Indzawo ye Robben Island

Madvutane Nencenye yeKapa

©Roger de la Harpe
iRobben Island isendzaweni ledvutane kakhulu neli kapa. Isemadlelweni etintsaba letisakwa tafula, (Bloubergstrand, Sea Point, ne Camps Bay), kantsi lendzawo ibonakala kahle etintsabeni letimise kwe tafula, pheceleti I (Table Mountain). Yakhelwe emakhilomitha langanga 10 km kudze ne (V&A Waterfront), futsi iphindze ibe 7 km kudze nelwandle lase (Bloubergstrand). Ngaphandle kweku sondzelana kwayo ne Kapa, I Robben Island yona ichelisiwe ngokwemvelo nendzawo lejwayelekile, iyabandza nlendzawo futsi inesitfunti. Lendzawo ibonakala ilungele kuba lijele.
Lidvala leliphakeme kule Island i(Minto Hill), yona ingu 30 m kusuka ngetulu kwemanti, bese kuba nelibhilidi lekukhanyisa, lelihle futsi liya heha. Kuhlukana kwelwandle emkhatsini kwe Robben Island nendazwo lejwayelekile lehlala bantfu, kutsatsa 30 m, kantsi yona i(Island) nesiganga ihlanganiswa isanti noma umhlabatsi.

A Walking Tour on Robben Island

Indlela lencono yekutiva umdzibi munye nemvelo yakuyo le Island, kutsi uhambe ngetinyawo kulena ndzawo....more

Hamba i Robben Island

Charle’, wangitjela kutsi utfola 2000 wetincwadzi ngenyanga, neli posi lase Robben Island selatfola nemhlomelo waloko. Lisontfo le (Anglic...more

Kusuka eRobben Island kubuyela eKapa

Tivakashi tivumelekile kuhamba hamba ngekhatsi ejele tiphindze titsatse titfombe, kepha titfombe atiyisho kahle yonkhe indzaba....more

Lokumnandzi ngeluhambo lase Robben Island

Lokumnandzi ngaleluhambo, nguloku gibela umkhumbi kundlula kuba kule Island....more

Robben Island Yatiwa Mhlaba Wonkhe

Utohlangana netiboshwa takudzala, uhlanganyele leluhambo lebhasi lelikuyisa endlini lapho Robert Sobukwe, umchubi we PAC, avalelwa khona,lid...more

Luhambo lasejele lase Robben Island

Emuva kweluhambo lebhasi, tivakashi tishiywa egedeni lalelijele kutsi bacale lelihambo lelubuhlu lasejele....more

Robben Island: Tigcila Tepolitiki

Ngomnyaka wango 1948, licembu lema neshinali, labamhlophe laba wina lukhetfo, kwehlisa ema (Smuts) esikhundleni....more

Robben Island: Lijele Lebantfu Labanyenti

Indlela yetiboshwa yekuphila ngabo 1700 kumatima kuyitfola ngoba abatfolakali lula bantfu lababhala ngayo futsi nekungabi khona kwetindlu le...more

Kuzama Kuvusa iRobben Island

Ngemunyaka wa1986, leminye yemitsetfo yelubanhdlululo yasuswa....more

Emachawe Lalwela Inkhululeko aboshwa e Robben Island

iANC kanye nebaphatsi noma labakhulu bayo, bekuyibo bekucala kuboshwa. Balandzelwa ngulabanye labaphuma kwamanye emacembu, balayishwa ngohle...more

Emalanga Ekucala Ase Robben Island

Robben Island yacalwa ngokusebentiswa bahambi laba dzabuka eveni lase (Europe), labebafike batfole ukungcebeleka khona mangabe balambile. Be...more

Tilwane Netimbali Tase Robben Island

Lendzawo ishisa kakhulu ehlobo kantsi iphindze ibandze kakhulu ebusika....more

Bukhulu Bemlandvo waseRobben Island

Yayidvume njenge ndzawo lapho Nelson Mandela acishe acitsa iminyaka lemashumi lamatsatfu emphilo yakhe khona, iRobben Island icukeme imvelo ...more

Luhambo Loluya e Robben Island

Kuya emadvaleni laphakeme kanye nendlela lephakeme, leneminyango yetingilazi, kantsi lena indlela yakho lebheke khona eRobben Island icala k...more

Kuvela Kwesifo Sebu Leplosi e Robben Island

Robben Island beyakhelwe kugcina bantfu laba nenkinga yengcondvo, labahlupheke sikhatsi lesidze kanye nalaba gulako labanga lapheki, labeban...more

Iminyaka Yemasotja eRobben Island

Iminyaka kusuka ku 1936 kuya ku 1960 bekuminyaka yekutsi le(Island) itichenye, muva kweminyaka yemphilo lengajabulisi....more

Visit Robben Island

Beku seLijele lelisebentako ngaleso sikhatsi, ingcondvo yami ikhumbula indzawo lenga jabulisi neze, legcwele buhlungu....more