Ngidzingani kuze Ngicale Kugcinatinyosi?

Indlela ye Kufundza Ngekugcinatinyosi

©The Animal and Plant Health Agency, Crown Copyright
Moving hives is hard work. Attend a beekeeping course or work with a mentor to learn about beekeeping.
Lining lebagcinibetinyosi libukela bobhyisikobho ku You Tube, kepha incumbi yalabobhayisikobho batsetfwe eUSA nase Europe. Tinyosi tase Ningizimu Afrika tenta ngendlela lehlukile kancane; tinelulaka kakhulu eveni letfu kantsi futsi tisutela ngendlela yekutimisela nangabe bunguwe bakho bungahambisani netinyosi kusho Shirley Downie we Beeware. Ngakoke kubonwa kutsi ungenele imfundvo yekunakekelatinyosi futsi/noma wente lucwalingo loluningi ngebagcininetinyosi kanye nebafundzisi.
Fundza ngekugcinatinyosi ngekutsi ufundze noma ngekungenela umfundzate wekugcinatinyosi. Kusebenta nalabafundzisako nako kutokufundzisa ngetindlela tekwenta tekugcinatinyosi. eNingizimu Afrika, ‘Lencwadzi Leluhlata Sasibhakabhaka’ (“Kugcinwakwetinyosi eNingizimu Afrika” ya Johannesmeier et.al.) itsatfwa njengencwadzi lekahle kakhulu ngekugcinatinyosi.
Tihloko ngemfundzate wekugcinatinyosi tifaka kusebenta ngato letinyosi, indlela letenta ngayo, kunakekelwa kwalamabhokisi ekutigcina, kunakekela tindlovukati kanye nekuvunwa kweluju. Lomfundzate uphindze uchaze ngendlela yekukhetsa kanye nekubeka lelibhokisi lekugcinatinyosi; kutfola tintfo tekugcinatinyosi letidzingekako; indlela yekutfola kanye nekwenta luju kanjalo nekufundza kususa kanye nekubamba licembu lelikhulu letilwanyana letindizako.
Uma ungakhoni kungenela umfundzate wekugcinatinyosi noma lilanga lekwatisa, tama kutfola umfundzisi lofana nalonelwati ngekugcinatinyosi lofunako kuhlephula ngalakwatiko.

Angabekwa kuphi eMabhokisi eTinyosi?

©Marinda Louw
Bee hives should be place away from animals and humans and close to natural forage.
Umangabe uhlala edolobheni, funa kabanti kumasipala umangabe kuvumelekile kugcina tinyosi edolobheni. Uma kunjalo, gcina emabhokisi cishe abe ngu 50m khashane netilwane kanye nebantfu. Etindzaweni letisemakhaya, gcina emabhokisi khashane netinkhukhu kanye nemahhashi, tinyosi atitsandzi kunuka kwaletinye tilwane.
Lendzawo lapho khona tinyosi tigcinwa kutsiwa libhokisi. Libhokisi lidzinga kukhona kuhambeleka, kubasemtfuntini, lapho komekhona nelilanga, kepha kungabi lapho kunesitfwatfwa khona. Ngekwengeta, kudzingeka kutsi ikhone kunika kudla nemanti kutinyosi teluju kungabi ngetulu kwa matsatfu kuya kulasihlanu ema km kusuka ebhokisini.
Noma nje letinye tindzawo tingaba nekudla lokwenele kwentela imihlambi lembalwa (emacembu), kungenteka tingakhoni kunakekela sikhatsi lesiphelele. Ngakoke, kungabaluleka kususa imihlambi iye etitjalweni letikahle uma tisembalini. Loku kungenta njengentfo lebalulekile (lebhadalelwe) indlela yekuvundzisa kubafuyi nalokwengetiwe kweluju kwentela bagcinibetinyosi.
Sonkhe sikhatsi cela imvumo yendzawo kumnikati ngaphambi ubeke libhokisi lakho lekugcina tinyosi endzaweni yakhe.
Le South African Bee Industry Organisation (SABIO) – iNhlangano Yelitiko leTinyosi eNingizimu Afrika imelela bagcinibetinyosi eNingizimu Afrika phindze icwayise bonkhe bagcinibetinyosi kutsi babhalise emabhokisi abo ne Department of Agriculture, Foresty and Fisheries (DAFF) – Litilo leteKulima, neMahlatsi kanye Nekudvweba.

Lapho Ungatfola Libhokisiletinyosi kanye Nemhlambi

©Marinda Louw
When trapping a new swarm, place your trap box high up and away from possible predators.
Kucala kugcinatinyosi utodzinga umhlambi wetinyosi kanye nelibhokisi lapho utotifaka khona. Tinengana tindlela tekutfola umhlambi wetinyosi:
Ungatsenga licembu kusuka kumgciniwetinyosi losavele acala.
Ungabamba licembu lelisha (lesiganga noma licembu le trek). Kucipha kwenteka kahle ngesikhatsi sentfwasahlobo.
Ungasusa licembu lelivele likhona uliyise kulenye indzawo ebhokisini. Nomakunjalo, loku kudzinga lwati lolutsite.
Ungakhanga umhlambi wetinyosi ngekugcobisa luju kulelibhokisi, ngekusebentisa umhlambi wentsengo noma ngekushikisha tjanibelilemoni ngaphansi kwelibhokisi.
Tinyosi tingahlala ekuvalelekeni kufana nemhome, umgodzi etihlahleni noma emabhokisini etigodvo. Kuhlalisa umlambi wetinyosi utodzinga libhokisi. Lona lingatsengwa enkampanini yetintfo tetinyosi. Kukhona batsengisi balamabhokisi ekufaka tinyosi labanengana kepha umuntfu kudzinga kutsi acaphele kumtsengi wakhe ngoba lamanye emabhokisi akekho ezingeni lelitsite. Lelelishiphile ngulona lingekho ezingeni lelikahle. Ngalesinye sikhatsi, bafuyi betinyosi batsengisa emabhokisi lasavele asebentile, kepha loku kumele kuklinisiswe ngaphambi kutsi kusetjentiswe kwentela kuvikela kutseleleka kwetifo kucembu lelikhulu lakho. Emabhokisi lasetjentisiwe angasetjentiswa kubamba/kucipha licembu lelisha letinyosi.

Emathuluzi eKugcinatinyosi

©Chris Daly
Njenganoma nguliphi likhono lemuntfu lalitsandzako noma indlela, udzinga emathuluzi lalungele/langiwo kusebenta ngemhlambi wetinyosi. Uma lamabhokisi anganakekelwa kahle, lomhlambi utohamba ushiye lelibhokisi uyofuna indzawo lephephile uhlale khona.
Kuyanconotwa kutsi utsenge kwekugcoka lokunaziphu kanye neveyili kwentela kutivikela ebusweni nentsambo kutsi kungasuteleki. Phindze loku lokudzingekako sikhumba lesikahle sekuvala tandla noma iPVC, noma igaiter kwentela kuvikela tincatsa takho kanye nemabhudze. Njengencenye yetintfo letiphelele letinsha tekugcinatinyosi, utodzinga kwekushisa, lithuluzi lelibhokisi kanye nelibhurashi lenyosi. Muva, uma uvuna luju, kukhokha emathuluzi kutodzingeka.

Translated by Phindile Malotana