Bolemi bja Dinotshi mo Afrika Borwa

© Waugsberg
Selo se bohlokwa se balemi bja dinose ba bafsa mo Afrika Borwa ba se hlokago go thoma bolemi bja dinose ke tsebo. O tla swanela go kwešiša ditshepidišo tše itšego go laola dinose, sebopego sa lepokoso la dinose, mešomo ya dinose, mmele ya tšona le ka moo di jago, dijo tšeo di di ratago, dibatana le malwetši.

Balemi ba bafsa ba tla hloka sehlopha (goba kholoni ya dinose), lefelo la go bea lepokoso, kgauswi le mothopo wa dijo tša dinose. (Mothopo wo mobotse wa furu le meetse o tšweletša poelo ye botse kudu ya todi.)

Diaparo tša tšhireletšo le didirišwa tše dingwe tša go šoma ka lepokoso le kholoni di tla nyakega.