Lefelo la Sehlakahlake sa Robben

Bokgole bjo bo Kopana go Tloga ka Lebopong la Motse Kapa

©Roger de la Harpe
Sehlakahlake sa Robben se ka lefelong la bokgole bjo bo kopana go tloga lebopong la Motse Kapa. Ke ka tebegong ya Table Bay, Bloubergstrand, Sea Point le Camps Bay, gomme e bonala ga botse go tloga ka godimo ga Thaba ya Tafole. E dutše ka dikhilometara tše ka bo go 10 go tloga ka V&A Waterfront, le dikhilometara tše ka bago tše 7 go tšwa khiwiting ya lewatle ka Bloubergstrand. Ka ntle le bokgauswi bja yona le Motse Kapa, sehlakahlakeng ka tlhago se arogane go tšwa motse kgolong ka go tonya go kopana ga go tšhoša, lewatle la go hkahlakana. Ke kopanyo ye e sa tsepamago ya go sa fihlelege le phihlelelo yeo e dirilego Sehlakahlake sa Robben se be kgolegelo ya mohola.
Ntlha ya godimodimo ye e ka sehlakahlakeng ke Mmoto wa Minto, o eme dimetara tše ka bago 30 go tša ka boemong bja godimomo bja lewatle, le ntlo seetša e nago le maatlakgogedi e eme godimo ga go namelela go ga fase. Botebo bja lewatle magareng ga Sehlakahlake sa Robben le motse kgolo gape ke dimetara tše ka bago tše 30, gomme sehlakahlake se kopana le motse kgolo ka sala ya naga yeo e inetšwego.

Leeto la go Sepela ka Maoto la ka Sehlakahlakeng sa Robben

Ke be ke le mahlatse go fiwa sebaka sa go dira se ka bonna, gomme nka bolela ka potego gore go sepela ka mathokong a sehlakahlake e be e le ...more

Go hlohlomiša Sehlakahlake sa Robben

Lehono, motse ke legae la 150 ya badudi ba go ya go ile. Ba tsentšha bašomi ba musiamong, bahlahli ba kgolegelo, Bolaodi bja Maemakepe a B...more

Go tšwa ka Sehlakahlakeng sa Robben go ya morago ka Motse Kapa

Baeng ba dumelelwa go sepela go feta seleng le go tšea ya diswantšho, eupša diswantšho di ka se hlagiše ka bonolo go tswalelwa go gonny...more

Dintlhakgolo tša leeto la Sehlakahlake sa Robben

Ntlhakgolo ya leeto ka nnete ke go namela sekepe sa go ya sehlakahlakeng. Sekepe se tšea metsotso ye 30 ya go ya le go boa, gomme dipono t...more

Sehalakahlake sa Robben se tsebala ka boditšhabatšhaba

Leeto la semmušo le tšea diiri tše tharo goba tše nne, go akaretšwa le go namela sekepe....more

Leeto la ka kgolegelong ya Sehlakahlake sa Robben

Ka morago ga leeto la pese, baeng bao ba bewa ka monyakong wa Tšhireletšo ya Godimodimo ka kgolegong ka leetong la maikutlo le kgatelelo k...more

Sehlakahlake sa Robben: Mpopi wa Sepolotiki

Ka 1948, Mokgatlo wa Nationalist o fenytše (batšhweu) ditlhophokakaretšo gomme Smuts o bile a tlošwa....more

Sehlakahlake sa Robben: Kgolegong go ba ba ntšhi

Maemo a ka sehlakahlakeng nakong ya bo1700 a boima go a tseba ka lebaka la tlhokego ya dingwalwa le go sa be gona ga meago ya kokeletšo, eu...more

Tsela ya Tielelo ya Sehlakahlake sa Robben

Ka 1986, dipilara tše mmalwa tša melao ya kgethologanyo e be e phumotšwe, ya go swana le Molawana wa Manyalo a Kopanela le wa go hloiwa g...more

Bagale ba ntwa ya tokologo ba golegilwe ka Sehlakahlakeng sa Robben

Baetapele le baemedi ba African National Congress e be e le ba mathomo ba go romelwa kgolegong....more

Matšatšing a Pele a Sehlakahlake sa Robben

Sehlakahlake sa Robben se thomile go šomišwa ke BaYuropa, bjalo ka boemo bja go ba le mohola go bathala ba go swarwa ke tlala ge ba le tse...more

Diphedi le Dimedi tša ka Sehlakahlakeng sa Robben

Sehlakahlake se šoro ka go fiša ka selemo gomme ka marega se tonya ka go kgahla....more

Bohlokwa bja Sehlakahlake sa Robben Historing

Ye e tsebjago botse bjalo ka lefelo leo le Nelson Mandela a feditšego mengwaga ye e ka bago ye 30 ya bophelo bja gagwe, Sehlakahlake sa Rob...more

Leeto la go ya Sehlakahlakeng sa Robben

E sepela go ya godimo ka ditepising tše di sephara tša leswika gomme o sepele ka mabating a ma telele, a galase, gomme leeto la gago go ya...more

Go wa ga Lepera ka Sehlakahlakeng sa Robben

Sehlakahlake sa Robben e be e le lefelo la maleba la go romela batho ba go lwala ka hlogo, bahloki ba go hloka kudu ba go ba le malwetši a ...more

Nako ya Sešole ka Sehlakahlake sa Robben

Mengwageng ya go tšwa ka 1936 go ya 1960 e be e le ya go ikgogomoša kudu bophelong bjo bo šoro kudu ka sehlakahlakeng....more

Etela Sehlakahlake sa Robben

Se be se sa šoma ka botlalo nakong yeo, gomme dikgopolo tša ka tša lefelo la go ba leswiswi la go hlonama fao go be go nkga hlokego ya kh...more