Emabhokisi Etinyosi Lentelwe Bafuyi Betinyosi Labasha

©Ivan Leroy Brown, Beegin
Uma ucala kugcina tinyosi umfuyi lomusha wetinyosi udzinga libhokisi lekufuyela tinyosi. Lelibhokisi ngulapho letinyosi titohlala khona, tikhulisele khona tinyosi letinsha, tigcine khona tindlovukati letitalela emacandza tiphephile tiphindze tikhokhele khona luju kanye naletinye tintfo tekudla. Umhlambi wetinyosi uphindze udzinge kuhanjiswa (ngemabhokisi awoo) kusuka kulinye lipulazi kuya kulelinye kwentela tidzingo tekuvundzisa.
Ungacala ngelibhokisi leselike lasetjentiswa kugcina tinyosi, tentele lakho libhokisi wena noma utsenge lelingakahlangani bese utihlanganisela wena (ngumsebenti lomkhulu). Lokuncono kutsi utsenge libhokisi lekugcina tinyosi letinsha. Lining lebagcini betinyosi laNingizimu Afrika basebentisa lemabhokisi eLangstroth, lakakhiwe ngesigodvo sephayini lesatiwako.
Muva emabhokisi lamaingi akhiwe ngesigodvo se marine ply, lesikahle kakhulu kunaleso lesingiso lesisigodvo se ply. Semende kanye nemabhokisi eplasitiki yindlela lenye leyiye yentiwe njengoba nje atsatsa sikhatsi lesidze. Lendluyetinyosi yemapulasitiki yakheke kahle kepha idulile/yekhwele.

Emabhokisi Lasetjentisiwe

Kutsenga emabhokisi ekufuyela tinyosi lake asebenta kungaletsa tifo kumhlambi wakho ngakoke kubalulekile kutsi uwawashe ngemanti lashisako lawo mabhokisi. Lamabhokisi lake asebenta angaklinwa ngemakhemikhali lafana ne hypochloride kanye ne acetic acid noma angashiswa noma angahanjiswa. eNingizimu Afrika, onkhe emabhokisi etinyosi ayahanjiswa noma afakwe kuWaksol leshisa kakhulu noma emantini aparaffin kwentla kuvikela lesigodvo. Tsatsa kunaka nawufaka le Waksol kulamabhokisi. Noma ke ucele inhlangano yekugcina tinyosi ngelusito.

Libhokisi Lelikahle la Labacalako?

Libhokisi letinyosi lifaka umhlambi wetinyosi letincane letiphindze tinetigodvo letilishumi kulomhlambi. Ngalinye libhokisi linentsambo leyakheke ngalokungemanti kwentela kusita letinyosi kutsi ticale kwakha indlela yalokungemanti.
Ngetulu kwemhlambi wetinyosi letincane, wengeta umhlambi lokahle (nesivalo ngetulu) lekuphindze kufake titfombe letilishumi letinentsambo lencane leyakheke ngalokumanti. Ungaba naletisemkhatsini wamatsatfu kanye nalasihlanu lakahlle emabhokisi. Luju luvunwa kulamapulango lamakhulu.
Kuze uvikele lendlovukati yetinyosi ngekutsi ingataleli emacandza kulolokukhulu, ungabeka lendlovukati lehlukile (kuplasitiki noma kulokuyinsinjana) emkhatsini wetinyosi letincane kanye nemhlambi lomkhulu. Tinyosi letisebentako – letincane kunalendlovukati – tinganyakata malula emkhatsini wemalayini laphambanako lakakha tikwele.
Ngalesinye sikhatsi kwekubamba lokuvundzisako kuyasetjentiswa ekungeneni kwelibhokisi letinyosi. Letitintfo titsatsa lokusivundziso etinyosini uma tibuya emabhokisini ato. Lokwekuvundzisa kumele kutsatfwe onkhe malanga bese kuyaciniswa emakhateni kwentela kusetjentiswa muva njengeprotein lephakeme ngekungetetela kudla kwendlovukati kantsi ngetikhatsi tekudla nakumatima. Akusibo bonkhe bafuyi betinyosi labavumelana nekusetjentiswa kwekubamba kwekuvundzisa. Labanye beva ungatsi kubambelela kucoceka kwalokunongotelako kanye nekunyakata kwetinyosi kulamabhokisi.
Kubonwa kutsi ubeke libhokisi lakho letinyosi entfweni lesimisako noma esitinini – nangabe nje kusukile phansi emhlabatsini. Akusiko kutsi kulula njekuphela ngemuva kwakho uma usebenta ngalamabhokisi, kepha kuphindze kusite kuvikela kuhlaselwa tilwanyana leticancako kanye nemagundvwane. Inksmpsni yetintfo tetinyosi iBee Ware icolela kutsi kungenisa oyili wemoto lendzala lapho kubekwe khona emabhokisi noma esitinini kwentela kuvikela tintfutfwane kutsi tingahlaseli lelibhokisi letinyosi kanye nekungabeki lelibhokisi etukwemathayela. Beka lamabhokisi emtfuntini longu 60% ngesikhatsi sasehlobo.

Ungawatsenga Kuphi eMabhokisi eTinyosi?

Hlolisisa kutsi emabhokisi lasezingeni kanye netintfo tekugcinelatinyosi ungatitsenga kuphi noma ungenele inhlangano yasendzaweni lengakunika secwayiso ngekutsenga emabhokisi ekugcina tinyosi. Phindze, ungakhona kutsenga emabhokisi etinyosi kubagcinibetinyosi labanelwati. Ngekwengeta, seluleka sabo kanye nekufundziswa ngibo kubalulekile kulabacalako. Tsenga emabhokisi etinyosi kanye naletinye tintfo tekugcina tinyosi kuletintfo letiningi tetinyosi kanye netinkampani tekulima letitfolakalako eNingizimu Afrika.

Translated by Phindile Malotana