Ufuyo Lweenyosi eMzantsi Afrika

© Waugsberg
Eyona nto ibalulekileyo ezakudingwa ngabagcini nyosi base Mzantsi Afrika lulwazi. Uzakudinga ukwazi indlela ethile yokuphatha iinyosi, ubume betsili, imisebenzi yeenyosi, umzimba wenyosi, ukutya ezikuthandayo kunye nendlela ezitya ngayo. Kufuneka wazi nezifo kunye nezilwanyana ezinokuhlasela iinyosi zakho. Abagcini-nyosi abasakhasayo bazakudinga ibubu lenyosi (okanye ikoloni yeenyosi), iindawo yokugcina iinyosi/itsili kunye nendawo yokubeka elitsili.

Lendawo ke kufuneka ibekufutshane nendawo enokutya kweenyosi. Ukutya okwaneleyo kunye namanzi kuzakuvelisa ubusi obuninzi obusemgangathweni. Impahla ekhuselekileyo kunye nezixhobo ezimbalwa zokusebenza ngeenyosi nazo zizakudingeka.