Kugcinwakwetinyosi eNingizimu Afrika

© Waugsberg
Intfo lebaluleke kakhulu kubagcinibetinyosi labasha eNingizimu Afrika labatidzingako nabacala kugcinatinyosi lwati. Utodzinga kuvisisa indlela letsite yekunaka tinyosi, kuma kwelibhokisi letinyosi, umsebenti wetinyosi, umtimba watoo kanye nendlela letidla ngayo, kudla letikutsatsandzao, batingeli kanye netifo.

Bagcinibetinyosi labasha nabo batodzinga licembu lelikhulu letilwanyana letindizako (noma umhlambi wetinyosi), libhokisi letinyosi kanye nendzawo yekubeka lelibhokisi, lelidvute ngalokwenele kundlela yekudla kwentela tinyosi. (Indlela lekahle yekuyaluka kantsi nemanti latokhokha luju lolukahle).

Timphahla tekutivikela kanye nemathuluzi lamanye ekusebenta ngalelibhokisi kantsi nemhlambi utodzingeka.