I-Fauna ne Flora ye-Robben Island

Ukuphazanyiswa Kwemvelo

©Roger de la Harpe
Isihlengelesi siyatjhisa ehlobo sibemakhaza kwamanikelela ebusika. Ngaphambi kokufika kwabantu eshlengelenesi, kwakunotjani nemithi emifitjhani. Yoke imithi ebonakala namhlanjesi yatjalwa babantu eminyakeni eyadlulako eyi-500, ngokulinga ukwenza bona sifane nekhaya.
Ezinye zeenzathu zokobana kungabi nemithi kukobana i-island le gade inganamanzi kuhle Akunamadamu kanye nemilambo, kunamanzi atholakala kumadamu wokududa/-pool kwaphela. Kwathi lokha abantu amanzi gade avele anganeli, begodu izindlu abanazo bezivamiswe ukwakhiwa ngamanzi wezulu ebegada agade babuthelela ngawo amanzi wezulu. Ngeminya yabo - 20th century, isitjalo ekungasiso salapha safakwa ukuphuqula ukulethwa kwamanzi, kodwana kusese yindawo eyomileko eenlwaneni ezingakghoni ukuphila elwandleneli.
Kuthiwa i-Robben Island Iyitjhuguluki, nanyana abantu balingile ukuyitjhugulula ngokobana batjale imithi yama-palm (kwanjesi esele igotjwe mumoya) batjele ne-bright bougainvillea engadini ezele ithuli. Kodwana i-island isese yinto ezele ipilo, lokho yincenye yobuhle bayo.

Iinlwane Zomango Zivamile

©Roger de la Harpe
I-fauna yemvelo yalapha ekuthomeni gade iphethe iinlwane zemanzini khulu, ezifana nama-seal, iinyoni zelwandle kanye nama-penguins. Iinyoka zehlobo le-mole nazo ngezemvelo e-island. Ezinye iinlwana esele zihlala e-island le zalethwa babantu. Namhlanje, iinlwanenezi kubalwa amaqina ayi-15, i-steenbuck eziyi-100, ama-deer weEurope, ama-Bontebok, ama-Eland kanye nematshe ambalwa. Kuzele nemiqasa, amakhondlo kanye nabokatsu.
Ishlengelesi sizele iinlwana. Imiqasa ikhambakhamba emahlathini,inkomo zomango nazo zikhamba ngokutjhaphuluka enarheni enganadrada. Nanyana ungaziboni, kunobufakazi benlwana yoke indawo. Ama-drolletjies kanye nama-penguins azala indlela. Iinyoni nazo zizele kunemihlobo engabalelwa kweyi-74 eyehlukahlukeneko yenyoni, ekubalwa nama-cormorants, seagulls kanye nama-lapwings.
Okutjhejeka khulu, nanyana kunjalo–mapenguin we Africa. Atholakala ekuthomebi kwelwandle eduze kwe-habour, naziyela lapha thanda khona. Omunye wabahlali abahlale isikhathi eside eshlengelenesi, nosele ahlezi iminyaka eyi-20 uthe, kade, ama-penguins gade angazithembi ngombana bekazi bona azokugcina afike epotweni yakanogada wembotjhwa olambileko. Nje, sele azele koke eshlengelenesi, begodu kuthiwa angaba yi-13 000 okungasenani.

Translated by Busisiwe Skhosana