Thua Dinotshe mo Aforika Borwa

© Waugsberg
Se se botlhokwa thata ka barui ba bašwa ba dinotshe mo Aforika Borwa ba tla se tlhoka fa ba simolola go rua dinotshe ke kitso. O tla tlhoka go tlhaloganya lelepa le le rileng go kgona go laola dinotshe, popego ya mosthitshi, ditiro tsa dinotshe, mmele wa yona le gore o ja jang, dijo tse di e ratang go gaisa, dibatana le malwetse.
Barua dinotshe ba bašwa ba tla tlhoka gape le segopa (kgotsa diphelammogo tsa dinotshe), motshitshi le lefelo la go tsenya motshitshi, gaufi go go lekaneng go motheo wa dijo tsa dinotshe. Motswedi o o siameng wa dijo le metsi a a tla ntsha kuno e e kwa godimo ya tswine ya dinotshe. Diaparo tsa tshireletso le didiriswa tse dingwe tsa go dira le motshitshi le diphelammogo gape di tla tlhokega.

Bee-related Products as Medicine

Apitherapy ke tiriso ya dintsha kuno notshe tsa kalafi le thibelo ya malwetse. Go ya ka Mokgatlha wa Apitherapy wa Amerika...more

Beehives for New Bee Farmers

Fa a simolola go rua dinotshe moruanotshe o mošwa o tla tlhoka motshitshi. Motshitshi ke fa dinotshe di tla nnang teng, di godise dinotshe tse di šwa, di tshole kgosigadi ya tsona eo e beelang mae e babalesegile le dilwana tse...more

Beekeeping Statistics in South Africa

Porofaele ya baruanotshe mo Aforika Borwa (SA) ga e a farologana thata go tswa lefatsheng ka bophara. Ka fa tlase ga 5% ya baruanotshe mo SA ke bang ba lefatshe leo mo ba ruileng gona ka fa tlase ga 5% ya dinotshe tsa...more

Bees and Pollination

Dinotshe di ‘tumileng’ ka tswine ya tsona (le dikuno tse dingwe) tseo di ntsha kunong. Mme go ntse go na le go oketsega ga kitso ya dinotshe tsa tirelo ka go tlamela ka tulafatso ya dimela....more

Bees and Pollination Requirements for Crops

Kwa ntle ga go kwadisa metshitshi ya bona, go na le ditlhokego tsa baruanotshe go tlamela ka ditirelo tsa go dulafatsa mo dijalong tsa dijo. Mmatlisisi wa Mokgatlho wa Patlisiso wa Temothuo (ARC)...more

Bees and Their Social Structure

Dinotshe tsa tswine ke ditshenekegi tsa loago e bile di nna mo ditshelammogong tse dikgolo. Tshelammogo nngwe le nngwe e na le tshegadi e le nngwe e e nonneng (kgosigadi) le diketekete tsa dinotshe tsa...more

Challenges and Opportunities for Beekeepers

Mo Aforika Borwa, dinotshe tsa tswine le ditlhagiswa tse di amanang le tsona (sk. Tswine ya dinotshe, boka ya ya dinotshe, propolis) le ditirelo (go dulafatsa mo ntshodikunong ya dijalo) go nna le seabe sa lotseno la go feta...more

Honeybees and Pollen

Mmudula ke sere se se ntshitsweng ke diramodula tsa dimela tse di ntshang peo. E na le dithoro tsa dimmudula tse di boleta tse di nang le mae a bonna (disele tsa peo ya bonna tsa dimela)....more

How to Start Beekeeping

Go rua dinotshe e ka nna tlosabodutu e e kgatlhang, mme gape e ka gola go nna kgwebo ya leruri. Motshodi wa dinotshe wa kgwebo o tla kgona go tlamela ka ditirelo tsa go dulafatsa mme a tsweletsa kumo e e...more

Pests and Diseases of Bees

Go nna le kitso ka disenyi tsa dinotshe tsa tswine ya dinotshe le malwetse go botlhokwa mo baruanotsheng go netefatsa gore digopa tsa boitekanelo le boleng jwa dintsha kuno jo bo botoka tse di amanang le dinotshe....more

The Feeding of Honey Bees

Dinotshe tsa tswine di tlhoka dijo go kgona go phela le go tswala. Di tlhoka dikhabohaetereite (disukiri mo botsheng kgotsa tswine ya dinotshe), diamino esiti (poroteine e e tswang mo mmuduleng)...more

The Importance of Honey Bees

Badulafatsi, ka kakaretso, ba neelana ka mefuta e e farologaneng ya mesola mo bathong. Boitekanelo jwa rona bo ikaegile thata mo ditikologong le ditiro tsa tsona. Go ya bokgakaleng jo bo kana kang, badulafatsi ba...more

The Medicinal Value of Honey

Kwa ntle ga go nna sejo sa dikotla se se abelanang ka maatla, tswine ya dinotshe e ntse e itsege go tloga ka dinako tsa bogologolo go nna le sethibela ditshedinyana le sethibela dibaketheria....more

Water for Bees

Dinotshe tsa tswine di tlhoka metsi ka ntlha ya maikaelelo a mabedi a a botlhokwa. Sa ntlha, metsi a a dirisiwang go rarolosa tswine e e e bonalang sentle gore e ka oketswa mo dijo tsa tsalo. Sa bobedi, dinotshe di tlhoka...more

What Do I Need to Start Beekeeping?

Bontsi ba batshodi ba dinotshe ba bašwa ba lebelela dibidio tsa YouTube, fela bontsi jwa dibidio tse di tserwe kwa USA le kwa Yuropa. Dinotshe tsa Aforika Borwa di itshola ka go farologana gannyane...more