Indawo ese-Robben Island

Isibanga Esifitjhani Nawusuka Egumbini LeKapa

©Roger de la Harpe
I-Robben Island isekhambeni elifitjhani ekuya egumbini leKapa. Ingehlangothini le-Table Bay Bloubergstrand, Sea Point and Camps Bay, begodu ibonakala kuhle nawuphezulu kwentaba i-Table Mountain. Ihlezi emamitheni ayi-10 km nawusuka e-V&A Waterfront, ebangeni elingaba yi-7 kms nawusuka e-Bloubergstrand. Ngaphandle kokobana iseduze neKapa, i-island le ngokwemvelo ihlukene nendawo esenarheni ngesibanga esifitjhani selwandle elimakhaza. Ona Yihlanganisela yokuba kuba kude kodwana ukghone ukufika okwenza bona i-Robben Island ibe lijele elisetjenziswakwo.
Lapha i-island le iphezulu khona khulu kubizwa bona yu-Minto Hill, ejame emamitheni ayi-30 ngaphezu kweleveli yelwandle. Nendlu yelerhe ehlezi lapha inga yifitjhani khona i-island le. Ukudepha kwelwandle phakathi kwe-Robben Island kanye ne-mainland nakho kumamitha ayi-30, i-lsland ihlanganiswe ne-mainland ngenarha encani.

Ikhambo ngenyawo e-Robben Island

Indlela enqhono yokubukela imvelo yesihlengelesi kukhamba kiso. Ngabanetjhudu ukuphiwa ithuba lokwenza lokho, ngingatjho bona ikhambo lami e...more

Ukuhlola i-Robben Island

Namhlanje, indawo le sele ilikhaya labantu abayi-150 ababahlali basafuthi. Kubalwa nalabo abasebenza e-museum, abonogada bejele, abasebenzi ...more

Ukusuka e-Robben sibuyela eKapa

Iimvakatjhi azikavunyelwa ukuthatha iinthombe ngaphakathi kwejele, kodwana isthombe ngeze satlhadlhula ukuba kuncani kwekumba leyo....more

Ikhambo Lokuya esihlengeleni i-Robben Island

Ikhambo lethu libemnandi khulu lokha sikhamba ngesikepe ishlengele soke. Iskepe ebizo laso kungu-Ferry sithatha imizuzu eyi-30 ukuya kwaphel...more

I-Robben Island yaziwa iphasi loke

Ikhambo elisethethweni lithatha ama-iri amathathu kuya kwamane kubalwa nalokha ukhamba ngeskepe. Ukghona ukuqoqa nembotjhwa zalokha,...more

Ikhambo lejele i-Robben Island

Ngemva kwekhambo lebhesi, iimvakatjhi zingeniswa esangweni lejele bese kuthoma ikhambo eligandelelisa umkhumbulo nelizwisa ubuhlungu....more

I-Robben Island: i-Pawn yepolotiki

Ngonyaka ka-1948, ihlangano ye-Nationalist Party yathumba amakhetho uSmuth wasuswa ekubeni mdosi phambli. Kwabakuthoma kweminyaka eyi-50 yeg...more

I-Robben Island: Ijele labanengi

Ubujamo be-island ngeminyaka yabo-1700 ibudisi kobana ungayiqhaza ngombana kungakatlolwa ngayo nokungabi khona kwemakhiwo, kodwana umuntu an...more

Indlela eyakupholeni eya e-Robben Island

Ngonyaka ka-1986 imithetho embalwa karhulumende webandlululo yaqedwa, Imithetho efana neyokutjhada kwenhlanga ezingafaniko, naloyo ogade uhl...more

Iingorho zomtlhago zivalelwa e-Robben Island

Abadozi phambili, kanye nabajameli behlangano ye-African National Congress kwaba ngebokuthoma ukubotjhwa. Kwathi msinya ngemva kwalokho wal...more

Amalanga wokuthome e-Robben Island

Ekuthomeni IRobben Island gade isetjenziswa ma- Europeans, njengestobho esibalulekileko sabatjhayeli bemikhumbi lokha nabaya ePumalanga.Akun...more

I-Fauna ne Flora ye-Robben Island

Isihlengelesi siyatjhisa ehlobo sibemakhaza kwamanikelela ebusika. Ngaphambi kokufika kwabantu eshlengelenesi, kwakunotjani nemithi emifitjh...more

Ukubaluleka komlando wesihlengele i-Robben Island

Eyeziwa nqhono njengendawo lapha uNelson Mandela ahlala khona pheze iminyaka eyi-30 yepilwakhe, i-Robben Island isese nomlandu oragela phamb...more

Ikhambo le-Robben Island

Umakhiwo we-Gate way owakheke ngendlela ye-goemetry ngeze wakuphazimisa. Khamba utjhinge estazini samtje, udlule iminyango yerhalasi emide, ...more

Ukuqubuka kobulwelwe besilephero e-Robben Island

I-Robben Island kwakuyindawo ehle yokuthumela abantu abahlanyako,abangakaphili kuhle nabanokugula okungapholiko,egade bangenza abantu beSewu...more

Iminyaka yobusotja besihlengeleni i-Robben Island

Iminyaka kusukela ku-1936 kuya ku-1960 bekungowokuziqhenya esihlengeleni kodwana esikhathini esinengi bewumumbi....more

Ivakatjho lesihlengeleni i-Robben Island

Ngavakatjhela eRobben Island kokuthoma ngonyaka ka 1989, ngekhambo elikhethekileko leskolo. Skhetheso gade kusese lijele elisebenzako, engik...more