Kugcinwakwetinyosi eNingizimu Afrika

© Waugsberg
Intfo lebaluleke kakhulu kubagcinibetinyosi labasha eNingizimu Afrika labatidzingako nabacala kugcinatinyosi lwati. Utodzinga kuvisisa indlela letsite yekunaka tinyosi, kuma kwelibhokisi letinyosi, umsebenti wetinyosi, umtimba watoo kanye nendlela letidla ngayo, kudla letikutsatsandzao, batingeli kanye netifo.
Bagcinibetinyosi labasha nabo batodzinga licembu lelikhulu letilwanyana letindizako (noma umhlambi wetinyosi), libhokisi letinyosi kanye nendzawo yekubeka lelibhokisi, lelidvute ngalokwenele kundlela yekudla kwentela tinyosi. (Indlela lekahle yekuyaluka kantsi nemanti latokhokha luju lolukahle).
Timphahla tekutivikela kanye nemathuluzi lamanye ekusebenta ngalelibhokisi kantsi nemhlambi utodzingeka.

Bee-related Products as Medicine

Lokusetjentiswa kwalemphuphu lemtfubi yetitjalo njengesengetetelo kwentela kuphila kwebantfu kanye netidzingeko temitsi kuhlangahlangene/akuvunyelwana....more

Beehives for New Bee Farmers

Uma ucala kugcina tinyosi umfuyi lomusha wetinyosi udzinga libhokisi lekufuyela tinyosi. Lelibhokisi ngulapho letinyosi titohlala khona, tikhulisele khona tinyosi letinsha...more

Beekeeping Statistics in South Africa

Umlandvo webagcinibetinyosi eNingizimu Afrika (SA) awukahluki kakhulu kunalowo wemhlabawonkhe. Ngaphansi kwa 5% wekugcinatinyosi eNingizimu Afrika unendzawo yawo lapho khona banikati betindzawo tabo letingaphansi kwa 5%....more

Bees and Pollination

Tinyosi ‘tiyatiwa’ ngeluju lwato (kanye naletinye tintfo) letakhekako. Kepha kubekhona kukhula kwebumcoka bemisebenti yetinyosi leletfwa ngekumphova titjalo....more

Bees and Pollination Requirements for Crops

Ngaphandle kwekubhalisa emabhokisi lagcinatinyosi, kukhona tintfo letitsite letidzingekako tekugcinatinyosi kwentela kunika umsebenti wekumphova ekudleni kwenhlanyelo....more

Bees and Their Social Structure

Tinyosi teluju tilwanyana letichumanako futsi tihlala ngemihlambi lemikhulu. Umhlambi ngamunye utfwele yinye lensikati levutsiwe (indlovukati) bese letinye letitinkhulungwane letiningi letisebentako (letinsikati letingakhoni kutala bantfwana)...more

Challenges and Opportunities for Beekeepers

Inkinga lenkhulu eNingizimu Afrika lekhokhela kulesimo tindlela tashukela letikaliwe. eNingizimu Afrika, ngu 15% kuphela weluju lolwakhiwako lolusuka etitjalweni tetimbali temvelo ngekucudzanisa lokuya ku 70% eAustralia....more

Honeybees and Pollen

Imphuphu lemtfubi yintfo leyakhiwe yincenye yembali lendvuna yetinhlavu letetfwala titjalo. Itfwala tinhlavu talemphuphu lemtfubi tintfol letindvuna (tinhlayiya tebudvodza besitjalo)....more

How to Start Beekeeping

Kugcina tinyosi kungaba yintfo lengaba yintsandvo yemuntfu yentfo yangaphandle, kepha kungaphindze kuhlume kube yintfo yesikhatsi lesigcwele sentsengo kutebhizinisi....more

Pests and Diseases of Bees

Kuba nelwati ngetilwanyana letincane letibulala tinyosi teluju kubalulekile kulabo labagcina tinyosi kuba nesiciniseko kutsi tilwane letincane letindizako letiphilile kanye netintfo letisezingeni lelikahle letinyosi....more

The Feeding of Honey Bees

Tinyosi teluju tidzinga kudla lokuvutsiwe ngetintfo temphuphu leyelo yetitjalo kuze tikhone kwakha ema enzymes lamaningi lahlukene....more

The Importance of Honey Bees

Labahambisa lokuyimphuphu lokusuka kuletindvuna kuya kuletinsikati, ngalokuphelele, kunika lokukhulu lokutfolwa bantfu. Ngekuya esigabeni lesitsite, labahambisa lokuyimphuphu bayachuba baphindze bagcine imphilo lenhle yaletindlela leti....more

The Medicinal Value of Honey

Ngaphandle kwekuba kudla lokunika emanutrition kanye nemandla, luju belisolo laiwa kusuka etikhatsini takadzeni kutso lelapha ligciwane futsi lite emagciwane....more

Water for Bees

Tinyosi teluju tidzinga emanti kwentela tidzingo letimbili letingito. Kwekucala, emanti asetjentiswa ekudalutheni luju lolusitaputapu kwentela kutsi lungeteke ekudleni kwemhlambi....more

What Do I Need to Start Beekeeping?

Intfo lebaluleke kakhulu kubagcinibetinyosi labasha eNingizimu Afrika labatidzingako nabacala kugcinatinyosi lwati....more