Bolemi bja Dinotshi mo Afrika Borwa

© Waugsberg
Selo se bohlokwa se balemi bja dinose ba bafsa mo Afrika Borwa ba se hlokago go thoma bolemi bja dinose ke tsebo. O tla swanela go kwešiša ditshepidišo tše itšego go laola dinose, sebopego sa lepokoso la dinose, mešomo ya dinose, mmele ya tšona le ka moo di jago, dijo tšeo di di ratago, dibatana le malwetši.
Balemi ba bafsa ba tla hloka sehlopha (goba kholoni ya dinose), lefelo la go bea lepokoso, kgauswi le mothopo wa dijo tša dinose. (Mothopo wo mobotse wa furu le meetse o tšweletša poelo ye botse kudu ya todi.)
Diaparo tša tšhireletšo le didirišwa tše dingwe tša go šoma ka lepokoso le kholoni di tla nyakega.

Bee-related Products as Medicine

Apitherapy ke tšhomišo ya ditšweletšwa tša dinose go alafa le go thibela malwetši. Go ya ka Sehlopha sa Apitherapy sa Amerika, ditšweletšwa tša dinose di akaretša todi, modula, propolis, jeli ya bogoši le mpholo wa nose....more

Beehives for New Bee Farmers

Go reka goba lepokoso la dinotshi leo le šomišitšwego le ka tšweletša malwetši mo kholoning ya gago ka fao go bohlokwa go hlwekiša lepokoso le šomišitšwego....more

Beekeeping Statistics in South Africa

Tshedimošo ya balemi bja dinotshi mo Afrika Borwa (SA) ga e fapana kudu go tšwa go dinaga tše dingwe tša lefase. Ke palo ya ka fase ga 5% fela ya balemi bja dinotshi m Afrika Borwa ba na le mafelo a bona fao ba na lego 5% ya dinotshi tša bona....more

Bees and Pollination

Dinotshi di tumile ka todi ya tšona (le ditšweletšwa tše dingwe) tšeo di tšweletšago. Eupša go bile le temošo ye nngwe ya ditori tše bohlokwa tša dinotshi tša go fa monontšho wa dibjalo....more

Bees and Pollination Requirements for Crops

Ka ntle le go ngwadiša mapokoso a bona, go na le dinyakwa tša balemi bja dinose go fa ditirelo tša tulafatšo go dibjalo tša dijo....more

Bees and Their Social Structure

Dinose tša todi ke dikhunkhwane gomme di dula setšhaba sa dihlopha tše kgolo. Ka tlwaelo, ga go na (drones) ka kholoning mo dikgweding tša marega....more

Challenges and Opportunities for Beekeepers

Bothata bjo bogolo mo Afrika Borwa bjo tlišago emišo ya tšweletšo ke hlokego ya methopo ya todi. Mo Afrika Borwa, go na le 15% fela ya todi ye tšweletšwago go tšwa go dimela tša setlogo ka go bapetšwa 70% ya Australia....more

Honeybees and Pollen

E na le dithoro tša dimodula tše di boleta tše di nago le mae a bonna (disele tša peu ya bonna tsa dibjalo). Mae a a bonna a kopana le disele tše dingwe ka tsela ye e bitšwago monontšha....more

How to Start Beekeeping

Go boloka dinose e ka ba setlošabodutu sa ka ntle sa go kgahliša, eupša gape, e ka godišwa bjalo ka kgwebo ya dinako tšohle....more

Pests and Diseases of Bees

Go ba le tsebo ka disenyi le malwetši a dinose go bohlokwa go baruanose go netefatša dihlopha tša dinose tše di phelago gabotse le ditšweletšwa tša boleng bjo bokaone tše di amegago le dinose....more

The Feeding of Honey Bees

Dinose hloka dijo tše di humilego ka pharologano methopo ya modula go kgona go tšweletša di difetoledi tše di fapanego....more

The Importance of Honey Bees

Tulafatšo, ka kakaretšo, e fana ka mehutahuta ya mehola go batho. Maphelo a rena a ithekgile kudu godimo ga diphedi tša mehutahuta le mešomo ya tšona. Tulafatšo e tšwetša pele maphelo a diphedi tša hlago....more

The Medicinal Value of Honey

Ka ntle le go ba sejo sa go aba phepo le maatla, todi e be e tsebja go tloga dinako tša kgalekgale go ba twantšhotwatši. E be e šomišwa ke dingaka tša BaGerika, BaEgepeta le tša MaChina go alafa malwetši a mpa go swana le dišo tša mpa le bjalo ka go alafa...more

Water for Bees

Dinose tša toddi do hloka meetse ka mabaka a mebedi a magolo. Sa mathomo, meetse e šomišwa go kopanya todi ye crystallised gore e kgone go okeletšwa go dijong tša brood....more

What Do I Need to Start Beekeeping?

Selo se bohlokwa se balemi bja dinose ba bafsa mo Afrika Borwa ba se hlokago go thoma bolemi bja dinose ke tsebo....more