Mo Robben Island e Leng Teng

Bokgakala Jo Bo Khutshwane gotswa Lôbôpong Lwa Cape Town

©Roger de la Harpe
Robben Island e bokgakala jo bo khutshwane gotswa lôbôpong lwa Cape Town. E bonagala ka bogaufi le Table Bay, Bloubergstrand, Sea Point le Camps Bay, mme e bonagala sentle gotswa kwa setlhoeng sa Table Mountain. E sekgala se se ka nnang 10 km gotswa kwa V&A Waterfront, mme se se ka nnang 7 km gotswa kwa lôbôpong lwa Bloebergstrand. Le fa se le gaufi thata le Cape Town, setlhaketlhake ka tlhagô se itlhaotse gotswa mo nageng-kgolo ka lewatle le le khutshwane fela le le nônôfileng le le tsididi mme le le bogale. Ke dipharologanyô tseno tsa momagano ya bokgakala le go fitlhelega bonolo tse di dirileng gore Robben Island e nne kgolegelo e e mosola.
Setlhoa se se kwa mankalengkaleng mo setlhaketlhakeng ke Minto Hill, e eme ka bogodimo jo bo ka nnang 30 metres gotswa mo lewatleng, le ntlo-pône e e kgatlhisang e e itlhomileng mo godimo ga thabana enô. Boteng jwa lewatle mo magareng a Robben Island le naga-kgolo le jona ke 30 metres, mme setlhaketlhake se tota se kgomagantswe le naga-kgolo ka mmu o o kwa tlase ga lewatle.

Loeto ka Dinao mo Robben Island

Ke ne ke le lesego go nêêlwa tshono ya go dira seno ka bonna, mme nka bua ke sena bana ba phefo gore mosepele wa me go dikologa setlhaketl...more

Bona Robben Island

Ba akaretsa badiri ba museum, bakaedi ba kgolegelo, badiri ba National Ports Authority, batlhokomedi ba ntlo-pone ya dikepe, badiredi ba Lef...more

Gotswa Robben Island Go Boela Cape Town

Baeti ba letleletswe go salana morago go feta ntlwana-fitshwana go tsaya ditshwantshô, fela ditshwantshô ga di kgone go tlhalosa pitlagano...more

Dintlhakgolo tsa Loeto lwa Robben Island

Lefelo la ditlhobolo tsa sesole gotswa kwa Ntweng ya Lefatshe ya Bobedi le bonagala nakwana ka fa molemeng wa gago, mme bogolo jwa kgolegelo...more

Robben Island e Itsagetse Boditšhabatšhaba

Loeto lwa semmuso le tsaya sebaka sa diura di le tharo go ya go di le nne, go akaretsa mosepele wa sekepe....more

Loeto Lwa kwa Kgolegelong ya Robben Island

Morago ga loeto ka bese, baeti ba latlhelwa kwa matsenong a kgolegelo ya Tlhokomelo e e kwa godimo go simolola ka loeto lo lo maikutlô lwa ...more

Robben Island: Kgolegelo Go Bontsi

Maemô mo setlhaketlhakeng ka dingwaga tsa bo-1700 a thata go ka a lepa ka ntlha ya tlhokegô ya dikgatiso le go se nneng teng ga dikagô ts...more

Tsela ya Robben Island ya Poelo-Mannong

Ka 1986, melawana e le mmalwa ya molaotheo wa tlhaolele e ne ya busetswa morago, jaaka wa Molao wa Manyalo a Batho Ba Mmala yo o Sa Tshwanen...more

Bagale ba Kgaratlho ba ba golegetsweng mo Robben Island

Baeteledipele le baemedi ba African National Congress e ne ele ba ntlha go ka tlhatlhêlwa....more

Malatsi A Go Sale Gale A Robben Island

Robben Island e dirisitswe lantlha ke ma-Yuropa, jaaka boemelo jo bo mosola jwa badira-dikepeng ba ba tshwerweng ke tlala, ba ba mo tseleng ...more

Diphologolo le Dimela tsa Robben Island

Setlhaketlhake se mogote o o tseneletseng ka selemo mme se tsididi thata ka mariga....more

Botlhokwa jwa Histori jwa Robben Island

E itsagale thata jaaka lefelo le Nelson Mandela a dutseng dingwaga di le 30 tsa botshelo jwa gagwe mo go lona, Robben Island e na le histori...more

Loeto go ya Robben Island

Kagô e e tseisang maanya ya Gateway ga e latlhe. Namelela ka megato ya letlapa mme o tsene ka lebati le le leele la galase, jaanong loeto l...more

Go Runya Ga Lepere mo Robben Island

Robben Island e ne ele lefelo le le siameng go romela batho ba malwetse a tlhaloganyo, ba ba koafaditsweng ke malwetse le ba malwetse a a sa...more

Dingwaga tsa Sesole tsa Robben Island

Dingwaga go tloga ka 1936 go fitlha 1960 e ne ele tsa boipelo mo botshelong jwa setlhaketlhake jo bo leele jo gantsi bo leng madimabe....more

Etela Robben Island

E ne e santse ele kgolegelo e e dirang ka motsi oo, mme dikgakologelô tsa me ke tsa lefelo le le lefifi le le maswe kwa monkgo o o bosula w...more