Tinyosi te Manti

©Wildflower Meadows
Tinyosi teluju tidzinga emanti kwentela tidzingo letimbili letingito.
Kwekucala, emanti asetjentiswa ekudalutheni luju lolusitaputapu kwentela kutsi lungeteke ekudleni kwemhlambi. Kwesibili, tinyosi teluju tidzinga emanti kwentela kuphoolisa emabhokisi ato. Tenta loku ngekungenisa umoya ngetulu kwesigadla lesicinile semantic ngesikhatsi lizinga lekushisa lengetulu kwa 35°C.
Kugucuka kwalamanti kupholisa lomoya loshisako ngekhatsi kwalamabhokisi phindze kusite ekunakekeleni lokufutfumala nekubamantana kwalamabhokisi kuciniseka kutsi lamacandza ayachobosela. Ngesikhatsi sasebusika, ematfonsi lamancane emanti langekhatsi kwalelibhokisi kumele anike sivuvu lesenele. Loku kuvame kukhokhha emanti lamaningi, bese kwenta kuvuta. Loku kungabulala tinyosi uma kungekho tikhala temooya letikahle ngekhatsi kwelibhokisi.
Tinyosi tingaphinze tidzinge emanti kuhanjiswa lamabhokisi sigaba lesidze.

Indlela Yekupha Emanti eTinyosini

Tinyosi atigcini emanti emabhokisini ato kepha tidzinga kuhamba tiphume bese tiyotfola emanti. Uma kungekho indlela yemanti endalo dvute nalelibhokisi, udzinga kunika emanti tinyosi takho. Kuba nemanti lahlobile dvutane kungakusita ekunciphiseni lamandla lasetjentiswa tinyosi natiyofuna emanti.
Tinyosi ngendalo timunya buvuvu emhlabatsini lomanti kufana nesihlabatsi (noma ngisho netimphahla letinekiwe elayinini) kunasendzaweni lenemanti levulekile.
Intfo yekufaka lenendzawo lengaba ngu 75 cm² (lekungaba linani la margarine losigadla lesingu 500g wesivalo) kumhlambi munye kungabakahle. Lendzawo yekufikela idzinga kubangulekahle kakhulu kunaleyo ndzawo yekuniselwa – njengekutsi, lisoso leligcwele emamabuli. Noma lenye indlela, nika indlela yekundandisa intfi noma luswati kwentela kugcina tinyosi kutsi tingandandi. Ungaphindze unike emanti entfweni yekudla nematje lambalwa. Inhlobo yekungena yekudla ingasetjentiswa, kepha emanti asendzaweni lasedvute nemabhokisi ekugcina tinyosi angaba ngulakahle kakhulu. Yiba nesiciniseko kutsi lenandlela yemanti ayingenelwa nguletinye tilwane.

Indlela Lekahle Yemanti eTinyosi

©Bogdan Giuşcă
Uma tinyosi betingakhona kutitsengela kwekunatsa kwato, tivama kutsandza emanti laneluswayi. Njengekutsi, ticolela umchamo noma emanti asendzaweni yekubhukusha kunalawo esitiba. Lucwalingo lwamanje lukhomba kutsi tinyosi titsandza emanti lana 0.15 – 0.3% weluswayi (NaCI). Loku kungaba sipunu lesincane sinye lesite luswayi lolungu 3.5 wemalitha emanti. Tinyosi tiphindze titsandze emanti lafutfumele ngetulu kwa 18°C.
Mawukhetsa indlela lekahle yemanti etinyosi, kuyasita kucabanga njengenyosi. Emehlo etinyosi (onkhe lasihlanu) akhelwe kunaka lushintjo ngesimo kanye nesigaba lesikhanyako, kepha kundiza ngekushesha nasetulu, kungenteka tingaboni tindlela letitsite temanti.
Bacwalingi betinyosi batfole kutsi tinyosi titfola emanti ngekunuka. Emanti lanukisa kwemhlaba, emanti etitjalo, titjalo letibolako noma ngisho ne chlorine (tindzawo tekubhukushela) ngutona tikhanga tinyosi kunalawo ‘lahlobile’ emanti. Letitindlela temanti tiphindze titfwale emavitamin kanye nema micronutrients langatfutfukisa inutrition kutinyosi teluju.

Translated by Phindile Malotana