Sebaka Phumaneho sa Robben Island

Sebaka se Sekgutswane ho Tloha Lebopong la Cape Town

©Roger de la Harpe
Robben Island e fumaneha haoufi le lebopo la Cape Town. Se bonahala ka lehlakoreng la Table Bay, Bloubergstrand, Sea Point le Camps Bay. Se bonahala haholo haole qhoweng ya Table Mountain. Se fumaneha dikilo mitara tse kabang 10 km kantle ho Waterfront. Dikilomitara 7 ho tloha lebopong la Bloubergstrand. E batla e atametse haholo ho Cape Town. Sehlekehleke se ikgethileng ka tlhaho, ka bokgutshwane serame se kenella masapong le bohlaha ba lewatle. Mona ke pherekano e kopaneng ya bohole le phihlelleho e ileng ya etsa Robben Island tjhankane e sebetsang.
Tlhakgolo ya Island ke Minto Hill, e eme dikilomitara tse 30 ka hodima lewatle, le ntlo e hohelang e emeng hodimo e nang le kganya tlaase. Botebo ba lewatle dipakeng tsa Robben Island le lefatshe le leholo e dimitara tse 30, mme sehlekehleke se kopanngwa le lefatshe ke diqwedisi tsa disale tsa lefatshe.

Ho Tsamaya Leeto Robben Island

Ke bile lehlohonolo ho fuwa monyetla wa ho etsa sena bakeng saka, mme nkare leeto laka ho potoloha dipharametheng tsa sehlekehlekeng sena ke...more

Ho ithuta ka Robben Island

Teng ho nale basebetsi ba pontsho tsa nako e fitileng (muzieme), batataisi ba chankane, basebetsi ba tumello, basebetsi ba lefapha la basebe...more

Ho tlowa Robben Island ho leba Motse Kapa

Baeti ba dumelletswe ho utulla tse fetileng ho fetala seleng le honka ditshwantsho, fela ditshwantsho dine di sa hlaka ka baka la botebo ba ...more

Dintlhakgolo tsa leeto la Robben Island

Wonkhe umuntfu kuloluhambo usuke azama kutsatsa sitfombe lesihle salendzawo. Batfwebuli titfombe basuke bacwele batsatsa titfombe, bentele k...more

Robben Island Tsebahetse Lefatshe ka Bophara

Leeto le molaong lene lenka dihora tse tharo ho isa ho tse nne, ho kenyelleditswe le ho etela phapusi ya Nelson Mandela ka di palangwa ha o ...more

Leeto la Robben Island

Ka morao ha leeto ka bese, baeti ba ile ba kenngwa ka monyako wa tshireletso e boemo bo hodimo eleng sebaka sa ho thojwa maikutlo le ho theo...more

Robben Island: Makgoba a Borapolitiki

Ka 1948, mokgahlo wa naha wa polotiki (Nationalist Party) o ile wa hapa diketho tsa kakaretso mme Smuts o ile a tloswa matleng a hae....more

Robben Island: Tjhankane ya ba bangata

Maemo sehlekehlekeng mehleng ya 1700 a ne a le thata hoka a netefatsa ka lebaka la phokolo ya tsamaiso le ho hlokahala ha meaho e lekaneng, ...more

Tsela ya pholo ho tswa Robben Island

Ka 1986, ba tsamaisi ba dipuisano ba ile ba beya melao e metjha jwalo ka wa phapang ya manyalo le kopanelo ya dithoto di fediswe....more

Batshwaruwa ba bahale ba sotlehileng Robben Island

Baetapele ba African National Congress le baemedi ke bona ba pele ba ho tshwarwa....more

Mathwaso a matsatsi Robben Island

Robben Island pele ene e sebediswa ke maEoropajwalo ka sebaka moo basesisi baneng bae ma haba lapile ho haholla le tsela e lebang Bochaela....more

Phoofolo le Semela sa Robben Island

Sehlekehleke se tjhesa haholo hlabula mme se bata haholo mariha. Pele ho fihla batho sehlehlekeng, tlaho ya dimela e ne e le jwang le dihlah...more

Letshwao la pale ya Robben Island

Ke sebaka se tsebahalang ka hore Nelson Mandela o qetile dilemo 30 tsa bophelo ba hae, Robben Island e nale pale e tswellang ya letshwao la ...more

Leeto ho ya Robben Island

Hloohong hodimo ke lejwe le leholo la ditepisi le tsamayang ho ya hodimo, monyako wa kgalasele mme leeto la hao la Robben Island le ya qadil...more

Ho qhoma ha Lepera Robben Island

Robben Island e ne elemoo ho romelwang batho ba nkeng hantle, ba futsanehileng le ba mafu a sa pekoleheng bao ho nang le monyetla wa hor ba ...more

Dilemo tsa sesole Robben Island

Dilemo tsa ho tlowa 1936 ho ya 1960 e ne e le dilemo tsa thabo boleleleng ba sehlekehlekeng le bophelo bo mahlonoko haholo....more

Ketelo Robben Island

Tjhankana e ne e santse e sbetsa nakong eo, mme seo ke se hoplang ene e le lefifi le sebaka seswabisang moo monko wa ho hloka tshepo leng mo...more