Thua Dinotshe mo Aforika Borwa

© Waugsberg
Se se botlhokwa thata ka barui ba bašwa ba dinotshe mo Aforika Borwa ba tla se tlhoka fa ba simolola go rua dinotshe ke kitso. O tla tlhoka go tlhaloganya lelepa le le rileng go kgona go laola dinotshe, popego ya mosthitshi, ditiro tsa dinotshe, mmele wa yona le gore o ja jang, dijo tse di e ratang go gaisa, dibatana le malwetse.

Barua dinotshe ba bašwa ba tla tlhoka gape le segopa (kgotsa diphelammogo tsa dinotshe), motshitshi le lefelo la go tsenya motshitshi, gaufi go go lekaneng go motheo wa dijo tsa dinotshe. Motswedi o o siameng wa dijo le metsi a a tla ntsha kuno e e kwa godimo ya tswine ya dinotshe. Diaparo tsa tshireletso le didiriswa tse dingwe tsa go dira le motshitshi le diphelammogo gape di tla tlhokega.