lesome ka ngwakong. Tlhako ye nngwe le ye nngwe e na le lesela la go tsina go thuša dinotshi go thoma go aga lakane la go tshina. Godimo ga ngwako, o oketša ka ngwako wo mogolo (ka sekhurumelo godimo) woo le ona o na lego diforeime tše lesome ka lekane le le nnyane la go tshina. O ka ba le meago ya supha ye mararo le ye mehlano. Todi e bunwa go tšwa go diforeime tše tša go swara ditodi (super frames).
Go thibela dinotshi go bea mae ka gare ga supha, o ka bea khupetšo ya nnete (plastiki goba tshipi) magareng ga ngwako le meagong wa supha. Notshi ye tshadi – yeo e lego ye nnyane go feta Nontshi ya kgošigadi – e kgona sepela gabonolo magareng ga nnete. Ka nako ye nngwe melaba ya modula e ka dirišwa bjalo ka tseno ya ngwakong. Melaba ye e kgoboketša modula go tšwa go dinotshi ge di boela ngwakong. Modula o swanetše go kgoboketšwa ka mehla e be o kgahlwa go šomišwa ka moragonyana bjalo ka tlaleletšago ya proteine ye golo ya furu ya notsi ya kgošigadi le ka nako ye go hlokegago dijo.
Ga se balemi ba dinotshi ka moka bao ba dumelelana le tšhomišo ya melaba a modula. Ba bangwe ba nagagana gore e fokotša kgoboketšo ya todi le mosepelo wa dinotshi go lepokosong. Go šišinywa gore o bee lepokoso la dinotshi la gago godimo ga seswaro sa go ema goba ditena - ga ya swanele go dula fase. Ga se fela go o thuša ge o šoma ka lons, eupša gape e tla thuša go šitiša ditlhaselo go tšwa go dikhunkhwane tša go abula le dikokoni. Khamphani ya ditlhamo Bee Ware e šišinya gore o tlole kirisa ya dikolo mo diswarong goba diteneng go thibela tšhošane go hlasele lepokoso; o se ke wa bea lepokoso godimo tlhaka. Bea lepokoso mo moriting wa go lekana 60% mo nakong ya selemo.

O Ka reka kae Mapokoso a Dinotshi?

Dira dinyakišišo gore o ka reka kae mapokoso a boleng bjo bokaone le ditlhamo goba ikopanye le leloko la mokgatlo wa selegae ba ka go fa keletšo ka go reka mapokoso. Gape, o ka kgona go reka mapokoso go tšwa go balemi ba go itemogelwa. Godimo ga moo, keletšo ya bona le boeletši di bohlokwa ge le gona o thoma. Reka mapokoso a dinotshi le didirišwa tša mapokoso go tšwa go ba le dikhamphani tša ditlhamo tša dinotshoi le dikhamphani tša temo tšeo di ka hwetšwagalago mo Afrika Borwa.

Translated by Lawrence Ndou